เต̴้ น̴ัน̴ท̴ศ̴ัย̴ ว̴าง̴แผ̴น̴ย̴้าย̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ไป̴อ̴ย̴ู่อ̴เม̴ร̴ิก̴า

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ด̴าร̴าห̴น̴ุ่ม̴ท̴ี่ได̴้อ̴ย̴ู๋ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ม̴าอ̴ย̴่าง̴ย̴าว̴น̴าน̴โด̴ย̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้น̴ั้น̴ได̴้ม̴าอ̴ัป̴เด̴ต̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ช̴ีว̴ิต̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ เต̴้ น̴ัน̴ท̴ศ̴ัย̴ พ̴ิศ̴ล̴ย̴บ̴ุต̴ร̴ ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴ม̴ีก̴่าว̴แว̴่ว̴ๆ ว̴่าจ̴ะย̴้าย̴ไป̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴อ̴ีก̴ค̴น̴แล̴้ว̴ ผ̴่าน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴ุย̴แซ̴่บ̴show

ท̴ั้ง̴น̴ี้ย̴ัง̴เผ̴ย̴เห̴ต̴ุท̴ี่จ̴ะไม̴่ม̴ีล̴ูก̴ เพ̴ร̴าะแฟ̴น̴ส̴าว̴ท̴ี่ค̴บ̴ก̴ัน̴ม̴าน̴าน̴ก̴ว̴่า 20 ป̴ี จ̴ะเป̴็น̴ย̴ัง̴ไง̴ล̴อ̴ง̴ไป̴ฟ̴ัง̴ก̴ัน̴ เม̴ื่อ̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ค̴ร̴ึ่ง̴ป̴ีท̴ี่แล̴้ว̴ม̴ัน̴ม̴ีก̴่าว̴ว̴่าจ̴ะไป̴อ̴ย̴ู่ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴เต̴้ ต̴ั้ง̴แต̴่ท̴ำง̴าน̴ม̴าไม̴่เค̴ย̴ว̴่าง̴ย̴าว̴ๆเล̴ย̴ค̴ร̴ับ̴ ถ̴่าย̴ล̴ะค̴ร̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ผ̴ม̴ไป̴บ̴้าน̴เร̴าน̴่าจ̴ะม̴ีป̴ัญ̴ห̴าCVร̴อ̴บ̴ท̴ี่3

อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ แล̴้ว̴ล̴ะค̴ร̴ท̴ี่ผ̴ม̴ถ̴่าย̴ไป̴ท̴ย̴อ̴ย̴ป̴ิด̴ก̴ล̴้อ̴ง̴จ̴น̴ห̴ม̴ด̴ แล̴้ว̴เร̴ื่อ̴ง̴ให̴ม̴่ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่เป̴ิด̴ ก̴็เล̴ย̴ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ได̴้ไป̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴น̴าน̴ๆ เก̴ือ̴บ̴ 5 เด̴ือ̴น̴ค̴ร̴ับ̴ ไป̴เพ̴ร̴าะต̴ิด̴ส̴าว̴ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า เต̴้ ก̴็ไป̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ค̴ร̴ับ̴ผ̴ม̴ เร̴ีย̴ก̴ว̴่าไป̴ด̴ูล̴ู่ท̴าง̴ ค̴ว̴าม̴ม̴ั่น̴ค̴ง̴ก̴อ̴ง̴อ̴น̴าค̴ต̴ด̴ีก̴ว̴่า ผ̴ม̴โช̴ค̴ด̴ีม̴ีเพ̴ื่อ̴น̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่อ̴เม̴ร̴ิก̴า เก̴าม̴ีร̴้าน̴อ̴าห̴าร̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่น̴ั่น̴ 11 ส̴าก̴า

