ง̴าน̴แต̴่ง̴ล̴ูก̴ท̴ั้ง̴ท̴ี แม̴่เจ̴้าส̴าว̴จ̴ัด̴เต̴็ม̴ ได̴้ล̴ูก̴เก̴ย̴ โป̴ร̴ย̴เง̴ิน̴แจ̴ก̴แก̴ก̴อ̴ื้อ̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่า ท̴ำเอ̴าฮ̴ือ̴ฮ̴าก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ง̴าน̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ ท̴ี่บ̴ัญ̴ช̴ีผ̴ู้ใช̴้ Tiktok ท̴ี่ใช̴้ช̴ื่อ̴ paresmilely ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์แช̴ร̴์ค̴ล̴ิป̴ก̴อ̴ง̴แม̴่เจ̴้าส̴าว̴ท̴ี่อ̴อ̴ก̴อ̴าก̴าร̴ด̴ีใจ̴ท̴ี่ล̴ูก̴ส̴าว̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ง̴าน̴น̴ี้เล̴ย̴โป̴ร̴ย̴เง̴ิน̴แจ̴ก̴แก̴ก̴ใน̴ง̴าน̴เป̴็น̴ห̴ม̴ื่น̴

ง̴าน̴แต̴่ง̴ล̴ูก̴ท̴ั้ง̴ท̴ีจ̴ัด̴เต̴็ม̴

ค̴ล̴ิป̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ paresmilely

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.