แก̴๊ง̴เด̴็ก̴แว̴้น̴ก̴ว̴่า 10 ค̴ัน̴ ไล̴่ย̴ิง̴ส̴น̴ั่น̴ก̴ล̴าง̴ถ̴น̴น̴ ห̴น̴ุ่ม̴17 ด̴ับ̴ เพ̴ื่อ̴น̴ส̴าห̴ัส̴

0

ย̴ิง̴โห̴ด̴ แก̴๊ง̴เด̴็ก̴แว̴้น̴ก̴ว̴่า 10 ค̴ัน̴ไล̴่ย̴ิง̴ส̴น̴ั่น̴ก̴ล̴าง̴ถ̴น̴น̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 2 โจ̴๋ว̴ัย̴ 17 ด̴ับ̴ส̴ล̴ด̴ เพ̴ื่อ̴น̴เจ̴็บ̴ส̴าห̴ัส̴ ต̴ร̴.เร̴่ง̴เช̴็ก̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ล̴่าต̴ัว̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 19 ม̴ี.ค̴. 65 ร̴.ต̴.อ̴.อ̴ภ̴ิช̴ัย̴ ส̴ีส̴ัง̴ก̴์ ร̴อ̴ง̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴(ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴) ส̴น̴.ท̴่าก̴้าม̴ ร̴ับ̴แจ̴้ง̴เห̴ต̴ุว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ช̴าย̴ถ̴ูก̴อ̴าว̴ุธ̴ป̴ืน̴ย̴ิง̴จ̴น̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ถ̴น̴น̴ค̴ู่ก̴น̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴2 แก̴ว̴ง̴แส̴ม̴ด̴ำ เก̴ต̴บ̴าง̴ก̴ุน̴เท̴ีย̴น̴ ก̴ท̴ม̴.จ̴ึง̴ร̴ุด̴ไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴ พ̴.ต̴.อ̴.เล̴ิศ̴ศ̴ัก̴ด̴ิ์ เก̴ีย̴ม̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ ผ̴ก̴ก̴.ส̴น̴.ท̴่าก̴้าม̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴อ̴ง̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴(พ̴ฐ̴.) แพ̴ท̴ย̴์น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ร̴พ̴.ศ̴ิร̴ิร̴าช̴ แล̴ะอ̴าส̴าส̴ม̴ัค̴ร̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิป̴่อ̴เต̴็ก̴ต̴ึ๊ง̴

ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ เป̴็น̴ท̴าง̴ค̴ู่ก̴น̴าน̴ ก̴าอ̴อ̴ก̴ บ̴น̴ฟ̴ุต̴ป̴าธ̴ร̴ิม̴ถ̴น̴น̴ พ̴บ̴ก̴อ̴ง̴เล̴ือ̴ด̴จ̴ำน̴ว̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ ใก̴ล̴้เส̴าไฟ̴ฟ̴้าส̴่อ̴ง̴ส̴ว̴่าง̴ ม̴ีร̴อ̴ย̴เฉ̴ี่ย̴ว̴ช̴น̴ ห̴่าง̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ 10 เม̴ต̴ร̴ก̴่อ̴น̴ถ̴ึง̴ป̴ั๊ม̴น̴้ำม̴ัน̴ ป̴ต̴ท̴. พ̴บ̴ร̴่าง̴ผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴เป̴็น̴ช̴าย̴ อ̴าย̴ุ 17 ป̴ี ส̴ภ̴าพ̴ส̴ว̴ม̴เส̴ื้อ̴ย̴ืด̴ส̴ีก̴าว̴ น̴ุ่ง̴ก̴าง̴เก̴ง̴ย̴ีน̴ส̴์ ก̴าย̴าว̴ ม̴ีบ̴าด̴แผ̴ล̴ร̴อ̴ย̴ถ̴ูก̴อ̴าว̴ุธ̴ป̴ืน̴ย̴ิง̴เก̴้าบ̴ร̴ิเว̴ณ̴ด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ น̴อ̴น̴ต̴ะแค̴ง̴ค̴ว̴่ำห̴น̴้าจ̴ม̴ก̴อ̴ง̴เล̴ือ̴ด̴

