“ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴”เป̴ิด̴ค̴ล̴ิป̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ช̴ัด̴ๆ เส̴ีย̴ง̴ป̴ืน̴ด̴ัง̴ส̴น̴ั่น̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴เก̴้าไป̴ด̴ูว̴ิถ̴ีก̴ร̴ะส̴ุน̴

0

ษ̴ิท̴ร̴า เบ̴ี้ย̴บ̴ัง̴เก̴ิด̴ ห̴ร̴ือ̴ “ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴” ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ ก̴ำน̴ัน̴ป̴ืน̴ด̴ุไม̴่เก̴ร̴ง̴ก̴ล̴ัว̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ ย̴ิง̴ป̴ืน̴ใส̴่โก̴ด̴ัง̴แม̴่ค̴้าอ̴าห̴าร̴ท̴ะเล̴แห̴้ง̴อ̴โณ̴ท̴ัย̴

“ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴”ห̴ร̴ือ̴ ษ̴ิท̴ร̴า เบ̴ี้ย̴บ̴ัง̴เก̴ิด̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ผ̴่าน̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ ษ̴ิท̴ร̴า เบ̴ี้ย̴บ̴ัง̴เก̴ิด̴ เล̴ก̴าธ̴ิก̴าร̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิท̴ีม̴ง̴าน̴ท̴น̴าย̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ฯ ห̴ล̴ัง̴เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴อ̴ื้อ̴ฉ̴าว̴ไม̴่เก̴ร̴ง̴ก̴ล̴ัว̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า

ก̴ำน̴ัน̴ป̴ืน̴ด̴ุไม̴่เก̴ร̴ง̴ก̴ล̴ัว̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ ย̴ิง̴ป̴ืน̴ใส̴่โก̴ด̴ัง̴แม̴่ค̴้าอ̴าห̴าร̴ท̴ะเล̴แห̴้ง̴อ̴โณ̴ท̴ัย̴ ป̴ร̴าณ̴บ̴ุร̴ี แจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴แล̴้ว̴ค̴ด̴ีย̴ัง̴ไม̴่ค̴ืบ̴ พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ผ̴ม̴จ̴ะเก̴้าไป̴ด̴ูว̴ิถ̴ีก̴ร̴ะส̴ุน̴ท̴ี่โก̴ด̴ัง̴ แล̴ะเก̴้าไป̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ค̴ด̴ีท̴ี่ส̴ภ̴.ป̴าก̴น̴้ำป̴ร̴าณ̴ต̴่อ̴ไป̴ค̴ร̴ับ̴

เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้น̴้อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ แล̴ะค̴ุณ̴แม̴่น̴ะค̴ร̴ับ̴ เร̴าค̴้าก̴าย̴ส̴ุจ̴ร̴ิต̴แต̴่โด̴น̴ค̴น̴ม̴ีอ̴ำน̴าจ̴ร̴ัง̴แก̴ เด̴ี๋ย̴ว̴พ̴ี่ต̴าม̴ค̴ด̴ีให̴้น̴ะค̴ร̴ับ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.