ว̴อ̴ น̴ห̴น̴่ว̴ย̴ง̴าน̴เก̴้าด̴ูแล̴ เด̴็ก̴ๆ เด̴ิน̴เท̴้าไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴เเส̴น̴ล̴ำบ̴ าก̴

0

ส̴อ̴ง̴เด̴็ก̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ เด̴ิน̴เท̴้าไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴เเส̴น̴ล̴ำบ̴ าก̴ ห̴ล̴ัง̴ฝ̴น̴ต̴ก̴ห̴น̴ัก̴น̴้ำท̴่ว̴ม̴ เส̴ื้อ̴ผ̴้าเป̴ื้อ̴น̴โค̴ล̴น̴

เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่เร̴าน̴ำม̴าฝ̴าก̴ท̴ุก̴ค̴น̴ว̴ัน̴น̴ี้ ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ม̴ีก̴าร̴เเช̴ร̴์เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ ห̴ล̴ัง̴เด̴็ก̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴ั้น̴ป̴ร̴ะถ̴ม̴ 2 ค̴น̴ ช̴าย̴เเล̴ะห̴ญ̴ิง̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ถ̴อ̴ด̴ร̴อ̴ง̴เท̴้า เด̴ิน̴ท̴าง̴ถ̴น̴น̴เส̴้น̴ท̴าง̴ท̴ี่เต̴็ม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ด̴ิน̴โค̴ล̴น̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴ห̴น̴้าฝ̴น̴

ล̴ุย̴ฝ̴่าเพ̴ื่อ̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ใน̴ต̴อ̴น̴เช̴้า ส̴ภ̴าพ̴ช̴ุด̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ต̴้อ̴ง̴เล̴อ̴ะม̴อ̴ม̴เเม̴ม̴จ̴าก̴ด̴ิน̴โค̴ล̴น̴ท̴ี่ก̴ร̴ะเด̴็น̴ก̴ึ้น̴ม̴าใน̴ช̴่ว̴ง̴ก̴้าว̴เด̴ิน̴ เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ด̴ูเเล̴้ว̴ห̴ ด̴ห̴ู่ ใจ̴ น̴่าส̴ง̴ส̴ าร̴เป̴็น̴อ̴ย̴่ าง̴ม̴าก̴

โด̴ย̴ท̴าง̴เพ̴จ̴ Korattimes บ̴้าน̴เอ̴็ง̴ ได̴้เผ̴ย̴เเพ̴ร̴่ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ ค̴ว̴าม̴ย̴ าก̴ล̴ำบ̴ าก̴ก̴อ̴ง̴ห̴น̴ู ๆ น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ใน̴ก̴าร̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ช̴่ว̴ง̴ห̴น̴้าฝ̴น̴ …แฮ̴ช̴แท̴็ก̴อ̴ะไร̴ด̴ี น̴้ำล̴ด̴แล̴้ว̴แต̴่ส̴ภ̴าพ̴เป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้ เก̴้าอ̴อ̴ก̴ส̴ุด̴ล̴ำบ̴ าก̴

โล̴ก̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴เเช̴ร̴์ภ̴าพ̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴าย̴ห̴ญ̴ิง̴ช̴าว̴โค̴ร̴าช̴ท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴ส̴ าล̴ะว̴น̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ก̴าร̴จ̴ัด̴ก̴าร̴เส̴ื้อ̴ผ̴้าร̴อ̴ง̴เท̴้าท̴ี่ต̴ิด̴อ̴ย̴ู่เป̴ร̴อ̴ะเป̴ื้อ̴น̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴โค̴ล̴น̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “ช̴่ว̴ย̴ด̴้ว̴ย̴ ช̴่ว̴ย̴ห̴น̴ูด̴้ว̴ย̴ค̴ะห̴น̴ูอ̴อ̴ก̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ไม̴่ได̴้ อ̴.บ̴.ต̴.บ̴้าน̴ว̴ัง̴ อ̴.โน̴น̴ไท̴ย̴ บ̴อ̴ก̴ไม̴่ม̴ีง̴บ̴”

ย̴ิ่ง̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ไท̴ย̴พ̴าย̴ุเก̴้า ฝ̴น̴ต̴ก̴ห̴น̴ัก̴ต̴ล̴อ̴ด̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ท̴ำให̴้ส̴ภ̴าพ̴ท̴าง̴เล̴ะก̴ว̴่าเด̴ิม̴ ด̴ิน̴โค̴ล̴น̴ห̴น̴าก̴ึ้น̴ม̴ีน̴้ำท̴่ว̴ม̴ก̴ัง̴ ห̴น̴ู ๆ น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ย̴ าก̴ล̴ำบ̴ าก̴ใน̴ท̴ุก̴ ๆ เช̴้า ไร̴้ห̴น̴่ว̴ย̴ง̴าน̴ม̴าเห̴ล̴ีย̴ว̴เเล̴ ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ป̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ุง̴ถ̴น̴น̴เส̴้น̴น̴ี้ น̴่าส̴ง̴ส̴ าร̴น̴้อ̴ง̴ ๆ ม̴าก̴เล̴ย̴ ว̴อ̴ น̴ห̴น̴่ว̴ย̴ง̴าน̴เก̴้าด̴ูแล̴ ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ เด̴็ก̴ๆ ด̴้ว̴ย̴

แห̴ล̴่ง̴ท̴ี่ม̴า: tnews

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ 1 ไร̴่ ไม̴่ จ̴ น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.