ใก̴ล̴้ก̴ัน̴พ̴บ̴ร̴ถ̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ ย̴ี่ห̴้อ̴ฮ̴อ̴น̴ด̴้า ค̴ล̴ิก̴ 125 ไอ̴ ส̴ีด̴ำ-แด̴ง̴ ห̴ม̴าย̴เล̴ก̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ 1ก̴ก̴ 5862 ร̴ะย̴อ̴ง̴ ส̴ภ̴าพ̴ห̴น̴้าร̴ถ̴พ̴ัง̴เส̴ีย̴ห̴าย̴ล̴้ม̴ค̴ว̴่ำต̴ะแค̴ง̴อ̴ย̴ู่ก̴ล̴าง̴ถ̴น̴น̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ย̴ัง̴ม̴ีช̴าย̴ผ̴ู้ได̴้ร̴ับ̴บ̴าด̴เจ̴็บ̴ ก̴าห̴ัก̴ อ̴าย̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 17-19 ป̴ี ค̴น̴ซ̴้อ̴น̴ท̴้าย̴ร̴ถ̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ค̴ัน̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่จ̴ึง̴น̴ำต̴ัว̴ส̴่ง̴โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ส̴ม̴ุท̴ร̴ส̴าค̴ร̴

จ̴าก̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴น̴าย̴ณ̴ัฐ̴ (น̴าม̴ส̴ม̴ม̴ต̴ิ) อ̴าย̴ุ 18 ป̴ี เพ̴ื่อ̴น̴ผ̴ู้ต̴̴า̴ย̴̴ท̴ี่เห̴็น̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุได̴้พ̴บ̴ก̴ับ̴ผ̴ู้ต̴̴า̴ย̴̴แล̴ะผ̴ู้บ̴าด̴เจ̴็บ̴ บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ใก̴ล̴้ ๆ โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴บ̴าง̴ป̴ร̴ะก̴อ̴ก̴ 8 จ̴าก̴น̴ั้น̴ผ̴ู้บ̴าด̴เจ̴็บ̴ ได̴้ช̴ัก̴ช̴ว̴น̴ให̴้ก̴ี่ร̴ถ̴ไป̴เอ̴าส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴ท̴ี่ห̴ม̴ู่บ̴้าน̴พ̴ิม̴าน̴ต̴์ ซ̴ึ่ง̴ห̴่าง̴จ̴าก̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 1 ก̴.ม̴.ก̴่อ̴น̴จ̴ะก̴ี่ร̴ถ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าถ̴น̴น̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 2 ก̴าอ̴อ̴ก̴

ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴าง̴พ̴บ̴ก̴ล̴ุ่ม̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ก̴ับ̴ก̴ี่ร̴ถ̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ก̴ว̴่า 10 ค̴ัน̴ บ̴ิด̴เร̴่ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ไล̴่ต̴าม̴ม̴าป̴ร̴ะก̴บ̴ ก̴่อ̴น̴ม̴ีก̴าร̴ใช̴้ม̴ีด̴ไล̴่ฟ̴ัน̴แล̴ะอ̴าว̴ุธ̴ป̴ืน̴ย̴ิง̴ใส̴่ม̴าท̴ี่ผ̴ู้ต̴̴า̴ย̴̴จ̴ำน̴ว̴น̴ 3-4 น̴ัด̴ ร̴ถ̴จ̴ึง̴ว̴ิ่ง̴เส̴ีย̴ห̴ล̴ัก̴พ̴ุ่ง̴เฉ̴ี่ย̴ว̴ช̴น̴เส̴าไฟ̴ฟ̴้าอ̴ย̴่าง̴แร̴ง̴ท̴ำให̴้ผ̴ู้บ̴าด̴เจ̴็บ̴ท̴ี่น̴ั่ง̴ซ̴้อ̴น̴ท̴้าย̴ร̴่าง̴ก̴ร̴ะเด̴็น̴ต̴ก̴ล̴ง̴ม̴า ส̴่ว̴น̴ค̴น̴ก̴ี่แล̴ะร̴ถ̴จ̴ย̴ย̴.ล̴้ม̴ค̴ว̴่ำไถ̴ล̴ไก̴ล̴ก̴ว̴่า 10 เม̴ต̴ร̴จ̴น̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ใน̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ ส̴่ว̴น̴ก̴ล̴ุ่ม̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ผ̴ู้ก̴่อ̴เห̴ต̴ุได̴้ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีไป̴โด̴ย̴ไม̴่ท̴ร̴าบ̴เส̴้น̴ท̴าง̴

เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴อ̴ย̴ู่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴แล̴ะส̴อ̴บ̴ป̴าก̴ค̴ำพ̴ย̴าน̴ท̴ั้ง̴ร̴อ̴ให̴้ผ̴ู้บ̴าด̴เจ̴็บ̴อ̴าก̴าร̴ด̴ีก̴ึ้น̴เพ̴ื่อ̴ท̴ร̴าบ̴ส̴าเห̴ต̴ุ ก̴่อ̴น̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ต̴ัว̴ก̴ล̴ุ่ม̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ผ̴ู้ก̴่อ̴เห̴ต̴ุม̴าด̴ำเน̴ิน̴ก̴าร̴ต̴าม̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ต̴่อ̴ไป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.