บ̴ุต̴ร̴ต̴ิด̴ ‘ย̴ุ้ย̴ จ̴ีร̴น̴ัน̴ท̴์’ ป̴ิด̴ม̴าน̴าน̴ 11 ป̴ีแต̴่เห̴็น̴อ̴ย̴ู่บ̴่อ̴ย̴ๆ

0

“ย̴ุ้ย̴ จ̴ีร̴น̴ัน̴ท̴์” ห̴ย̴ุด̴ล̴ะค̴ร̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴เพ̴ื่อ̴ท̴ำเบ̴บ̴ี๋ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ “ย̴ุ้ย̴ จ̴ีร̴น̴ัน̴ท̴์” เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่อ̴าย̴ุย̴ัง̴น̴้อ̴ย̴

ก̴่อ̴น̴เก̴้าว̴ง̴ก̴าร̴ เธ̴อ̴ได̴้ท̴ำง̴าน̴ต̴่าง̴ ๆ ม̴าก̴ม̴าย̴ เช̴่น̴ เส̴ิร̴์ฟ̴,พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ต̴้อ̴น̴ร̴ับ̴, เด̴ิน̴ส̴าย̴ป̴ร̴ะก̴ว̴ด̴ต̴่าง̴ ๆ

ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴เธ̴อ̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ได̴้ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴เป̴ิด̴ส̴อ̴น̴ก̴าร̴แส̴ด̴ง̴ ว̴ัน̴น̴ี้ ย̴ุ้ย̴ จ̴ีร̴น̴ัน̴ท̴์ ก̴ับ̴ส̴าม̴ีส̴ุด̴ท̴ี่ร̴ัก̴ ธ̴ัน̴น̴์ ธ̴น̴าก̴ร̴

เป̴ิด̴บ̴้าน̴พ̴าช̴ม̴ม̴ุม̴ต̴่าง̴ๆ ผ̴่าน̴ร̴าย̴ก̴าร̴โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่เอ̴่ย̴ว̴่าย̴ัง̴ไม̴่เค̴ย̴ม̴ีใค̴ร̴ได̴้เห̴็น̴ม̴าก̴่อ̴น̴ แถ̴ม̴เผ̴ย̴ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้

ผ̴ัน̴ต̴ัว̴ม̴าแม̴่ค̴้า ร̴ว̴ม̴ท̴ั้ง̴เป̴ิด̴ต̴ัว̴บ̴ุต̴ร̴ต̴ิด̴ ย̴ุ้ย̴-ธ̴ัน̴น̴์ ต̴อ̴น̴น̴ี้อ̴ย̴ู่ท̴ี่ไห̴น̴ค̴ร̴ับ̴บ̴อ̴ก̴ท̴ุก̴ค̴น̴ห̴น̴่อ̴ย̴? ธ̴ัน̴น̴์ : ต̴อ̴น̴น̴ี้เร̴า

2 ค̴น̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ส̴ร̴ะบ̴ุร̴ีค̴ร̴ับ̴ผ̴ม̴ ย̴ุ้ย̴ : ใช̴่แล̴้ว̴ค̴่ะ บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴น̴ี้ก̴็ค̴ือ̴บ̴้าน̴ท̴ี่เร̴าส̴ร̴้าง̴ เป̴็น̴เร̴ือ̴น̴ห̴อ̴ก̴อ̴ง̴เร̴าน̴ี่แห̴ล̴่ะค̴่ะ

ป̴ล̴ูก̴เส̴ร̴็จ̴ 3 ป̴ีแล̴้ว̴ อ̴ย̴ู่ก̴ัน̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ม̴าก̴็ 2 ป̴ีก̴ว̴่าแล̴้ว̴ ท̴ี่บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴น̴ี้ก̴็ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ก̴อ̴ง̴ย̴ุ้ย̴อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ค̴่ะ

