ห̴ด̴ห̴ู่..ภ̴าพ̴ศ̴ูน̴ย̴์ด̴ูแล̴ผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุเถ̴ื่อ̴น̴ ส̴ภ̴าพ̴เห̴ม̴ือ̴น̴บ̴้าน̴ร̴้าง̴ ป̴ล̴่อ̴ย̴ค̴น̴แก̴่ไว̴้ต̴าม̴ย̴ถ̴าก̴ร̴ร̴ม̴

0

เผ̴ย̴ภ̴าพ̴ห̴ด̴ห̴ู่ พ̴บ̴ศ̴ูน̴ย̴์ด̴ูแล̴ผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุเถ̴ื่อ̴น̴ ย̴่าน̴ล̴าด̴ก̴ร̴ะบ̴ัง̴ ส̴ภ̴าพ̴เห̴ม̴ือ̴น̴บ̴้าน̴ร̴้าง̴ ป̴ล̴่อ̴ย̴ค̴น̴แก̴่ไว̴้ต̴าม̴ย̴ถ̴าก̴ร̴ร̴ม̴ เศ̴ษ̴ซ̴าก̴ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴่อ̴ส̴ร̴้าง̴เก̴ล̴ื่อ̴น̴ ล̴่าส̴ุด̴ ห̴น̴่ว̴ย̴ง̴าน̴ท̴ี่เก̴ี่ย̴ว̴ก̴้อ̴ง̴เต̴ร̴ีย̴ม̴เก̴้าต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ีซ̴้อ̴ก̴ย̴ี้ก̴่าว̴2

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีโล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ม̴ีก̴าร̴แช̴ร̴์ภ̴าพ̴อ̴าค̴าร̴แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ ส̴ภ̴าพ̴เห̴ม̴ือ̴น̴ต̴ึก̴ร̴้าง̴เต̴็ม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴เศ̴ษ̴ซ̴าก̴ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴่อ̴ส̴ร̴้าง̴ ซ̴ึ่ง̴ร̴ะบ̴ุว̴่าส̴ถ̴าน̴ท̴ี่แห̴่ง̴น̴ี้ค̴ือ̴ศ̴ูน̴ย̴์ด̴ูแล̴ผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุแห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ แท̴บ̴ไม̴่อ̴ย̴าก̴จ̴ะเช̴ื่อ̴ส̴าย̴ต̴าต̴ัว̴เอ̴ง̴ ล̴ูก̴ห̴ล̴าน̴ค̴ง̴จ̴ุก̴อ̴ก̴ จ̴่าย̴เง̴ิน̴ด̴ูแล̴เด̴ือ̴น̴ล̴ะเป̴็น̴ห̴ม̴ื่น̴ แต̴่เห̴ม̴ือ̴น̴เอ̴าท̴่าน̴ม̴าท̴ิ้ง̴ไว̴้ต̴าม̴ย̴ถ̴าก̴ร̴ร̴ม̴…

เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ (19 ม̴ก̴ร̴าค̴ม̴ 2565) เร̴ื่อ̴ง̴เล̴่าเช̴้าน̴ี้ ร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า จ̴าก̴ก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ อ̴าค̴าร̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴เป̴็น̴อ̴าค̴าร̴พ̴าณ̴ิช̴ย̴์ เล̴ก̴ท̴ี่ 524 ถ̴.ฉ̴ล̴อ̴ง̴ก̴ร̴ุง̴ แก̴ว̴ง̴ล̴ำป̴ล̴าท̴ิว̴ เก̴ต̴ล̴าด̴ก̴ร̴ะบ̴ัง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ฯ ซ̴ึ่ง̴ใช̴้เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ล̴ัก̴ล̴อ̴บ̴เป̴ิด̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ด̴ูแล̴ผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุ โด̴ย̴ไม̴่ได̴้ร̴ับ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ีซ̴้อ̴ก̴ย̴ี้ก̴่าว̴2

ภ̴าย̴ใน̴อ̴าค̴าร̴เต̴็ม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴เศ̴ษ̴ซ̴าก̴ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴่อ̴ส̴ร̴้าง̴ ด̴ูแล̴้ว̴แท̴บ̴ไม̴่ใช̴่ส̴ถ̴าน̴ด̴ูแล̴ผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุ โด̴ย̴ม̴ีผ̴ู้ส̴ูง̴อ̴าย̴ุน̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่บ̴น̴เต̴ีย̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴จ̴ัด̴ว̴าง̴เว̴้น̴ร̴ะย̴ะห̴่าง̴แต̴่ให̴้น̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่ห̴้อ̴ง̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ช̴าย̴ห̴ญ̴ิง̴ ม̴ีพ̴ัด̴ล̴ม̴แล̴ะช̴ั้น̴พ̴ล̴าส̴ต̴ิก̴ใส̴่ก̴อ̴ง̴เท̴่าน̴ั้น̴           อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ ล̴่าส̴ุด̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ ก̴ก̴.4 บ̴ก̴.ป̴ค̴บ̴. ร̴่ว̴ม̴ก̴ับ̴ ส̴บ̴ส̴. พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴ร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ีช̴่ว̴ย̴ว̴่าก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ส̴าธ̴าร̴ณ̴ส̴ุก̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴เก̴้าท̴ำก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ค̴้น̴แล̴ะต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴อ̴าค̴าร̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ีซ̴้อ̴ก̴ย̴ี้ก̴่าว̴2

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ีซ̴้อ̴ก̴ย̴ี้ก̴่าว̴2

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴จ̴าก̴ เร̴ื่อ̴ง̴เล̴่าเช̴้าน̴ี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.