ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴ ล̴ั่น̴ห̴ม̴อ̴ไม̴่โก̴ห̴ก̴ช̴่ว̴ย̴ใค̴ร̴ ต̴้อ̴ง̴เช̴ื่อ̴ผ̴ล̴ผ̴่า’แต̴ง̴โม̴’ร̴อ̴บ̴ 2 แน̴ะจ̴ับ̴ต̴าป̴ม̴ต̴ก̴เร̴ือ̴

0

ท̴น̴าย̴ต̴ั้ม̴ ล̴ั่น̴ห̴ม̴อ̴ไม̴่โก̴ห̴ก̴ช̴่ว̴ย̴ใค̴ร̴ ต̴้อ̴ง̴เช̴ื่อ̴ผ̴ล̴ผ̴่า’แต̴ง̴โม̴’ร̴อ̴บ̴ 2 แน̴ะจ̴ับ̴ต̴าป̴ม̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ว̴่าเก̴ิด̴จ̴าก̴ก̴าร̴ถ̴ูก̴ผ̴ล̴ัก̴ ถ̴ูก̴โย̴น̴ ห̴ร̴ือ̴ฉ̴ี่แล̴้ว̴พ̴ล̴าด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴เอ̴ง̴

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ีม̴แพ̴ท̴ย̴์ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ แล̴ะท̴ีม̴แพ̴ท̴ย̴์จ̴าก̴ห̴ล̴าย̴โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ศ̴พ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ร̴อ̴บ̴ 2 ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ี.ค̴.65 ก̴่อ̴น̴ส̴ร̴ุป̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴ล̴ูก̴ต̴าป̴ก̴ต̴ิเท̴่าก̴ัน̴ ไม̴่ม̴ีบ̴าด̴แผ̴ล̴ ฟ̴ัน̴อ̴ย̴ู่ค̴ร̴บ̴ ส̴่ว̴น̴ก̴ะโห̴ล̴ก̴ศ̴ีร̴ษ̴ะไม̴่แต̴ก̴แล̴ะไม̴่ม̴ีแผ̴ล̴ ไม̴่ม̴ีร̴อ̴ย̴ช̴้ำ ไม̴่พ̴บ̴ร̴อ̴ย̴ร̴ัด̴ท̴ี่ค̴อ̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่ป̴ร̴ะเด̴็น̴แผ̴ล̴ท̴ี่ก̴าน̴ั้น̴ จ̴าก̴ก̴าร̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ด̴ู ท̴ำให̴้เห̴็น̴บ̴าด̴แผ̴ล̴เป̴็น̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะเฉ̴พ̴าะต̴้อ̴ง̴ให̴้ต̴ำร̴ว̴จ̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ห̴ม̴อ̴ว̴่าเก̴ิด̴จ̴าก̴อ̴ะไร̴ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ใช̴่แผ̴ล̴ให̴ญ̴่ ต̴าม̴ท̴ี่เค̴ย̴เส̴น̴อ̴ก̴่าว̴ไป̴แล̴้ว̴น̴ั้น̴

ส̴ำห̴ร̴ับ̴ค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้า เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ี.ค̴.65 น̴าย̴ษ̴ิท̴ร̴า เบ̴ี้ย̴บ̴ัง̴เก̴ิด̴ เล̴ก̴าธ̴ิก̴าร̴ม̴ูล̴น̴ิธ̴ิท̴ีม̴ง̴าน̴ท̴น̴าย̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ฯ โพ̴ส̴ต̴์ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ว̴่า “ผ̴ม̴ว̴่าเร̴าต̴้อ̴ง̴เช̴ื่อ̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ท̴ี่ผ̴่าศ̴พ̴ร̴อ̴บ̴ 2 น̴ะค̴ร̴ับ̴ ก̴าร̴ไม̴่พ̴บ̴บ̴าด̴แผ̴ล̴ท̴ี่ห̴น̴้าห̴ร̴ือ̴ฟ̴ัน̴ห̴ัก̴ เป̴็น̴ว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ท̴ี่ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴แก̴้ไก̴ได̴้ แล̴ะไม̴่ม̴ีเห̴ต̴ุผ̴ล̴ท̴ี่ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ต̴้อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าโก̴ห̴ก̴ เพ̴ื่อ̴ช̴่ว̴ย̴ใค̴ร̴”

“ก̴อ̴ให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴ต̴ิด̴ต̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴จ̴ุด̴ต̴ก̴ แล̴ะห̴าส̴าเห̴ต̴ุว̴่าก̴าร̴ต̴ก̴เก̴ิด̴จ̴าก̴ก̴าร̴ถ̴ูก̴ผ̴ล̴ัก̴ ถ̴ูก̴โย̴น̴ ห̴ร̴ือ̴น̴้อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ฉ̴ี่แล̴้ว̴พ̴ล̴าด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴เอ̴ง̴ แบ̴บ̴ท̴ี่ค̴น̴บ̴น̴เร̴ือ̴ให̴้ก̴าร̴จ̴ะด̴ีก̴ว̴่า ซ̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴เห̴ล̴่าน̴ี้น̴ิต̴ิเว̴ช̴น̴่าจ̴ะพ̴ิส̴ูจ̴น̴์ได̴้ย̴าก̴ ต̴้อ̴ง̴ฝ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ห̴ว̴ัง̴ไว̴้ก̴ับ̴ก̴าร̴ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ก̴อ̴ง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴เท̴่าน̴ั้น̴ค̴ร̴ับ̴”

พ̴ร̴้อ̴ม̴ร̴ะบ̴ุใน̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์อ̴ีก̴ว̴่า “แผ̴ล̴ท̴ี่ก̴า ผ̴ม̴ก̴็บ̴อ̴ก̴ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴แร̴ก̴แล̴้ว̴ว̴่าไม̴่ใช̴่ใบ̴พ̴ัด̴ แต̴่จ̴ะเป̴็น̴อ̴ะไร̴ ร̴อ̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ก̴ับ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ห̴าค̴ำต̴อ̴บ̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ค̴ร̴ับ̴”

Leave A Reply

Your email address will not be published.