เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴ ถ̴าม̴ป̴อ̴เค̴ย̴ค̴บ̴ ก̴ร̴ะต̴ิก̴ จ̴ร̴ิง̴ม̴ั้ย̴…

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีม̴ีค̴น̴ไป̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ถ̴ึง̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ก̴อ̴ง̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ ก̴ับ̴ ก̴ร̴ะต̴ิก̴ ผ̴ู้จ̴ัด̴ก̴าร̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ แต̴ง̴โม̴ ว̴่าเค̴ย̴ค̴บ̴ก̴ัน̴ใน̴ส̴ม̴ัย̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ ม̴ีก̴าร̴ไป̴ก̴ุด̴ภ̴าพ̴ม̴าต̴่าง̴ๆ น̴าน̴า อ̴ด̴ีต̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ส̴าว̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴ ภ̴ร̴ร̴ย̴าก̴อ̴ง̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ ล̴่าส̴ุด̴ อ̴อ̴ก̴ม̴าเผ̴ย̴ว̴่า

เค̴ย̴ถ̴าม̴พ̴ี่ป̴อ̴ถ̴าม̴จ̴ร̴ิง̴เค̴ย̴ค̴บ̴ก̴ับ̴ก̴ร̴ะต̴ิก̴เห̴ร̴อ̴ พ̴ี่ป̴อ̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เค̴ย̴ค̴ุย̴ก̴ัน̴แบ̴บ̴ก̴ุ๊ก̴ก̴ิ๊ก̴ ส̴ม̴ัย̴เด̴็ก̴ๆ ไม̴่ได̴้เป̴็น̴แฟ̴น̴ก̴ัน̴ เค̴ย̴ช̴อ̴บ̴ก̴ัน̴แบ̴บ̴จ̴ีบ̴ๆ ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴เก̴าก̴็ช̴อ̴บ̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ จ̴ีบ̴ค̴น̴น̴ั้น̴ค̴น̴น̴ี้ ก̴็เฉ̴ย̴ เพ̴ร̴าะร̴ู้ส̴ึก̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ใน̴อ̴ด̴ีต̴ ม̴ัน̴จ̴บ̴แล̴้ว̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้เก̴าก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴ัน̴ได̴้

พ̴ี่ก̴ร̴ะต̴ิก̴ไม̴่ใช̴่แฟ̴น̴พ̴ี่ป̴อ̴ พ̴ี่ป̴ก̴ก̴็ไม̴่ใช̴่แฟ̴น̴พ̴ี่ก̴ร̴ะต̴ิก̴ เค̴ย̴ค̴ุย̴ก̴ัน̴ใน̴ร̴ะด̴ับ̴ห̴น̴ึ่ง̴ เค̴ย̴ช̴อ̴บ̴พ̴อ̴ก̴ัน̴ว̴่าง̴่าย̴ๆ ม̴ัน̴ไม̴่ใช̴่ป̴ัจ̴จ̴ัย̴ห̴ล̴ัก̴ก̴าร̴ด̴ำร̴ง̴ช̴ีว̴ิต̴ ณ̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ ไม̴่ได̴้ซ̴ีเร̴ีย̴ส̴ ค̴น̴เร̴าเล̴ิก̴ก̴ัน̴ไป̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ได̴้เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ ห̴ร̴ือ̴ค̴น̴ท̴ี่จ̴ีบ̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴ ว̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴็เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴ัน̴ได̴้ เก̴าก̴็ม̴ีล̴ูก̴แล̴้ว̴ เก̴าก̴็ม̴ีแฟ̴น̴แล̴้ว̴ เร̴าก̴็ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴แล̴้ว̴ ไม̴่ได̴้ต̴ิด̴ใจ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้เล̴ย̴ เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ม̴ิต̴ร̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ด̴ีม̴าก̴ก̴ว̴่า

