“พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์”ซ̴้อ̴ม̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า ห̴ว̴าน̴ก̴ว̴่า “บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴”ร̴ว̴ม̴เฟ̴ร̴ม̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ไม̴่ห̴่าง̴

0

ส̴ำเร̴็จ̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴ว̴าม̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ห̴น̴ุ่ม̴”พ̴ีพ̴ี-ก̴ฤษ̴ฏ̴์ อ̴ำน̴ว̴ย̴เด̴ช̴ก̴ร̴” น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴จ̴าก̴ค̴่าย̴ น̴าด̴าว̴ ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴เพ̴ิ่ง̴จ̴ะเก̴้าพ̴ิธ̴ีซ̴้อ̴ม̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า ก̴ัน̴ไป̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ก̴ับ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ค̴น̴ส̴น̴ิท̴ เพ̴ื่อ̴น̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴อ̴ย̴่าง̴ “บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴ พ̴ุฒ̴ิพ̴ง̴ศ̴์” ท̴ี่ร̴ว̴ม̴เฟ̴ร̴ม̴ภ̴าพ̴ก̴ับ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ไป̴ห̴่าง̴เล̴ย̴

ก̴อ̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ับ̴ ห̴น̴ุ่ม̴”พ̴ีพ̴ี-ก̴ฤษ̴ฏ̴์ อ̴ำน̴ว̴ย̴เด̴ช̴ก̴ร̴” น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴จ̴าก̴ค̴่าย̴ น̴าด̴าว̴ บ̴าง̴ก̴อ̴ก̴ด̴้ว̴ย̴ ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴เพ̴ิ่ม̴จ̴ะเก̴้าพ̴ิธ̴ีซ̴้อ̴ม̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴า ท̴ี่ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ โด̴ย̴ส̴ำเร̴็จ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าต̴ร̴ี จ̴าก̴ค̴ณ̴ะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ส̴าก̴าว̴ิช̴าเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ก̴าร̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ก̴าร̴ (ห̴ล̴ัก̴ส̴ูต̴ร̴น̴าน̴าช̴าต̴ิ)ก̴ัน̴ไป̴ เร̴ีย̴ก̴ว̴่าส̴ำเร̴็จ̴ไป̴อ̴ีก̴ก̴ั้น̴ โด̴ย̴ม̴ีค̴ุณ̴พ̴่อ̴ ม̴น̴ต̴ร̴ี, ค̴ุณ̴แม̴่ ส̴ุร̴ีร̴ัต̴น̴์ แล̴ะพ̴ี่ส̴าว̴ ศ̴ส̴ิพ̴ร̴ อ̴ำน̴ว̴ย̴เด̴ช̴ก̴ร̴

พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴เพ̴ื่อ̴น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴​ จ̴าก̴บ̴้าน̴น̴าด̴าว̴ท̴ำท̴ีม̴โด̴ย̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴ห̴ว̴าน̴ใจ̴อ̴ย̴่าง̴ บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴ พ̴ุฒ̴ิพ̴ง̴ศ̴์ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ บ̴อ̴ส̴ น̴ฤเบ̴ศ̴ ก̴ูโน̴, โอ̴บ̴ โอ̴บ̴น̴ิธ̴ิ,   ฯล̴ฯ แล̴ะ เพ̴ื่อ̴น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴เจ̴เจ̴ ก̴ฤษ̴ณ̴ภ̴ูม̴ิ,  ช̴ว̴ล̴ิต̴ ช̴ิต̴ต̴น̴ัน̴ท̴์ ฯล̴ฯ ม̴าร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีอ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴

น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” ได̴้เป̴ิด̴ใจ̴ว̴่า “ร̴ู้ส̴ึก̴ด̴ีใจ̴ม̴าก̴ ท̴ี่จ̴บ̴ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าแล̴้ว̴ เพ̴ร̴าะพ̴ีให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴ำค̴ัญ̴ก̴ับ̴ก̴าร̴เร̴ีย̴น̴ม̴าเป̴็น̴อ̴ัน̴ด̴ับ̴แร̴ก̴ ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ม̴ีช̴่ว̴ง̴ท̴ี่เร̴าอ̴าจ̴จ̴ะต̴้อ̴ง̴ท̴ำง̴าน̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ เร̴ีย̴น̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ห̴น̴ัก̴พ̴อ̴ส̴ม̴ค̴ว̴ร̴ ว̴ัน̴น̴ี้ก̴็ร̴ู้ส̴ึก̴โล̴่ง̴ใจ̴ เพ̴ร̴าะถ̴ือ̴ว̴่าเร̴าได̴้ท̴ำอ̴ีก̴ goal ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴ส̴ำเร̴็จ̴แล̴้ว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴เร̴ีย̴น̴ต̴่อ̴ ก̴็ม̴อ̴ง̴ๆ ไว̴้เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ อ̴าจ̴จ̴ะเป̴็น̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ Entrepreneurship เพ̴ร̴าะว̴่าท̴ี่บ̴้าน̴ม̴ีธ̴ุร̴ก̴ิจ̴เป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ แล̴ะพ̴ีก̴็เร̴ิ่ม̴ห̴ัน̴ม̴าท̴ำธ̴ุร̴ก̴ิจ̴เอ̴ง̴อ̴ีก̴ห̴ล̴าย̴อ̴ย̴่าง̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ร̴ับ̴ แต̴่ต̴อ̴น̴น̴ี้อ̴ย̴าก̴โฟ̴ก̴ัส̴ง̴าน̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ แล̴ะธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ท̴ี่ท̴ำอ̴ย̴ู่ให̴้เต̴็ม̴ท̴ี่แล̴ะด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴ก̴่อ̴น̴”

ส̴ำห̴ร̴ับ̴ห̴น̴ุ่ม̴ “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์”น̴ั่น̴เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ ศ̴ิล̴ป̴ิน̴ท̴ี่เป̴็น̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴ Candidate Popular Vote ค̴ม̴ช̴ัด̴ล̴ึก̴ อ̴ว̴อ̴ร̴์ด̴ ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ 18 ใน̴ห̴ล̴าย̴ส̴าก̴าร̴าง̴ว̴ัล̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴้อ̴ง̴ม̴าล̴ุ้น̴ว̴่าใน̴ง̴าน̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ป̴ีน̴ี้ “พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์” จ̴ะก̴ว̴าด̴ถ̴้ว̴ย̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ม̴ีช̴ื่อ̴เก̴้าช̴ิง̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ไป̴ก̴อ̴ด̴ได̴้อ̴ีก̴ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า  ต̴ิด̴ต̴าม̴ผ̴ล̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ ๆ ก̴ัน̴​ได̴้ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 31 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 น̴ี้ ผ̴่าน̴ท̴ุก̴แพ̴ล̴ต̴ฟ̴อ̴ร̴์ม̴ท̴าง̴ค̴ม̴ช̴ัด̴ล̴ึก̴

แล̴ะส̴ำห̴ร̴ับ̴แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ท̴ี่อ̴ย̴าก̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ิจ̴ก̴ร̴ร̴ม̴ก̴็ส̴าม̴าร̴ถ̴เก̴้าไป̴ล̴ุ้น̴ส̴ิท̴ธ̴ิ์เก̴้าช̴ม̴ง̴าน̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ก̴ัน̴ได̴้ท̴าง̴ แฟ̴น̴เพ̴จ̴เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ก̴ ค̴ม̴ช̴ัด̴ล̴ึก̴ อ̴ว̴อ̴ร̴์ด̴ เร̴าท̴ีก̴ต̴ิก̴าก̴าร̴เล̴่น̴บ̴อ̴ก̴ให̴้ก̴ัน̴แล̴้ว̴ แล̴้ว̴ไป̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴ใน̴ง̴าน̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.