5 เเฟ̴น̴ส̴าว̴ซ̴ุป̴ต̴าร̴์ ท̴ี่ค̴น̴ไม̴่ค̴่อ̴ย̴เห̴็น̴ห̴น̴้า

0

ร̴ู้ย̴ัง̴เเฟ̴น̴ส̴ว̴ย̴ม̴าก̴ เป̴ิด̴ 5 เเฟ̴น̴ส̴าว̴ซ̴ุป̴ต̴าร̴์ ท̴ี่ค̴น̴ไม̴่ค̴่อ̴ย̴เห̴็น̴ห̴น̴้า ท̴ี่ไม̴่ค̴่อ̴ย̴เป̴ิด̴ต̴ัว̴ท̴ี่ไห̴น̴ม̴าก̴่อ̴น̴ ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าส̴าว̴ๆเเต̴่ล̴ะค̴น̴น̴น̴ั้น̴น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะส̴ว̴ย̴เเล̴้ว̴ย̴ัง̴ด̴ีก̴ร̴ีไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

จ̴ะม̴ีส̴าว̴ค̴น̴ไห̴น̴ก̴ัน̴บ̴้าง̴ไป̴ช̴ม̴ก̴ัน̴เล̴ย̴จ̴้า

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 5 ม̴ิเร̴ีย̴ม̴ ศ̴ร̴พ̴ร̴ห̴ม̴ม̴าศ̴

ส̴ว̴ย̴ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ล̴ูก̴ค̴ร̴ึ่ง̴ส̴าว̴ไท̴ย̴-อ̴เม̴ร̴ิก̴า ม̴ิเร̴ีย̴ม̴ ศ̴ร̴พ̴ร̴ห̴ม̴ม̴าศ̴ ห̴ว̴าน̴ใจ̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ม̴าด̴เซ̴อ̴ร̴์ “เป̴้ อ̴าร̴ัก̴ษ̴์” ท̴ี่ม̴ีด̴ีก̴ร̴ีเป̴็น̴ถ̴ึง̴น̴าง̴ง̴าม̴ร̴อ̴ง̴อ̴ัน̴ด̴ับ̴ 1 ม̴ิส̴ย̴ูน̴ิเว̴ิร̴์ส̴ไท̴ย̴แล̴น̴ด̴์ 2019 (Miss Universe Thailand 2019) โด̴ย̴ล̴่าส̴ุด̴แฟ̴น̴ ๆ เพ̴ิ่ง̴จ̴ะได̴้ร̴ู้ว̴่าท̴ั้ง̴ค̴ู่ค̴บ̴ห̴าด̴ูใจ̴ก̴ัน̴ม̴าแร̴ม̴ป̴ีแล̴้ว̴ ฝ̴่าย̴เป̴้เป̴ิด̴ใจ̴ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้เป̴็น̴แฟ̴น̴ก̴ับ̴ส̴าว̴ม̴ิเร̴ีย̴ม̴ม̴าได̴้ป̴ีก̴ว̴่าแล̴้ว̴ ไม̴่ได̴้ป̴ิด̴เพ̴ีย̴ง̴แต̴่ไม̴่ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ เป̴้เผ̴ย̴อ̴ีก̴ว̴่าต̴น̴เป̴็น̴ฝ̴่าย̴เก̴้าไป̴จ̴ีบ̴ม̴ิเร̴ีย̴ม̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่เจ̴อ̴ท̴ี่ง̴าน̴ เห̴ต̴ุผ̴ล̴เพ̴ร̴าะฝ̴่าย̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴ว̴ย̴ แล̴ะด̴ูเป̴็น̴ค̴น̴ด̴ีเล̴ย̴เก̴้าไป̴จ̴ีบ̴ ท̴ั้ง̴น̴ี้เจ̴้าต̴ัว̴ย̴ัง̴ห̴ย̴อ̴ด̴อ̴ีก̴ว̴่าฝ̴่าย̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴ว̴ย̴ม̴าก̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴น̴จ̴ะช̴ม̴น̴้อ̴ง̴ต̴ล̴อ̴ด̴ว̴่าส̴ว̴ย̴จ̴น̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ป̴ก̴ต̴ิอ̴ย̴ู่แล̴้ว̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 4 ก̴ร̴ะป̴ุก̴ พ̴ัช̴ช̴า

ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ 6 ป̴ีแล̴้ว̴ แต̴่ไม̴่ค̴่อ̴ย̴อ̴ัพ̴เด̴ท̴ภ̴าพ̴ค̴ู่จ̴น̴ท̴ำให̴้เร̴าเก̴้าใจ̴ว̴่าโส̴ด̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ส̴ูง̴ย̴าว̴เก̴่าด̴ี “ก̴ร̴ะท̴ิง̴ ก̴ุน̴ณ̴ร̴ง̴ค̴์” ท̴ี่ม̴ีห̴ว̴าน̴ใจ̴เป̴็น̴ต̴ัว̴เป̴็น̴ต̴น̴แล̴้ว̴น̴ั่น̴ก̴็ค̴ือ̴ “ก̴ร̴ะป̴ุก̴ พ̴ัช̴ช̴า” น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ท̴ี่เร̴าค̴ุ้น̴ห̴น̴้าเธ̴อ̴ม̴าแล̴้ว̴ ถ̴ึง̴เเม̴้ว̴่าก̴ร̴ะท̴ิง̴เป̴็น̴ห̴น̴ุ่ม̴ท̴ี่ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ล̴ง̴ร̴ูป̴ค̴ู่แฟ̴น̴ส̴าว̴เท̴่าไห̴ร̴่ แต̴่ด̴ีก̴ร̴ีค̴ว̴าม̴ห̴ว̴าน̴ไม̴่ม̴ีเป̴ล̴ี่ย̴น̴แถ̴ม̴แฟ̴น̴ย̴ัง̴ส̴ว̴ย̴น̴่าร̴ัก̴ม̴าก̴อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 3 ด̴ร̴ีม̴ ณ̴ัฐ̴ณ̴ิช̴า

ค̴บ̴ห̴าด̴ูใจ̴ก̴ัน̴ม̴าแบ̴บ̴ร̴าบ̴เร̴ีย̴บ̴ถ̴้าน̴ับ̴ค̴ำต̴อ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ฝ̴่าย̴ช̴าย̴ก̴็ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 6 ป̴ีเห̴็น̴จ̴ะได̴้ แต̴่น̴าน̴ท̴ีม̴ีภ̴าพ̴ค̴ู่อ̴อ̴ก̴ม̴าส̴ำห̴ร̴ับ̴ “ด̴ร̴ีม̴ ณ̴ัฐ̴ณ̴ิช̴า” ห̴ว̴าน̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ส̴าม̴ีแห̴่ง̴ช̴าต̴ิ “ก̴ร̴ร̴ณ̴ ส̴ว̴ัส̴ด̴ิว̴ัต̴น̴์ ณ̴ อ̴ย̴ุธ̴ย̴า” เร̴ีย̴ก̴ว̴่าห̴น̴้าต̴าส̴ว̴ย̴ไม̴่เบ̴าเล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ เเถ̴ม̴ง̴าน̴น̴ี้ห̴ล̴าย̴ค̴น̴น̴่าจ̴ะร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ัน̴ด̴ีใน̴น̴าม̴ ด̴ร̴ีม̴ ฮ̴อ̴ร̴์โม̴น̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴ค̴่ะ แถ̴ม̴เธ̴อ̴ย̴ัง̴แต̴่ง̴ต̴ัว̴เก̴่ง̴เป̴็น̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ส̴าย̴แฟ̴ช̴ั่น̴อ̴ีก̴ต̴่าง̴ห̴าก̴

เเฟ̴น̴ก̴ัน̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 2 ณ̴ัฐ̴ ณ̴ิช̴ช̴า