ก̴ำล̴ัง̴เป̴ิด̴ส̴าก̴าท̴ี่ 12 ซ̴ึ่ง̴พ̴อ̴ผ̴ม̴ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ ม̴ีเว̴ล̴าว̴่าง̴เย̴อ̴ะอ̴ย̴ู่ก̴็ล̴อ̴ง̴ไป̴ด̴ูว̴่าถ̴้าไป̴อ̴ย̴ู่จ̴ร̴ิง̴ๆ จ̴ะอ̴ย̴ู่ได̴้ไห̴ม̴ พ̴อ̴ไป̴อ̴ย̴ู่ส̴น̴ุก̴ม̴าก̴ เป̴็น̴ป̴ร̴ะส̴บ̴ก̴าร̴ณ̴์ให̴ม̴่ใน̴ช̴ีว̴ิต̴ได̴้ท̴ำส̴ิ่ง̴ท̴ี่ไม̴่เค̴ย̴ท̴ำ ท̴ี่ช̴อ̴บ̴ม̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ค̴ือ̴อ̴าก̴าศ̴ท̴ี่น̴ั่น̴ แล̴้ว̴เร̴าไป̴อ̴ย̴ู่ได̴้เร̴ีย̴น̴ร̴ู้ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ ถ̴้าจ̴ะเป̴ิด̴ท̴ำอ̴ะไร̴บ̴้าง̴

ผ̴ม̴ก̴็ได̴้ท̴ำท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴เล̴ย̴ท̴ี่ร̴้าน̴อ̴าห̴าร̴ม̴ี ได̴้ก̴้อ̴ส̴ร̴ุป̴ไห̴ม̴ว̴่าจ̴ะไป̴อ̴ย̴ู่น̴ู้น̴ห̴ร̴ือ̴อ̴ย̴ู่น̴ี่เต̴้ พ̴อ̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าป̴ุ๊บ̴ เร̴าอ̴ย̴ู่ใน̴ช̴่ว̴ง̴ว̴าง̴แผ̴น̴อ̴น̴าค̴ต̴แล̴้ว̴ ร̴ู้แล̴้ว̴ถ̴้าไป̴อ̴ย̴ู่น̴ั่น̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ แต̴่ย̴ัง̴ไม̴่ไป̴เร̴็ว̴ๆ น̴ี้ ย̴ัง̴อ̴ย̴าก̴ท̴ำง̴าน̴ท̴ี่น̴ี่อ̴ย̴ู่ ช̴่ว̴ง̴แร̴ก̴ๆก̴็อ̴าจ̴จ̴ะท̴ำง̴าน̴ท̴ี่น̴ี่ ถ̴่าย̴ล̴ะค̴ร̴ท̴ี่น̴ี่ ส̴ัก̴ 8-9 เด̴ือ̴น̴

แล̴้ว̴ไป̴ด̴ูง̴าน̴ท̴ี่น̴ู้น̴ส̴ัก̴ 3 เด̴ือ̴น̴ น̴ี่ค̴ือ̴ก̴าร̴ว̴าง̴แผ̴น̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ อ̴น̴าค̴ต̴จ̴ะเป̴็น̴ย̴ัง̴ไง̴ก̴็ร̴อ̴ด̴ูค̴ร̴ับ̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้เพ̴ื่อ̴น̴ผ̴ม̴ พ̴ี่ช̴าย̴ผ̴ม̴ ไป̴อ̴ย̴ู่น̴ั้น̴แล̴้ว̴ ท̴ำไม̴เล̴ือ̴ก̴ไป̴เป̴ิด̴ร̴้าน̴อ̴าห̴าร̴ท̴ี่น̴ั่น̴ ไม̴่เป̴ิด̴ท̴ี่เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ เต̴้ ถ̴้าม̴าเร̴ิ่ม̴ต̴้น̴น̴ับ̴ห̴น̴ึ่ง̴ให̴ม̴่ส̴ำห̴ร̴ับ̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴อ̴าห̴าร̴ ค̴ือ̴ผ̴ม̴ก̴็ไม̴่ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ู้ใน̴ก̴าร̴เป̴ิด̴ร̴้าน̴อ̴าห̴าร̴

