จ̴ว̴ก̴ย̴ับ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ล̴ง̴โท̴ษ̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ ส̴ั่ง̴ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴โช̴ว̴์เป̴้าก̴ล̴าง̴ไล̴ฟ̴์

0

จ̴ว̴ก̴ย̴ับ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ แม̴่ค̴้าอ̴อ̴น̴ไล̴น̴์แล̴ะเน̴็ต̴ไอ̴ด̴อ̴ล̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ล̴ง̴โท̴ษ̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ ส̴ั่ง̴ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴โช̴ว̴์เป̴้าก̴ล̴าง̴ไล̴ฟ̴์ ช̴าว̴เน̴็ต̴ม̴อ̴ง̴ไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴ค̴ว̴ร̴ห̴าว̴ิธ̴ีต̴ัก̴เต̴ือ̴น̴แบ̴บ̴อ̴ื่น̴

เร̴ีย̴ก̴ว̴่าม̴ีก̴ร̴ะแส̴อ̴ย̴ู่ต̴ล̴อ̴ด̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ “พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ พ̴ิม̴ร̴ด̴าภ̴ร̴ณ̴์” แม̴่ค̴้าอ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴เธ̴อ̴ถ̴ูก̴ช̴าว̴เน̴็ต̴จ̴ว̴ก̴ย̴ับ̴ห̴ล̴ัง̴ส̴ั่ง̴ท̴ำโท̴ษ̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ให̴้ ท̴ำง̴าน̴ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ โด̴ย̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่เป̴ิด̴ก̴าย̴ท̴ิช̴ช̴ู่เป̴ีย̴ก̴ผ̴ส̴ม̴แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ ใน̴ร̴าค̴า 11 บ̴าท̴ แต̴่ ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴าว̴ป̴ร̴ะเภ̴ท̴ส̴อ̴ง̴ ท̴ำง̴าน̴ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เก̴ีย̴น̴ร̴าค̴าต̴้น̴ท̴ุน̴ก̴อ̴ง̴ส̴ิน̴ค̴้าช̴ิ้น̴น̴ี้ต̴ิด̴ไว̴้ท̴ี่ 16 บ̴าท̴ จ̴ึง̴ให̴้ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴อ̴อ̴ก̴แล̴้ว̴เต̴้น̴โช̴ว̴์เป̴้าก̴าร̴ท̴ำโท̴ษ̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴าง̴เก̴ง̴ช̴ั้น̴ใน̴เป̴็น̴แบ̴บ̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴จ̴ึง̴ท̴ำให̴้ค̴น̴ด̴ูเห̴็น̴บ̴ั้น̴ท̴้าย̴เต̴็ม̴ๆ

ผ̴่าน̴ไป̴อ̴ีก̴ไม̴่ก̴ี่น̴าท̴ี ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴เด̴ิม̴ก̴็โด̴น̴อ̴ีก̴แล̴้ว̴ เพ̴ร̴าะไม̴่ฟ̴ัง̴ร̴ห̴ัส̴ท̴ี่เป̴ิด̴ให̴้ล̴ูก̴ค̴้าซ̴ีเอ̴ฟ̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ก̴็เร̴ีย̴ก̴ให̴้อ̴อ̴ก̴ไป̴โช̴ว̴์อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ค̴ร̴าว̴น̴ี้ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ม̴ีต̴่อ̴ร̴อ̴ง̴ว̴่าโช̴ว̴์ก̴้น̴ให̴้เท̴่าไร̴ ล̴ูก̴พ̴ี่ก̴็ใจ̴ด̴ีบ̴อ̴ก̴เอ̴าไป̴เล̴ย̴ 2,000 บ̴าท̴ จ̴่าย̴ส̴ด̴ ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ม̴ัก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ก̴ึ้น̴ม̴าห̴น̴่อ̴ย̴ค̴ร̴าว̴น̴ี้เด̴ิน̴อ̴อ̴ก̴ไป̴แล̴้ว̴ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴ล̴ง̴เอ̴ง̴เล̴ย̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ร̴่อ̴น̴เอ̴ว̴โช̴ว̴์ก̴้น̴แบ̴บ̴เผ̴็ด̴ย̴ิ่ง̴ก̴ว̴่าเด̴ิม̴

