ย̴ิน̴ด̴ีด̴้ว̴ย̴จ̴้า ถ̴ูก̴ห̴ ว̴ย̴ 48 ล̴้าน̴! เผ̴ย̴น̴ับ̴ถ̴ือ̴บ̴ูช̴าป̴ู่ศ̴ร̴ีส̴ุโธ̴ ก̴อ̴ต̴ั้ง̴ส̴ต̴ิว̴าง̴แผ̴น̴ใช̴้เง̴ิ น̴

0

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ ให̴้ค̴ว̴าม̴ใจ̴โล̴ง̴ใจ̴แล̴ะม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์แก̴่แฟ̴น̴เพ̴จ̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ให̴้ท̴่าน̴ได̴้อ̴่าน̴อ̴ย̴ู่เป̴็น̴น̴ิจ̴น̴ะค̴ะ  ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ไม̴่ก̴ าด̴ท̴ุน̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ท̴ำบ̴ุญ̴ แล̴ะให̴้อ̴ภ̴ัย̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ม̴ีก̴ำไร̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำค̴ว̴าม̴ด̴ี ฝ̴าก̴ไว̴้เต̴ือ̴น̴ใจ̴น̴ะค̴ะ

ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴.2565 ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ร̴าย̴ง̴าน̴ ภ̴าย̴ห̴ล̴ัง̴ส̴ำน̴ัก̴ง̴าน̴ส̴ล̴าก̴ก̴ิน̴แบ̴่ง̴ร̴ั ฐ̴บ̴ าล̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ผ̴ล̴ก̴าร̴อ̴อ̴ก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ส̴ ล̴าก̴ก̴ิน̴แบ̴่ ง̴ร̴ั ฐ̴บ̴ าล̴ ง̴ว̴ด̴ป̴ร̴ะจ̴ำว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴.2565 ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 ได̴้แก̴่ห̴ม̴าย̴เล̴ก̴ 737867 พ̴บ̴ว̴่า ม̴ีห̴น̴ุ่ม̴ให̴ญ̴่ช̴าว̴แป̴ด̴ร̴ิ้ ว̴ถ̴ูก̴ร̴ าง̴ว̴ั ล̴ท̴ี่ 1 จ̴ำน̴ว̴น̴ 8 ใบ̴ ได̴้เง̴ิ น̴ร̴ าง̴ว̴ั ล̴ถ̴ึง̴ 48 ล̴้ าน̴บ̴ าท̴

โด̴ย̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 20.00 น̴. ผ̴ู้โช̴ค̴ด̴ีถ̴ู ก̴ห̴ ว̴ย̴ร̴ าง̴ว̴ั ล̴ท̴ี่ 1 ค̴ว̴้า 48 ล̴้าน̴ค̴น̴น̴ี้ค̴ือ̴ น̴าย̴ช̴ัย̴บ̴ด̴ิน̴ท̴ร̴์ อ̴าย̴ุ 52 ป̴ี เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ส̴ล̴ าก̴ก̴ิน̴แบ̴่ง̴ร̴ั ฐ̴บ̴ าล̴ช̴ุด̴น̴ี้ต̴น̴ได̴้ซ̴ื้อ̴ม̴าเม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 14 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 จ̴าก̴เว̴็ป̴ไซ̴ร̴์ก̴อ̴ง̴ส̴ล̴ าก̴พ̴ล̴ัส̴ โด̴ย̴ก̴่อ̴น̴ซ̴ื้อ̴ได̴้น̴ึก̴ถ̴ึง̴ป̴ู่ศ̴ร̴ีส̴ุโธ̴ แล̴ะท̴ำก̴าร̴ก̴ด̴ซ̴ื้ อ̴ซ̴ึ่ง̴ต̴น̴ก̴็ไม̴่ได̴้ค̴ิด̴อ̴ะไร̴ จ̴น̴ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้เม̴ื่อ̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 ป̴ร̴ะก̴าศ̴ผ̴ล̴ ได̴้ม̴ีโท̴ร̴ศ̴ั พ̴ท̴์เก̴้าม̴าแจ̴้ง̴ว̴่าถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1

” ใน̴ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ก̴็ย̴ัง̴ ง̴ง̴ๆ อ̴ย̴ู่เพ̴ร̴าะจ̴ำไม̴่ได̴้ว̴่าซ̴ื้อ̴เล̴ก̴อ̴ะไร̴ใน̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่ค̴ิด̴ว̴่าจ̴ะถ̴ูก̴ม̴าก̴ก̴น̴าด̴น̴ี้ ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ผ̴ม̴แล̴ะค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ก̴อ̴ต̴ั้ง̴ห̴ล̴ัก̴ต̴ั้ง̴ส̴ต̴ิใน̴ก̴าร̴ว̴าง̴แผ̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴เง̴ิ น̴ ส̴่ว̴น̴เง̴ิ น̴จ̴ะแบ̴่ง̴ไป̴ท̴ำบ̴ุญ̴ โด̴ย̴ม̴ีว̴ัด̴ท̴ี่ผ̴ม̴แล̴ะค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ด̴ูแล̴ม̴าอ̴ย̴ู่แล̴้ว̴จ̴ะะซ̴ื้อ̴ท̴ี่ด̴ิน̴ถ̴ว̴าย̴ว̴ัด̴ แล̴ะก̴็ท̴ำง̴าน̴ต̴าม̴ป̴ก̴ต̴ิ

ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ด̴ล̴ใจ̴ก̴่อ̴น̴ท̴ี่จ̴ะถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 น̴ั้น̴ ผ̴ม̴ได̴้น̴ับ̴ถ̴ือ̴ป̴ู่ศ̴ร̴ีส̴ุโธ̴แล̴ะก̴็บ̴ูช̴าม̴าโด̴ย̴ต̴ล̴อ̴ด̴ม̴ีร̴ูป̴เห̴ม̴ือ̴น̴ไว̴้ท̴ี่บ̴้าน̴ซ̴ึ่ง̴จ̴าก̴น̴ี้จ̴ะก̴ล̴ับ̴ไป̴ท̴ำให̴้ส̴ว̴ย̴ง̴าม̴ก̴ว̴่าเด̴ิม̴ เง̴ิ น̴ท̴ี่ได̴้ม̴าต̴้อ̴ง̴ว̴าง̴แผ̴น̴ก̴าร̴ใช̴้อ̴ย̴่าง̴ม̴ีส̴ต̴ิ ”

ก̴อ̴ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴า : khaosod  เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ :  เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.