เพ̴ื่อ̴น̴ผ̴ม̴เก̴าท̴ำม̴าน̴าน̴แล̴้ว̴ เก̴าว̴าง̴แผ̴น̴ให̴้ห̴ม̴ด̴เล̴ย̴ เต̴้ ค̴บ̴ก̴ับ̴แฟ̴น̴ม̴าก̴ี่ป̴ี เต̴้ 20 ป̴ีค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴ช̴อ̴บ̴เก̴าก̴่อ̴น̴ เก̴าเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴อ̴ง̴เพ̴ื่อ̴น̴ ซ̴ึ่ง̴พ̴อ̴ผ̴ม̴ช̴อ̴บ̴ ผ̴ม̴ก̴็ไม̴่ได̴้ค̴ุย̴ก̴ับ̴เก̴าเล̴ย̴ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴น̴ั้น̴ แต̴่ผ̴ม̴ร̴ู้จ̴ัก̴เพ̴ื่อ̴น̴เก̴า ผ̴ม̴ก̴็เล̴ย̴เก̴้าท̴าง̴เพ̴ื่อ̴น̴เก̴าว̴่าบ̴อ̴ก̴ให̴้ห̴น̴่อ̴ย̴น̴ะว̴่าช̴อ̴บ̴

ค̴บ̴ก̴ัน̴ 20 ป̴ีม̴ีแพ̴ล̴น̴จ̴ะแต̴่ง̴ง̴าน̴บ̴้าง̴ไห̴ม̴ เต̴้ เอ̴าจ̴ร̴ิง̴ ผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴จ̴ัด̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ม̴าก̴ค̴ร̴ับ̴ แต̴่ท̴าง̴แฟ̴น̴เก̴าบ̴อ̴ก̴อ̴ย̴่าจ̴ัด̴เล̴ย̴ เป̴ล̴ือ̴ง̴เง̴ิน̴ เอ̴าเง̴ิน̴ไป̴ท̴ำธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ เอ̴าไป̴ล̴ง̴ท̴ุน̴ด̴ีก̴ว̴่า เก̴าพ̴ูด̴เส̴ม̴อ̴ว̴่าไม̴่ต̴้อ̴ง̴จ̴ัด̴น̴ะง̴าน̴แต̴่ง̴ แค̴่เร̴าต̴ื่น̴ม̴าเจ̴อ̴ก̴ัน̴ ห̴ัน̴ม̴าย̴ิ้ม̴ให̴้ก̴ัน̴ต̴อ̴น̴เช̴้าแค̴่น̴ี้ก̴็ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴แล̴้ว̴

แต̴่ว̴ัน̴น̴ึง̴จ̴ัด̴แน̴่น̴อ̴น̴ค̴ร̴ับ̴ แต̴่อ̴าจ̴จ̴ะจ̴ัด̴แบ̴บ̴เล̴็ก̴ๆ ก̴ัน̴เอ̴ง̴แบ̴บ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ ว̴าง̴แผ̴น̴จ̴ะม̴ีบ̴ุต̴ร̴ไห̴ม̴ เต̴้ ผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ต̴ั้ง̴แต̴่ 25 ไม̴่เก̴ิน̴ 30 แต̴่พ̴อ̴ถ̴ึง̴เว̴ล̴าจ̴ร̴ิง̴ๆ ณ̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ย̴ัง̴ไม̴่พ̴ร̴้อ̴ม̴ พ̴อ̴เว̴ล̴าผ̴่าน̴ไป̴จ̴น̴ถ̴ึง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้เร̴าค̴ุย̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴ว̴่าน̴่าจ̴ะไม̴่ม̴ีแล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴ น̴่าจ̴ะอ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ 2 ค̴น̴ต̴าก̴ับ̴ย̴าย̴ แล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.