พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ก̴อ̴ค̴น̴ไท̴ย̴ให̴้โอ̴ก̴าส̴ 2 โย̴ค̴ี อ̴ย̴่าค̴ุก̴ค̴าม̴ เก̴าต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำด̴ีเผ̴ื่อ̴ส̴ำน̴ึก̴ก̴ล̴ับ̴ต̴ัว̴

0

พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ว̴อ̴น̴ค̴น̴ไท̴ย̴ให̴้โอ̴ก̴าส̴แล̴ะอ̴ภ̴ัย̴ก̴ับ̴ 2 โย̴ค̴ีป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ส̴ัก̴น̴ิด̴ เผ̴ื่อ̴เก̴าจ̴ะส̴ำน̴ึก̴อ̴ะไร̴ก̴ล̴ับ̴ต̴ัว̴ก̴ล̴ับ̴ใจ̴ ต̴าม̴ท̴ี่พ̴ร̴ะเก̴าต̴ั้ง̴ใจ̴เอ̴าไป̴บ̴ว̴ช̴ฝ̴ึก̴ถ̴ือ̴ศ̴ีล̴ 8 อ̴ีก̴ไม̴่ก̴ี่ว̴ัน̴ค̴ด̴ีก̴็จ̴ะม̴ีค̴ว̴าม̴ช̴ัด̴เจ̴น̴ อ̴ย̴่าไป̴ค̴ุก̴ค̴าม̴เก̴าเล̴ย̴

เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 14.00 น̴. ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴. 65 ท̴ี่ล̴าน̴ธ̴ร̴ร̴ม̴น̴้ำต̴ก̴ ว̴ัด̴ส̴ว̴น̴แก̴้ว̴ อ̴.บ̴าง̴ให̴ญ̴่ จ̴.น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴พ̴ร̴ะร̴าช̴ธ̴ร̴ร̴ม̴น̴ิเท̴ศ̴ ห̴ร̴ือ̴ พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ก̴ัล̴ย̴าโณ̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ส̴ว̴น̴แก̴้ว̴ เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ม̴ีก̴ร̴ะแส̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ี่ไป̴บ̴ว̴ช̴โย̴ค̴ีพ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี เพ̴ื่อ̴อ̴ุท̴ิศ̴ส̴่ว̴น̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้ค̴ุณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า อ̴ย̴าก̴ให̴้ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ค̴น̴ไท̴ย̴ม̴ีห̴ัว̴ใจ̴ให̴้โอ̴ก̴าส̴เก̴า โอ̴ก̴าส̴ท̴ี่เก̴าจ̴ะได̴้ส̴ัม̴ผ̴ัส̴ค̴ว̴าม̴ด̴ีม̴ัน̴ม̴ีได̴้ย̴าก̴ เม̴ื่อ̴ก̴่อ̴น̴เก̴าไป̴ส̴ัม̴ผ̴ัส̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ก̴.ไก̴่ ส̴ุก̴ไห̴ม̴้ ส̴ุก̴เก̴ร̴ีย̴ม̴ ส̴ุก̴ป̴ิ้ง̴ ส̴ุก̴เผ̴า เม̴าๆ เท̴ี่ย̴ว̴ๆ ต̴อ̴น̴น̴ี้เก̴าม̴าม̴ุม̴ส̴ง̴บ̴บ̴้าง̴ เผ̴ื่อ̴เก̴าจ̴ะส̴ำน̴ึก̴อ̴ะไร̴ก̴ล̴ับ̴ต̴ัว̴ก̴ล̴ับ̴ใจ̴ต̴าม̴ท̴ี่พ̴ร̴ะท̴่าน̴ต̴ั้ง̴ใจ̴จ̴ะเอ̴าไป̴บ̴ว̴ช̴ไป̴ฝ̴ึก̴ พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴เจ̴้าต̴ร̴ัส̴ว̴่า “ธ̴ัญ̴โต̴ เส̴ต̴โธ̴ ม̴น̴ุษ̴เส̴ส̴ุ ม̴น̴ุษ̴ย̴์จ̴ะป̴ร̴ะเส̴ร̴ิฐ̴เพ̴ร̴าะก̴าร̴ฝ̴ึก̴” เพ̴ร̴าะฉ̴ะน̴ั้น̴เม̴ื่อ̴เก̴าไป̴ฝ̴ึก̴ด̴ีก̴็ค̴ว̴ร̴จ̴ะให̴้โอ̴ก̴าส̴อ̴ย̴่าไป̴ต̴าม̴ว̴่าพ̴ร̴ะว̴่าส̴อ̴ง̴ค̴น̴น̴ั้น̴เล̴ย̴ “ค̴ิด̴พ̴ย̴าบ̴าท̴น̴ั้น̴บ̴ร̴ร̴ล̴ัย̴ ถ̴้าค̴ิด̴ให̴้อ̴ภ̴ัย̴ใจ̴เร̴าก̴็เย̴ือ̴ก̴เย̴็น̴”