อ̴ย̴ู่ก̴ัน̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 20 ก̴ว̴่าช̴ีว̴ิต̴ได̴้ ม̴ีพ̴ี่น̴้อ̴ง̴อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ถ̴ึง̴ 20 ช̴ีว̴ิต̴? ย̴ุ้ย̴ : ค̴ือ̴เร̴าจ̴ะม̴ีท̴ั้ง̴บ̴้าน̴ค̴ุณ̴แม̴่ บ̴้าน̴ค̴ุณ̴น̴้า

แล̴ะก̴็บ̴้าน̴พ̴ี่ส̴าว̴ แล̴ะก̴็ห̴ล̴าน̴ๆ ก̴็จ̴ะอ̴ย̴ู่บ̴ร̴ิเว̴ณ̴น̴ี้ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ค̴่ะ ธ̴ัน̴น̴์ : อ̴ย̴ู่ก̴ัน̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 5 ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ค̴ร̴ับ̴

เพ̴ิ่ง̴ร̴ู้เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ “ธ̴ัน̴น̴์-ย̴ุ้ย̴” ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ต̴ิด̴แล̴ะต̴อ̴น̴น̴ี้อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴เร̴าแล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴? ย̴ุ้ย̴ : น̴้อ̴ง̴เอ̴ี๊ย̴ม̴ เห̴ร̴อ̴

เอ̴ี๊ย̴ม̴ ว̴ร̴ร̴ษ̴พ̴ร̴ : ไป̴ไห̴น̴ ม̴ีธ̴ัน̴น̴์ ม̴ีย̴ุ้ย̴ ต̴้อ̴ง̴ม̴ีเอ̴ี๊ย̴ม̴ค̴่ะธ̴ัน̴น̴์ : ค̴ือ̴เว̴ล̴าเร̴าไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ท̴ี่ไห̴น̴ห̴ร̴ือ̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴

ผ̴ม̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴ล̴ง̴ไป̴น̴อ̴น̴ก̴้าง̴ล̴่าง̴ เก̴าต̴้อ̴ง̴น̴อ̴น̴บ̴น̴เต̴ีย̴ง̴ก̴ับ̴ย̴ุ้ย̴ ย̴ุ้ย̴ : เร̴าก̴็เล̴ย̴เร̴ีย̴ก̴ว̴่าบ̴ุต̴ร̴ต̴ิด̴ เอ̴ี๊ย̴ม̴ ว̴ร̴ร̴ษ̴พ̴ร̴ : เร̴าผ̴ูก̴พ̴ัน̴

ก̴ัน̴ม̴า 11-12 ป̴ีแล̴้ว̴ค̴่ะย̴ุ้ย̴ : อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ม̴าต̴ล̴อ̴ด̴ ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴บ̴่อ̴ย̴ม̴าก̴ๆ น̴อ̴น̴ก̴็น̴อ̴น̴

ห̴้อ̴ง̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ ก̴็เล̴ย̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴อ̴ย̴ู่ก̴ัน̴ 3 ค̴น̴พ̴่อ̴แม̴่บ̴ุต̴ร̴ไป̴เล̴ย̴ ส̴่ว̴น̴แพ̴ล̴น̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴“ธ̴ัญ̴ญ̴์” บ̴อ̴ก̴ว̴่า ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴

พ̴ร̴้อ̴ม̴แล̴้ว̴แต̴่ท̴าง̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴ือ̴ต̴อ̴น̴น̴ี้เก̴าต̴ิด̴ล̴ะค̴ร̴อ̴ย̴ู่แล̴ะต̴ั้ง̴ใจ̴ว̴่าจ̴ะม̴ีบ̴ุต̴ร̴แฝ̴ด̴ ด̴้าน̴ “ธ̴ัญ̴ญ̴์” บ̴อ̴ก̴อ̴ย̴าก̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ผ̴ู้ช̴าย̴ส̴่ว̴น̴ “ย̴ุ้ย̴ จ̴ีร̴น̴ัน̴ท̴์” อ̴ย̴าก̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.