ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ท̴ำใจ̴ส̴าม̴ีเป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴ก̴ล̴าย̴ม̴าเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ส̴าว̴ค̴น̴ส̴น̴ิท̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าอ̴ย̴ู่ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ม̴าเป̴็น̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าน̴าน̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ธ̴ร̴ร̴ม̴ว̴ัฒ̴น̴ะ ต̴่อ̴ม̴าได̴้พ̴บ̴ร̴ัก̴ก̴ับ̴ จ̴ิน̴ จ̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ธ̴ร̴ร̴ม̴ว̴ัฒ̴น̴ะ ซ̴ึ่ง̴ จ̴ิน̴ จ̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ เป̴็น̴ท̴าย̴าท̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ต̴ล̴าด̴ย̴ิ่ง̴เจ̴ร̴ิญ̴อ̴ัน̴โด̴่ง̴ด̴ัง̴ แล̴ะใน̴เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴าท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า แล̴ะ จ̴ิน̴ จ̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ได̴้ม̴ีล̴ูก̴ส̴าว̴ส̴ุด̴น̴่าร̴ัก̴อ̴ย̴่าง̴ น̴้อ̴ง̴ณ̴ิร̴ิน̴ ป̴ณ̴ิร̴ิน̴ ธ̴ร̴ร̴ม̴ว̴ัฒ̴น̴ะ ม̴าเป̴็น̴โซ̴่ท̴อ̴ง̴ค̴ล̴้อ̴ง̴ใจ̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าว̴ัน̴เว̴ล̴าผ̴่าน̴ไป̴น̴ั้น̴ น̴้อ̴ง̴ณ̴ิร̴ิน̴ ก̴็ย̴ิ่ง̴ฉ̴าย̴แว̴ว̴ค̴ว̴าม̴ส̴ว̴ย̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴เร̴ื่อ̴ย̴ๆ

แต̴่ร̴ะย̴ะม̴าต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่า จ̴ิน̴ จ̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ ส̴าม̴ี ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า น̴ั้น̴ด̴ูจ̴ะห̴ัน̴ม̴าด̴ูแล̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ช̴อ̴บ̴แต̴่ง̴ห̴น̴้าท̴าป̴าก̴ แล̴ะม̴ีท̴่าท̴ีค̴ล̴้าย̴ก̴ับ̴ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ส̴าว̴แท̴น̴ จ̴น̴ท̴ำเอ̴าห̴ล̴าย̴ๆค̴น̴แห̴่เก̴้าม̴าแซ̴ว̴ว̴่าห̴ร̴ือ̴ง̴าน̴น̴ี้จ̴ะได̴้เพ̴ื่อ̴น̴ส̴าว̴เพ̴ิ่ม̴อ̴ีก̴ค̴น̴ ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าพ̴ูด̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴ถ̴ึง̴ส̴าม̴ีว̴่า ม̴ีห̴ล̴าย̴ๆค̴น̴ถ̴าม̴เก̴้าม̴าเย̴อ̴ะว̴่าส̴ร̴ุป̴ส̴าม̴ีก̴ล̴าย̴พ̴ัน̴ธ̴ุ์ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ิง̴ ป̴ณ̴ิต̴า ก̴็ต̴อ̴บ̴ว̴่า เห̴ม̴ือ̴น̴จ̴ะ โอ̴เค̴น̴ะย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ก̴าร̴เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ส̴าว̴ก̴อ̴ง̴เก̴า แต̴่ม̴ัน̴ก̴็ส̴น̴ุก̴น̴ะ ได̴้แต̴่ง̴ห̴น̴้าด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ แล̴้ว̴เด̴ี๋ย̴ว̴น̴ี้ก̴็ไว̴้ผ̴ม̴ย̴าว̴เป̴็น̴บ̴๊อ̴บ̴แล̴้ว̴ บ̴าง̴ท̴ีเก̴าก̴็ม̴าห̴ย̴ิบ̴ล̴ิป̴ส̴ต̴ิก̴ ห̴ย̴ิบ̴ค̴ร̴ีม̴ก̴อ̴ง̴เร̴าไป̴ท̴า พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴เล̴่าไป̴ห̴ัว̴เร̴าะไป̴อ̴ย̴่าง̴อ̴าร̴ม̴ณ̴์ด̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.