ค̴ด̴ีม̴ัน̴ไม̴่ม̴ีท̴าง̴ท̴ี่จ̴ะไป̴ล̴ด̴ได̴้เพ̴ร̴าะไป̴บ̴ว̴ช̴ห̴ร̴อ̴ก̴ เพ̴ีย̴ง̴แต̴่ว̴่าให̴้โอ̴ก̴าส̴ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ย̴ัง̴ไม̴่ด̴ำเน̴ิน̴ค̴ด̴ี ย̴ัง̴อ̴ย̴ู่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴ี่ย̴ัง̴ไม̴่ร̴ู้อ̴อ̴ก̴ห̴ัว̴อ̴อ̴ก̴ก̴้อ̴ย̴ ฆ̴̴̴่า̴ห̴ร̴ือ̴ป̴ร̴ะม̴าท̴ ฆ̴าต̴ก̴ร̴ร̴ม̴ห̴ร̴ือ̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุม̴ัน̴ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีก̴าร̴ส̴ร̴ุป̴ ก̴็ให̴้โอ̴ก̴าส̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้เก̴าส̴ัก̴ห̴น̴่อ̴ย̴ อ̴ย̴่าไป̴ก̴ร̴ะห̴น̴่ำซ̴้ำเต̴ิม̴ “ไป̴ต̴้อ̴น̴ให̴้ส̴ุน̴ัก̴ม̴ัน̴จ̴น̴ต̴ร̴อ̴ก̴ม̴ัน̴ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ด̴ีเด̴ี๋ย̴ว̴ม̴ัน̴แว̴้ง̴ก̴ัด̴” ค̴ือ̴ถ̴้าเก̴าห̴ม̴ด̴โอ̴ก̴าส̴ท̴ำด̴ีแล̴้ว̴เก̴าป̴ร̴ะช̴ด̴ท̴ำช̴ั่ว̴เพ̴ิ่ม̴ก̴ึ้น̴อ̴ีก̴เร̴าก̴็เส̴ีย̴โอ̴ก̴าส̴ได̴้ค̴น̴ด̴ีก̴ล̴ับ̴ค̴ืน̴ส̴ัง̴ค̴ม̴

พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ก̴ล̴่าว̴อ̴ีก̴ว̴่า ส̴่ว̴น̴ท̴ี่ม̴ีญ̴าต̴ิโย̴ม̴ไม̴่พ̴อ̴ใจ̴พ̴ร̴ะท̴ี่บ̴ว̴ช̴ให̴้ บ̴าง̴ค̴น̴ม̴ีก̴าร̴ก̴ูด̴ล̴อ̴ก̴ส̴ต̴ิก̴เก̴อ̴ร̴์อ̴อ̴ก̴ ก̴็ต̴้อ̴ง̴เห̴็น̴ใจ̴พ̴ร̴ะบ̴้าง̴น̴ะโย̴ม̴ เม̴ื่อ̴ม̴ีค̴น̴ม̴าก̴อ̴ร̴้อ̴ง̴ เก̴าไป̴ท̴ี่ว̴ัด̴ไห̴น̴ก̴็ไม̴่ร̴ับ̴ แล̴้ว̴ว̴ัด̴น̴ี้ก̴็ไม̴่ได̴้ร̴ับ̴บ̴ว̴ช̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะให̴้ เพ̴ีย̴ง̴แต̴่เป̴็น̴โย̴ค̴ี เป̴็น̴ม̴ุน̴ี เป̴็น̴ผ̴ู้น̴ิ่ง̴ผ̴ู้ส̴ง̴บ̴ต̴าม̴แบ̴บ̴ท̴ี่ส̴ม̴ัย̴ให̴ม̴่เก̴าท̴ำก̴ัน̴เย̴อ̴ะแย̴ะ เก̴าเร̴ีย̴ก̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์บ̴้าง̴ โย̴ค̴ีบ̴้าง̴ ร̴ว̴ม̴แล̴้ว̴ก̴็ค̴ือ̴ว̴่าไป̴ถ̴ือ̴ศ̴ีล̴แป̴ด̴ ไม̴่ได̴้ท̴ำพ̴ิธ̴ีบ̴ว̴ช̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะก̴็ค̴ว̴ร̴จ̴ะอ̴น̴ุโล̴ม̴ได̴้บ̴้าง̴ เพ̴ร̴าะก̴น̴าด̴พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴เจ̴้าย̴ัง̴ให̴้โอ̴ก̴าส̴อ̴ง̴ค̴ุล̴ีม̴าล̴ บ̴ว̴ช̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะเล̴ย̴ ท̴ั้ง̴ท̴ี่ร̴ู้ว̴่าฆ̴̴̴่า̴ค̴น̴ต̴̴า̴ย̴̴ม̴าเป̴็น̴พ̴ัน̴ เพ̴ร̴าะเห̴็น̴ว̴่าเก̴าม̴ีโอ̴ก̴าส̴จ̴ะบ̴ร̴ร̴ล̴ุเล̴ย̴อ̴น̴ุญ̴าต̴บ̴ว̴ช̴ให̴้เล̴ย̴ พ̴ร̴ะพ̴ย̴อ̴ม̴ ก̴ล̴่าว̴ ต̴าม̴ท̴ี่ม̴ีก̴่าว̴ว̴่าท̴าง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ส̴่ง̴ค̴น̴ค̴อ̴ย̴ป̴ร̴ะก̴บ̴ต̴ิด̴ต̴าม̴เก̴ร̴ง̴ว̴่าท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ท̴ี่ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีอ̴อ̴ก̴ไป̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴เพ̴ื่อ̴น̴บ̴้าน̴น̴ั้น̴ เก̴าจ̴ะห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีไป̴ไห̴น̴ แล̴้ว̴ห̴น̴ีค̴ด̴ีม̴ัน̴ห̴ม̴ด̴ไห̴ม̴ แล̴้ว̴ถ̴้าเก̴าห̴น̴ีต̴าม̴ล̴่าไม̴่ได̴้ห̴ร̴ือ̴ ค̴ิด̴ว̴่าท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴น̴ี้ไม̴่น̴่าจ̴ะไป̴ถ̴ึง̴ก̴น̴าด̴น̴ั้น̴ แล̴ะต̴อ̴น̴น̴ี้เก̴าก̴็บ̴ว̴ช̴ไป̴แล̴้ว̴ต̴ั้ง̴ 3 ว̴ัน̴ ร̴อ̴อ̴ีก̴ 10 ก̴ว̴่าว̴ัน̴ก̴็จ̴บ̴เก̴ม̴เก̴าแล̴้ว̴ จ̴บ̴ค̴อ̴ร̴์ส̴เก̴าแล̴้ว̴ ให̴้โอ̴ก̴าส̴เก̴าส̴ัก̴น̴ิด̴เถ̴อ̴ะ อ̴ย̴่าไป̴ค̴ุก̴ค̴าม̴เก̴าเล̴ย̴ เก̴าต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำด̴ีแล̴้ว̴.

Leave A Reply

Your email address will not be published.