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ ย̴ัง̴เร̴ีย̴ก̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ช̴าย̴อ̴ีก̴ค̴น̴อ̴อ̴ก̴ม̴าโช̴ว̴์ห̴ุ่น̴ “เป̴ิด̴เล̴ย̴ล̴ูก̴ โช̴ว̴์ไป̴ ช̴ิ้น̴ล̴ะ 2,000” ห̴น̴ุ่ม̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ย̴ืน̴เก̴้ ๆก̴ัง̴ ๆ อ̴ย̴ู่ค̴ร̴ู่ห̴น̴ึ่ง̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะถ̴อ̴ด̴ก̴ล̴าง̴เก̴ง̴ย̴ีน̴ส̴์ ล̴ง̴ไป̴ก̴อ̴ง̴ไว̴้ท̴ี่ก̴า พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ถ̴ก̴ช̴าย̴เส̴ื้อ̴ก̴ึ้น̴ ท̴ำให̴้เห̴็น̴ก̴าง̴เก̴ง̴ใน̴ท̴ี่ใส̴่อ̴ย̴ู่เต̴็ม̴ ๆส̴่ว̴น̴พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ก̴็ห̴ัว̴เร̴าะแล̴ะห̴ัน̴ม̴าท̴าง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴พ̴ูด̴ก̴ับ̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ ๆ ท̴ี่อ̴ย̴ู่ห̴ล̴ัง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴่า  ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴น̴ี้ เห̴็น̴ต̴ั้ง̴แต̴่ป̴ีให̴ม̴่แล̴้ว̴ อ̴ว̴ัย̴ว̴ะเ̴พ̴̴ศ̴̴ให̴ญ̴่ม̴าก̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะเต̴้น̴ ๆ ต̴าม̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ะเพ̴ล̴ง̴ แล̴้ว̴บ̴อ̴ก̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ว̴่าอ̴ย̴่าเพ̴ิ่ง̴ใส̴่ก̴าง̴เก̴ง̴ให̴้เต̴้น̴ไป̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴เล̴ย̴ พ̴ิม̴ร̴ี่พ̴าย̴ย̴ัง̴พ̴ูด̴ก̴ำๆ ว̴่าพ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้เพ̴จ̴จ̴ะป̴ล̴ิว̴ ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ ๆ ก̴็ห̴ัว̴เร̴าะก̴ัน̴ให̴ญ̴่

ท̴ั้ง̴น̴ี้เม̴ื่อ̴ค̴ล̴ิป̴ช̴่ว̴ง̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ถ̴ูก̴ต̴̴ั̴ด̴̴ม̴าแช̴ร̴์ ก̴็เก̴ิด̴เส̴ีย̴ง̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ก̴ึ้น̴ม̴าท̴ัน̴ท̴ี ส̴่ว̴น̴ให̴ญ̴่ม̴อ̴ง̴ว̴่าไม̴่เห̴ม̴าะส̴ม̴แล̴ะค̴ว̴ร̴ห̴าว̴ิธ̴ีล̴ง̴โท̴ษ̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ง̴แบ̴บ̴อ̴ื่น̴ ม̴าก̴ก̴ว̴่าก̴าร̴บ̴ัง̴ค̴ับ̴ให̴้ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴ก̴ล̴าง̴ไล̴ฟ̴์โช̴ว̴์เช̴่น̴น̴ี้ แม̴้น̴ี่อ̴าจ̴จ̴ะเป̴็น̴ก̴าร̴เอ̴็น̴เต̴อ̴ร̴์เท̴น̴ค̴น̴ด̴ูก̴็ไม̴่ส̴ม̴ค̴ว̴ร̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.