ร̴ะท̴ึก̴! พ̴ี่ศ̴ร̴ี ร̴้อ̴ง̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ “ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้” เล̴ี่ย̴ง̴บ̴าล̴ี บ̴ว̴ช̴โย̴ค̴ี “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴”

0

แม̴่ช̴็อ̴ก̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้เป̴็น̴ล̴ม̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴อ̴อ̴ก̴เร̴ือ̴ช̴้อ̴น̴ป̴ู เจ̴อ̴พ̴าย̴ุซ̴ัด̴ล̴่ม̴ก̴ล̴าง̴ท̴ะเล̴ เพ̴ื่อ̴น̴ร̴่ว̴ม̴อ̴าช̴ีพ̴ไป̴เจ̴อ̴ศ̴พ̴ล̴อ̴ย̴อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้โป̴๊ะ ก̴้าว̴ก̴อ̴ง̴ล̴อ̴ย̴น̴้ำเก̴ล̴ื่อ̴น̴ ส̴าม̴ีส̴ูญ̴ห̴าย̴ย̴ัง̴ไม̴่ท̴ร̴าบ̴ช̴ะต̴าก̴ร̴ร̴ม̴

เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 21.00 น̴. ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴. 2565 ร̴.ต̴.อ̴.ช̴ัย̴พ̴ิช̴ิต̴ ภ̴ูล̴าย̴ด̴อ̴ก̴ ร̴อ̴ง̴ ส̴ว̴.(ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴) ส̴ภ̴.แส̴น̴ส̴ุก̴ จ̴.ช̴ล̴บ̴ุร̴ี ร̴ับ̴แจ̴้ง̴พ̴บ̴ศ̴พ̴ล̴อ̴ย̴อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้โป̴๊ะก̴ล̴าง̴ท̴ะเล̴ห̴่าง̴จ̴าก̴ฝ̴ั่ง̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 2 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴ ต̴.แส̴น̴ส̴ุก̴ อ̴.เม̴ือ̴ง̴ช̴ล̴บ̴ุร̴ี จ̴ึง̴ร̴ุด̴ไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ร̴ัศ̴ม̴ีม̴ณ̴ีร̴ัต̴น̴์ น̴ำเร̴ือ̴อ̴อ̴ก̴ไป̴เอ̴าศ̴พ̴เก̴้าม̴าให̴้เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴พ̴ล̴ิก̴ศ̴พ̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ห̴าด̴แห̴ล̴ม̴แท̴่น̴บ̴าง̴แส̴น̴

เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ ท̴ร̴าบ̴ช̴ื่อ̴ผ̴ู้เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ค̴ือ̴ น̴.ส̴.น̴้ำผ̴ึ้ง̴ อ̴าย̴ุ 30 ป̴ี บ̴้าน̴ศ̴ร̴ีร̴าช̴า ท̴ำอ̴าช̴ีพ̴ป̴ร̴ะม̴ง̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่จ̴ึง̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ม̴าร̴ด̴าม̴าช̴ี้ย̴ืน̴ย̴ัน̴ เม̴ื่อ̴ม̴าถ̴ึง̴เห̴็น̴ศ̴พ̴ล̴ูก̴ส̴าว̴เก̴ิด̴อ̴าก̴าร̴ช̴็อ̴ก̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้โฮ̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่ช̴าว̴ป̴ร̴ะม̴ง̴ท̴ี่พ̴บ̴ศ̴พ̴ ให̴้ก̴าร̴ว̴่า

” ร̴ะห̴ว̴่าง̴อ̴อ̴ก̴เร̴ือ̴ห̴าป̴ูม̴าถ̴ึง̴โป̴๊ะพ̴บ̴ก̴้าว̴ก̴อ̴ง̴ล̴อ̴ย̴น̴้ำเต̴็ม̴ผ̴ิว̴ท̴ะเล̴ พ̴อ̴ก̴ับ̴เร̴ือ̴ไป̴ด̴ูใก̴ล̴้ๆก̴็พ̴บ̴ศ̴พ̴ล̴อ̴ย̴น̴้ำ จ̴ำได̴้ค̴ือ̴ น̴.ส̴.น̴้ำผ̴ึ้ง̴ บ̴้าน̴อ̴ย̴ู่ศ̴ร̴ีร̴าช̴า อ̴าช̴ีพ̴ห̴าป̴ูเห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ ป̴ก̴ต̴ิจ̴ะอ̴อ̴ก̴ม̴าห̴าป̴ูพ̴ร̴้อ̴ม̴ น̴าย̴ส̴ม̴พ̴ร̴ อ̴าย̴ุ 45 ป̴ี ส̴าม̴ี แล̴ะอ̴อ̴ก̴เร̴ือ̴ช̴้อ̴น̴ป̴ูอ̴ย̴ู่แถ̴ว̴บ̴าง̴พ̴ร̴ะ ท̴ั้ง̴ค̴ู่ม̴ีล̴ูก̴ 2 ค̴น̴แต̴่ว̴ัน̴น̴ี้ไม̴่ได̴้เอ̴าล̴ูก̴ม̴าด̴้ว̴ย̴ อ̴อ̴ก̴เร̴ือ̴ก̴ัน̴ม̴าแค̴่ 2 ค̴น̴ช̴่ว̴ง̴เย̴็น̴ต̴าม̴ป̴ก̴ต̴ิ ”

เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ค̴าด̴ อ̴าจ̴เก̴ิด̴เร̴ือ̴ล̴่ม̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴อ̴อ̴ก̴ช̴้อ̴น̴ป̴ู เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴เย̴็น̴ม̴ีพ̴าย̴ุล̴ม̴แร̴ง̴พ̴ัด̴ก̴ร̴ะห̴น̴่ำ อ̴าจ̴ท̴ำให̴้น̴้ำท̴ะเล̴ม̴ีค̴ล̴ื่น̴ส̴ูง̴จ̴น̴เร̴ือ̴จ̴ม̴ก̴็เป̴็น̴ได̴้ ซ̴ึ่ง̴ก̴ณ̴ะน̴ี้ย̴ัง̴ไม̴่ท̴ร̴าบ̴ช̴ะต̴าก̴ร̴ร̴ม̴ก̴อ̴ง̴น̴าย̴ส̴ม̴พ̴ร̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴น̴ำศ̴พ̴ส̴่ง̴ร̴พ̴.พ̴ร̴้อ̴ม̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ด̴ำเน̴ิน̴ก̴าร̴ต̴าม̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.