ถ̴ัด̴ม̴าท̴ี่เธ̴อ̴ค̴น̴น̴ี้ห̴ว̴าน̴ใจ̴ห̴น̴ุ่ม̴เซ̴อ̴ร̴์น̴ัย̴น̴์ต̴าช̴ว̴น̴ฝ̴ัน̴ “อ̴น̴ัน̴ด̴า เอ̴เว̴อ̴ร̴์ร̴ิ่ง̴แฮ̴ม̴” บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าส̴าว̴ณ̴ัฐ̴ท̴ั้ง̴ส̴ว̴ย̴แถ̴ม̴โป̴ร̴ไฟ̴ล̴์น̴ั้น̴เก̴่ง̴ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴น̴อ̴ก̴จ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴ว̴ย̴ค̴ม̴ห̴น̴้าเก̴๋ ผ̴ิว̴ส̴ีน̴้ำผ̴ึ้ง̴ ม̴ีค̴ว̴าม̴ต̴ัว̴เล̴็ก̴ส̴เป̴ค̴ช̴าย̴ไท̴ย̴แล̴้ว̴ ส̴าว̴ณ̴ัฐ̴ย̴ัง̴ม̴ีด̴ีก̴ร̴ีเป̴็น̴ด̴ีไซ̴เน̴อ̴ร̴์ โด̴ย̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ด̴ำร̴ง̴ต̴ำแห̴น̴่ง̴ค̴ร̴ีเอ̴ท̴ีฟ̴ได̴เร̴ค̴เต̴อ̴ร̴์ แล̴ะเป̴็น̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴แบ̴ร̴น̴ด̴์เส̴ื้อ̴ผ̴้า Nicha เห̴็น̴ค̴ู่น̴ี้ห̴ล̴ัง̴ ๆ ม̴าได̴้เห̴็น̴ภ̴าพ̴ส̴ว̴ีต̴บ̴่อ̴ย̴ก̴ึ้น̴ม̴าก̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 1 แค̴ร̴ี่ แค̴โร̴ไล̴น̴์

ส̴ว̴ย̴น̴่าร̴ัก̴ไม̴่เบ̴าส̴ำห̴ร̴ับ̴ “แค̴ร̴ี่ แค̴โร̴ไล̴น̴์ ส̴ต̴าห̴์ล̴” แฟ̴น̴ส̴าว̴ช̴าว̴ล̴ูก̴ค̴ร̴ึ่ง̴ไท̴ย̴-เย̴อ̴ร̴ม̴ัน̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ล̴ูก̴ท̴ุ่ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ห̴ล̴่อ̴เส̴ีย̴ง̴ด̴ี “เบ̴ิ้ล̴ ป̴ท̴ุม̴ร̴าช̴” ก̴่อ̴น̴น̴ั้น̴ห̴น̴ุ่ม̴เบ̴ิ้ล̴อ̴ัพ̴เด̴ท̴ภ̴าพ̴ค̴ู่แฟ̴น̴ส̴าว̴ท̴ำเอ̴าเพ̴ื่อ̴น̴ ๆ แห̴่แซ̴ว̴ ส̴่ว̴น̴ส̴าว̴ ๆ ค̴ง̴อ̴ก̴ห̴ัก̴ด̴ัง̴เป̴๊าะก̴ัน̴ไป̴แห̴ล̴ะ แต̴่ห̴ล̴ัง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าป̴ร̴ะก̴าศ̴ผ̴่าน̴ท̴าง̴อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ แม̴้เป̴ิด̴ต̴ัว̴แล̴่ว̴แต̴่น̴าน̴น̴๊าน̴ท̴ีเร̴าจ̴ะได̴้เห̴็น̴ภ̴าพ̴ค̴ู่ ว̴ีด̴ีโอ̴ค̴ู่ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ แต̴่บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าแฟ̴น̴เบ̴ิ้ล̴ห̴น̴้าต̴าส̴ว̴ย̴ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴ ล̴ง̴ภ̴าพ̴ท̴ีไร̴แฟ̴น̴ ๆ ย̴ัง̴แห̴่แซ̴ว̴เพ̴ีย̴บ̴

ท̴ี่ม̴า ส̴ย̴าม̴ส̴ต̴ร̴ีท̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.