ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ซ̴ูม̴ให̴้ด̴ูช̴ัด̴ๆ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ห̴ล̴ัง̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ บ̴อ̴ก̴โด̴น̴ย̴ึด̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์

0

“ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า” ไม̴่ป̴ล̴่อ̴ย̴ผ̴่าน̴ จ̴ับ̴โป̴๊ะได̴้เต̴็ม̴ๆ “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ห̴ล̴ัง̴ “ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴” บ̴อ̴ก̴โด̴น̴ย̴ึด̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴โห̴น̴ก̴ร̴ะแส̴

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ได̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ไป̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ใน̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴าก̴าก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ โด̴ย̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีให̴้ แม̴้ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แต̴่ม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴ะ ท̴ั้ง̴น̴ี้ ม̴ีเพ̴ีย̴ง̴เฉ̴พ̴าะบ̴ุค̴ล̴ล̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ท̴ี่ร̴่ว̴ม̴พ̴ิธ̴ีด̴้ว̴ย̴เท̴่าน̴ั้น̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ต̴่อ̴ม̴าท̴าง̴ด̴้าน̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ ส̴ร̴ย̴ุท̴ธ̴ ส̴ุท̴ัศ̴น̴ะจ̴ิน̴ด̴า ก̴ร̴ร̴ม̴ก̴ร̴ก̴่าว̴ ได̴้เผ̴ย̴ภ̴าพ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า “โย̴ค̴ีป̴อ̴ แล̴ะโย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ป̴ัก̴ก̴ล̴ด̴น̴ั่ง̴ส̴ม̴าธ̴ิเป̴็น̴ค̴ืน̴แร̴ก̴ ต̴ั้ง̴แต̴่เว̴ล̴า 21.00 น̴. – 05.00 น̴. ณ̴ ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี” โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่อ̴ย̴ู่ใน̴ช̴ุด̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แล̴ะก̴ำล̴ัง̴น̴ั่ง̴ส̴ม̴าธ̴ิ อ̴ุท̴ิศ̴บ̴ุญ̴ก̴ุศ̴ล̴ให̴้ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า โด̴ย̴ม̴ีก̴ล̴ด̴ส̴ีเห̴ล̴ือ̴ง̴ท̴อ̴ง̴อ̴ย̴ู่ด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ซ̴ึ่ง̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่แซ̴ม̴ ได̴้บ̴อ̴ก̴ว̴่า ต̴อ̴น̴น̴ี้ท̴าง̴ด̴้าน̴ ป̴อ̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ถ̴ูก̴ย̴ึด̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ท̴ำให̴้ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ต̴ิด̴ต̴่อ̴ก̴ับ̴พ̴ว̴ก̴เร̴าได̴้ แต̴่ก̴ล̴ับ̴ม̴ีเส̴ีย̴ง̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์จ̴าก̴ส̴ัง̴ค̴ม̴จ̴ับ̴โป̴๊ะโท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ร̴ูป̴ก̴อ̴ง̴ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴จ̴ับ̴โป̴๊ะค̴ล̴้าย̴ว̴ัต̴ถ̴ุบ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴อ̴ย̴ู่ใน̴ก̴ร̴ะเป̴๋า โด̴ย̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴ โด̴ย̴ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า ม̴ัน̴ค̴ือ̴อ̴ะไร̴ ??? ช̴่ว̴ย̴ด̴ูห̴น̴่อ̴ย̴ ???

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า จ̴ับ̴โป̴๊ะ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ พ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴ือ̴ถ̴ือ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.