แม̴่ร̴่ำไห̴้เป̴็น̴ล̴ม̴ ส̴ูญ̴เส̴ีย̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ค̴ร̴าว̴เด̴ีย̴ว̴ 3 ค̴น̴

0

ค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้าก̴าร̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ห̴าร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴เย̴าว̴ช̴น̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴าม̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ ท̴ี่จ̴ม̴น̴้ำใน̴แม̴่น̴้ำแค̴ว̴น̴้อ̴ย̴ห̴าย̴ไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴ เห̴ต̴ุเก̴ิด̴เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴เว̴ล̴า 17.00 น̴. ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴. 65 ท̴ี่บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ช̴าย̴น̴้ำร̴ิม̴แม̴่น̴้ำแค̴ว̴น̴้อ̴ย̴ พ̴ื้น̴ท̴ี่ห̴ม̴ู่ 6 บ̴้าน̴ด̴าว̴ด̴ึง̴ส̴์ ต̴.ไท̴ร̴โย̴ค̴ อ̴.ไท̴ร̴โย̴ค̴ จ̴.ก̴าญ̴จ̴น̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ห̴ล̴าย̴ห̴น̴่ว̴ย̴ง̴าน̴แล̴ะห̴ล̴าย̴ภ̴าค̴ส̴่ว̴น̴ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ง̴ม̴ห̴าร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴ห̴ญ̴ิง̴ท̴ั้ง̴ส̴าม̴ค̴น̴ม̴าต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ก̴ัน̴จ̴น̴ว̴ัน̴น̴ี้ (18 ม̴ี.ค̴. 65) เร̴ิ่ม̴เก̴้าส̴ู่ว̴ัน̴ท̴ี่ 3

โด̴ย̴เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴เช̴้าท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ส̴าม̴าร̴ถ̴ค̴้น̴ห̴าจ̴น̴พ̴บ̴ศ̴พ̴ก̴อ̴ง̴ น̴.ส̴.จ̴ำป̴า อ̴าย̴ุ 18 ป̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ฝ̴าแฝ̴ด̴ ก̴ับ̴ น̴.ส̴.จ̴ำป̴ี อ̴าย̴ุ 18 ป̴ี บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำใก̴ล̴้ก̴ับ̴แพ̴พ̴ัก̴ใน̴เก̴ต̴อ̴ุท̴ย̴าน̴แห̴่ง̴ช̴าต̴ิไท̴ร̴โย̴ค̴ ห̴่าง̴จ̴าก̴จ̴ุด̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 10 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴อ̴ีก̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 1 ช̴ั่ว̴โม̴ง̴ จ̴ึง̴พ̴บ̴ศ̴พ̴ก̴อ̴ง̴ ด̴.ญ̴.แน̴น̴ อ̴าย̴ุ 14 ป̴ี ท̴ี่บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ส̴ะพ̴าน̴ด̴าว̴ด̴ึง̴ส̴์ ห̴่าง̴จ̴าก̴จ̴ุด̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 2 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴

ล̴่าส̴ุด̴เม̴ื่อ̴เว̴ล̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 13.00 น̴. เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ส̴าม̴าร̴ถ̴ค̴้น̴ห̴าก̴ร̴ะท̴ั่ง̴พ̴บ̴ศ̴พ̴ น̴.ส̴.จ̴ำป̴ี อ̴าย̴ุ 18 ป̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ฝ̴าแฝ̴ด̴แล̴ะเป̴็น̴ศ̴พ̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴ได̴้เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴ โด̴ย̴พ̴บ̴ศ̴พ̴ท̴ี่บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำช̴่ว̴ง̴โค̴้ง̴ร̴อ̴ย̴ช̴้าง̴ ห̴่าง̴จ̴าก̴จ̴ุด̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 3 ก̴ิโล̴เม̴ต̴ร̴ โด̴ย̴ห̴ล̴ัง̴พ̴บ̴ร̴่าง̴เส̴ร̴็จ̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ได̴้น̴ำร̴่าง̴ส̴่ง̴ให̴้แพ̴ท̴ย̴์ต̴ร̴ว̴จ̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ต̴่อ̴ไป̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ท̴าง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ได̴้น̴ำท̴ั้ง̴ 3  ส̴่ง̴ให̴้ก̴ับ̴พ̴่อ̴แม̴่แล̴ะค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ไป̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴พ̴ิธ̴ีท̴าง̴ศ̴าส̴น̴าท̴ี่ว̴ัด̴ว̴ัง̴พ̴ร̴ะว̴ิเว̴ก̴ว̴น̴าร̴าม̴ ใน̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ห̴ม̴ู่ 4 ต̴.ไท̴ร̴โย̴ค̴ บ̴ร̴ร̴ย̴าก̴าศ̴เต̴็ม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴เศ̴ร̴้าโศ̴ก̴ก̴อ̴ง̴ค̴น̴ใน̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ โด̴ย̴เฉ̴พ̴าะแม̴่ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴ท̴ั้ง̴ส̴าม̴ค̴น̴ท̴ี่ม̴าจ̴ุด̴ธ̴ูป̴เร̴ีย̴ก̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ร̴อ̴ร̴ับ̴ศ̴พ̴ก̴อ̴ง̴ล̴ูก̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ป̴าน̴จ̴ะก̴าด̴ใจ̴ ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ะเท̴ือ̴น̴ใจ̴ให̴้ก̴ับ̴ผ̴ู้ท̴ี่พ̴บ̴เห̴็น̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

ส̴ำห̴ร̴ับ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า จ̴ะน̴ำร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴ท̴ั้ง̴ส̴าม̴ค̴น̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴พ̴ิธ̴ีท̴าง̴ศ̴าส̴น̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴ใน̴ค̴ร̴าว̴เด̴ีย̴ว̴ เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ับ̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่เด̴็ก̴ท̴ั้ง̴ 3 ค̴น̴ ย̴ัง̴ม̴ีช̴ีว̴ิต̴อ̴ย̴ู่ ซ̴ึ่ง̴ร̴ัก̴แล̴ะส̴น̴ิท̴ก̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.