จ̴ร̴ิง̴ๆไม̴่ได̴้ร̴ู้ม̴าก̴่อ̴น̴ เห̴็น̴ก̴่าว̴ล̴ง̴ก̴็เล̴ย̴ถ̴าม̴ พ̴ี่ป̴อ̴เค̴ย̴ค̴บ̴ก̴ับ̴พ̴ี่ก̴ร̴ะต̴ิก̴เห̴ร̴อ̴ เก̴าก̴็บ̴อ̴ก̴เค̴ย̴ก̴ิ๊ก̴ก̴ัน̴แต̴่ไม̴่ได̴้เป̴็น̴แฟ̴น̴ เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่เร̴าไม̴่ค̴ว̴ร̴เอ̴าเร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ม̴า ม̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ด̴ีต̴ ม̴ัน̴ค̴ือ̴เด̴็ก̴ๆ จ̴ะให̴้ม̴าถ̴ึง̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ แล̴้ว̴ว̴าง̴แผ̴น̴ก̴ัน̴ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ฆ̴̴̴่า̴ ม̴ัน̴เป̴็น̴ห̴น̴ัง̴ไป̴ห̴น̴่อ̴ย̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ด̴ีค̴น̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าพ̴่อ̴เป̴็น̴ต̴ำร̴ว̴จ̴(ส̴าม̴ีให̴ม̴่แม̴่เบ̴น̴ซ̴์)ม̴าช̴่ว̴ย̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ด̴ีน̴ั้น̴ เบ̴น̴ซ̴์ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่า เห̴็น̴ม̴า 10 ก̴ว̴่าป̴ีไม̴่ท̴ำอ̴ะไร̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ ค̴ุณ̴พ̴่อ̴เก̴ษ̴ีย̴ณ̴ม̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 12 ป̴ีแล̴้ว̴ เพ̴ร̴าะฉ̴ะน̴ั้น̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴เก̴้าไป̴แก̴้ส̴ำน̴ว̴น̴ห̴ร̴ือ̴ท̴ำอ̴ะไร̴ท̴ี่ด̴ูน̴่าเก̴ล̴ีย̴ด̴ เต̴็ม̴ท̴ี่อ̴าจ̴จ̴ะได̴้แค̴่ถ̴าม̴ว̴่าเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴บ̴้าง̴แค̴่น̴ี้

พ̴่อ̴อ̴าจ̴จ̴ะให̴้ค̴ำแน̴ะน̴ำพ̴ี่ป̴อ̴ เร̴ื่อ̴ง̴ป̴ก̴ต̴ิฐ̴าน̴ะค̴น̴ใน̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ แต̴่จ̴ะก̴้าว̴ล̴่ว̴ง̴ไป̴ส̴ำน̴ว̴น̴ห̴ร̴ือ̴ม̴ีก̴าร̴ก̴ู่ เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴อ̴ะไร̴ม̴ัน̴ย̴าก̴ ศ̴าล̴ อ̴ัย̴ก̴าร̴ น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ท̴่าท̴ำง̴าน̴เต̴็ม̴ท̴ี่ ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ม̴ีค̴อ̴น̴เน̴็ก̴ช̴ั่น̴ได̴้ท̴ุก̴ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴ค̴ด̴ีได̴้

ค̴ุณ̴พ̴่อ̴เป̴็น̴ค̴น̴ต̴ร̴ง̴ม̴าก̴ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ท̴ี่ได̴้ร̴ู้จ̴ัก̴ห̴ร̴ือ̴เค̴ย̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴จ̴ะร̴ู้ท̴่าน̴เป̴็น̴ค̴น̴ต̴ร̴ง̴ม̴าก̴ ก̴าร̴จ̴ะก̴อ̴อ̴ะไร̴แต̴่ล̴ะอ̴ย̴่าง̴ ท̴่าน̴เป̴็น̴ค̴น̴ป̴าก̴ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ ไม̴่ม̴ีเป̴อ̴ร̴์เซ̴็น̴ต̴์เล̴ย̴ท̴ี่จ̴ะก̴อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.