ฝ̴น̴ ธ̴น̴ส̴ุน̴ธ̴ร̴ ก̴อ̴ต̴อ̴บ̴ใค̴ร̴เป̴็น̴พ̴่อ̴ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴ใน̴ท̴้อ̴ง̴.

0

ฝ̴น̴ ธ̴น̴ส̴ุน̴ธ̴ร̴ เผ̴ย̴ภ̴าพ̴ล̴ง̴ใน̴ไอ̴จ̴ี ก̴ณ̴ะท̴ี่อ̴ุ้ม̴ท̴้อ̴ง̴ให̴ญ̴่ม̴าก̴ แฟ̴น̴ ๆ ค̴ิด̴ว̴่าเป̴็น̴ล̴ูก̴แฝ̴ด̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ถ̴าม̴ไถ̴่เก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ ล̴่าส̴ุด̴เจ̴้าต̴ัว̴อ̴อ̴ก̴ม̴าพ̴ูด̴เอ̴ง̴

ท̴ำเอ̴าแฟ̴น̴ ๆ ต̴ก̴อ̴ก̴ต̴ก̴ใจ̴ก̴ัน̴ให̴ญ̴่ เม̴ื่อ̴ล̴่าส̴ุด̴ ฝ̴น̴ ธ̴น̴ส̴ุน̴ธ̴ร̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ล̴ูก̴ท̴ุ่ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ได̴้เผ̴ย̴ค̴ล̴ิป̴อ̴ุ้ม̴ท̴้อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴น̴้อ̴ย̴ ท̴้อ̴ง̴ให̴ญ̴่ม̴ห̴ึม̴า

พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ “ฝ̴ัน̴ท̴ี่เป̴็น̴จ̴ร̴ิง̴” จ̴น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ง̴ง̴ว̴่า ฝ̴น̴ไป̴ท̴้อ̴ง̴ต̴อ̴น̴ไห̴น̴ แล̴ะท̴้อ̴ง̴ก̴ับ̴ใค̴ร̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ม̴ีค̴น̴แห̴่เก̴้าม̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่าด̴ีใจ̴ ท̴้อ̴ง̴ให̴ญ̴่ก̴น̴าด̴น̴ี้ส̴ง̴ส̴ัย̴ได̴้ล̴ูก̴แฝ̴ด̴แน̴่น̴อ̴น̴

อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ ฝ̴น̴ได̴้อ̴ธ̴ิบ̴าย̴ว̴่า ท̴ี่เห̴็น̴ใส̴่ช̴ุด̴ค̴ล̴ุม̴แล̴ะท̴้อ̴ง̴ให̴ญ̴่เบ̴้อ̴เร̴ิ่ม̴ก̴น̴าด̴น̴ี้ ต̴ัว̴เธ̴อ̴น̴ั้น̴ไม̴่ได̴้ท̴้อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ ๆ ห̴าก̴เป̴็น̴ก̴าร̴เก̴้าฉ̴าก̴ใน̴ล̴ะค̴ร̴ ท̴ี่เธ̴อ̴เป̴็น̴ค̴น̴ท̴้อ̴ง̴แล̴ะก̴ำล̴ัง̴จ̴ะม̴าค̴ล̴อ̴ด̴ ส̴่ว̴น̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴ท̴้อ̴ง̴ จ̴ร̴ิง̴ ๆ แล̴้ว̴ค̴ือ̴ห̴ม̴อ̴น̴ แล̴ะท̴ี่ถ̴่าย̴ค̴ล̴ิป̴น̴ี้อ̴อ̴ก̴ม̴า เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴เก̴็บ̴ไว̴้เป̴็น̴ท̴ี่ร̴ะล̴ึก̴ว̴่า เร̴าเค̴ย̴ท̴้อ̴ง̴ใน̴ล̴ะค̴ร̴ !

ว̴่าแต̴่ฝ̴น̴ก̴็ล̴ูบ̴ท̴้อ̴ง̴ให̴ญ̴่เล̴ย̴ ก̴ำล̴ัง̴จ̴ะแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ด̴ีใจ̴ก̴ับ̴ว̴่าท̴ี่ค̴ุณ̴แม̴่ม̴ือ̴ให̴ม̴่อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴เช̴ีย̴ว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.