ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ให̴ม̴่”เเอ̴น̴น̴า”เจ̴อ̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ พ̴ิร̴ุธ̴ส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้า

0

“เเอ̴น̴น̴า” เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴เเต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า เผ̴ย̴พ̴ิร̴ุธ̴ให̴ม̴่อ̴ีก̴ป̴ม̴ท̴ี่เจ̴อ̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ม̴ีส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้าต̴อ̴น̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ ใน̴ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ ไม̴่ร̴ู้ว̴่าเก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ก̴ัน̴เเน̴่

เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ล̴่าส̴ุด̴ “เเอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴” เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴เเต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า เผ̴ย̴พ̴ิร̴ุธ̴ให̴ม̴่อ̴ีก̴ป̴ม̴ท̴ี่เจ̴อ̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ใน̴ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ ไม̴่ร̴ู้ว̴่าเก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ก̴ัน̴เเน̴่ ม̴ีค̴น̴โท̴ร̴ม̴า ให̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴จ̴ุด̴ห̴ม̴าย̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴ไป̴ได̴้ค̴ร̴ึ่ง̴ท̴าง̴ ให̴้ก̴ับ̴ร̴ถ̴ไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่น̴ิต̴ิร̴พ̴.ต̴ำร̴ว̴จ̴

โด̴ย̴ เเอ̴น̴น̴า โพ̴ส̴ต̴์พ̴ิร̴ุธ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ว̴่า ว̴ัน̴แร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴โม̴ เร̴าก̴ับ̴ร̴ถ̴จ̴ะไป̴ท̴ี่น̴ิต̴ิเว̴ช̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์แต̴่พ̴อ̴ไป̴ได̴้ค̴ร̴ึ่ง̴ท̴าง̴ม̴ีค̴น̴โท̴ร̴ม̴า เป̴ล̴ี่ย̴น̴เป̴็น̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่น̴ิต̴ิร̴พ̴.ต̴ำร̴ว̴จ̴ อ̴ัน̴น̴ี้ก̴็เป̴็น̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴อ̴ีก̴ก̴้อ̴น̴ะ   เพ̴ิ่ง̴ร̴ู้ว̴ัน̴น̴ี้ว̴่าท̴าง̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ก̴็ร̴อ̴อ̴ย̴ู่ต̴อ̴น̴แร̴ก̴ ไม̴่ร̴ู้ว̴่าไป̴ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ต̴อ̴น̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ง̴าน̴ห̴ร̴ือ̴ย̴ัง̴ไง̴

พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴โพ̴ส̴ต̴์ส̴ง̴ส̴าร̴ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ห̴ล̴ัง̴ท̴ร̴าบ̴ก̴่าว̴ว̴่าเพ̴ิ่ง̴โด̴น̴ เเม̴่เเต̴ง̴โม̴ ส̴ั่ง̴ให̴้ห̴ย̴ุด̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่  ส̴ง̴ส̴าร̴ท̴น̴าย̴น̴ะแก̴ค̴ือ̴ค̴น̴ท̴ี่พ̴ูด̴ จ̴น̴ได̴้พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ร̴อ̴บ̴2

ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ให̴ม̴่”เเอ̴น̴น̴า”เจ̴อ̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ พ̴ิร̴ุธ̴ส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้า

ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ให̴ม̴่”เเอ̴น̴น̴า”เจ̴อ̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ พ̴ิร̴ุธ̴ส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้า

ด̴้าน̴อ̴ัพ̴เด̴ท̴ล̴่าส̴ุด̴ค̴ด̴ีเเต̴ง̴โม̴ ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ 18 ม̴ี.ค̴.65 “ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า” เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์ ได̴้เป̴ิด̴ใจ̴ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ป̴ม̴ค̴ด̴ี”แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่เม̴ื่อ̴ว̴าน̴น̴ี้ได̴้ม̴ีก̴าร̴เผ̴ย̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เเต̴ง̴โม̴ร̴อ̴บ̴2ใน̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า ไม̴่พ̴บ̴เเผ̴ล̴ท̴ี่ศ̴ีร̴ษ̴ะ ก̴ะโห̴ล̴ก̴ไม̴่แต̴ก̴  เเล̴ะไม̴่ม̴ีฟ̴ัน̴ห̴ัก̴  ก̴ะโห̴ล̴ก̴ไม̴่แต̴ก̴ ค̴าด̴ส̴ร̴ุป̴ผ̴ล̴อ̴ย̴่าง̴เป̴็น̴ท̴าง̴ก̴าร̴ภ̴าย̴ใน̴ 2 ส̴ัป̴ด̴าห̴์

ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ให̴ม̴่”เเอ̴น̴น̴า”เจ̴อ̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ พ̴ิร̴ุธ̴ส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้า

ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ให̴ม̴่”เเอ̴น̴น̴า”เจ̴อ̴เอ̴ง̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴ ว̴ัน̴เเร̴ก̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴ พ̴ิร̴ุธ̴ส̴าย̴โท̴ร̴เก̴้า

จ̴าก̴น̴ั้น̴ ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ได̴้โฟ̴น̴อ̴ิน̴ เเม̴่เเต̴ง̴โม̴ น̴าง̴พ̴น̴ิด̴า ศ̴ิร̴ิย̴ุท̴ธ̴โย̴ธ̴ิน̴ เพ̴ื่อ̴ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์เป̴ิด̴ใจ̴ห̴ล̴ัง̴ส̴ั่ง̴ห̴ย̴ุด̴พ̴ัก̴ “ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ”  โด̴ย̴ เเม̴่เเต̴ง̴โม̴ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ป̴ร̴ะส̴บ̴ก̴าร̴ณ̴์เก̴าน̴้อ̴ย̴ ต̴อ̴น̴ท̴ี่ต̴ิด̴ต̴่อ̴เน̴ี่ย̴เเม̴่ไม̴่ท̴ร̴าบ̴ว̴่าเก̴าเพ̴ิ่ง̴จ̴บ̴ม̴า2ป̴ี เพ̴ิ่ง̴ได̴้ต̴ั๋ว̴ท̴น̴าย̴ ท̴ุก̴ค̴น̴เห̴็น̴ค̴าต̴าท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ม̴าเเย̴่ง̴ค̴ุณ̴เเม̴่พ̴ูด̴ใน̴ว̴ัน̴เเถ̴ล̴ง̴ก̴่าว̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ช̴ื่น̴ช̴ม̴ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ว̴่าเก̴่ง̴ม̴าก̴ๆ ส̴ม̴อ̴ง̴ด̴ี จ̴ะไป̴โก̴ร̴ธ̴เก̴าเพ̴ื่อ̴อ̴ะไร̴ ท̴น̴าย̴เด̴ช̴าเป̴็น̴ท̴น̴าย̴ม̴าห̴ล̴าย̴ป̴ีเเล̴้ว̴ พ̴อ̴ม̴าเร̴ื่อ̴ย̴ๆท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ม̴าต̴ิด̴ต̴่อ̴ก̴ับ̴ผ̴ู้ให̴ญ̴่เเล̴้ว̴พ̴ูด̴ไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ อ̴ธ̴ิบ̴าย̴ค̴ว̴าม̴ใน̴จ̴ด̴ห̴ม̴าย̴อ̴ะไร̴ก̴็ไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ ไป̴พ̴ูด̴ก̴ับ̴น̴าย̴พ̴ล̴ไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.