บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴ “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ ค̴น̴ส̴น̴ิท̴

0

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴ ร̴าค̴าแร̴ง̴ก̴น̴าด̴น̴ี้ใค̴ร̴จ̴ะต̴้าน̴ไห̴ว̴?!

OMG ใค̴ร̴เห̴็น̴แล̴้ว̴ก̴็ค̴น̴อ̴ุท̴าน̴เช̴่น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ เม̴ื่อ̴เห̴ล̴่าแฟ̴น̴ๆ แห̴่ร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีเพ̴ีย̴บ̴ ด̴ัน̴แฮ̴ช̴แท̴็ก̴ #PPgraduation ค̴ร̴อ̴ง̴เท̴ร̴น̴ด̴์อ̴ัน̴ด̴ับ̴ 1 ห̴ล̴ัง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ุด̴ฮ̴็อ̴ต̴ “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” เต̴ร̴ีย̴ม̴ซ̴้อ̴ม̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ 17 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 65 ซ̴ึ่ง̴พ̴ีพ̴ีจ̴บ̴จ̴บ̴ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าจ̴าก̴ค̴ณ̴ะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ (ห̴ล̴ัก̴ส̴ูต̴ร̴น̴าน̴าช̴าต̴ิ)

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

ซ̴ึ่ง̴พ̴ล̴ัง̴ก̴อ̴ง̴ช̴าว̴ เพ̴น̴ก̴ว̴ิน̴ น̴ั้น̴น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะแห̴่ต̴ิด̴แฮ̴ช̴แท̴็ก̴ #PPgraduation พ̴ุ่ง̴ท̴ะย̴าน̴ค̴ร̴อ̴ง̴เท̴ร̴น̴ด̴์อ̴ัน̴ด̴ับ̴ 1 แล̴้ว̴ ย̴ัง̴ร̴ว̴ม̴พ̴ล̴ก̴ัน̴ไป̴ม̴อ̴บ̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴โต̴ให̴้พ̴ีพ̴ีถ̴ึง̴ท̴ี่จ̴น̴ม̴ีภ̴าพ̴ท̴ี่ใค̴ร̴เห̴็น̴ก̴็อ̴้าป̴าก̴ค̴้าง̴อ̴อ̴ก̴ม̴า อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴ท̴ี่แฟ̴น̴ๆ ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴พ̴ีพ̴ีน̴ั้น̴ ย̴ัง̴อ̴ล̴ัง̴ก̴าร̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ส̴ุด̴ ห̴ล̴ัง̴แห̴่แช̴ร̴์ภ̴าพ̴ช̴่อ̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้ท̴ี่ถ̴ูก̴ก̴น̴โด̴ย̴ร̴ถ̴บ̴ร̴ร̴ท̴ุก̴ค̴ัน̴ให̴ญ̴่ ส̴แต̴น̴ด̴ี้ร̴ูป̴พ̴ีพ̴ีต̴ิด̴ป̴ีก̴ค̴ล̴้าย̴ธ̴น̴บ̴ัต̴ร̴เง̴ิน̴ เป̴็น̴ร̴ูป̴น̴าง̴ฟ̴้า

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

แล̴ะม̴ีก̴าร̴จ̴ัด̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ส̴ุด̴ย̴ิ่ง̴ให̴ญ̴่ ใน̴ก̴ณ̴ะท̴ี่ห̴น̴ุ่ม̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴อ̴ย̴่าง̴ บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴ พ̴ุฒ̴ิพ̴ง̴ศ̴์ เอ̴ง̴ก̴็ไม̴่พ̴ล̴าด̴ไป̴ร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ับ̴พ̴ีพ̴ีเช̴่น̴ก̴ัน̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴! “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ย̴ิ้ม̴ไม̴่ห̴ุบ̴ อ̴ว̴ด̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴จ̴าก̴ “ค̴น̴ส̴น̴ิท̴” ร̴ู้ร̴าค̴าแล̴้ว̴ม̴ีอ̴ึ้ง̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ภ̴าพ̴ : pp.kritt

Leave A Reply

Your email address will not be published.