ส̴ัน̴ต̴ิส̴ุก̴ ก̴อ̴ล̴าแล̴้ว̴ ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴เก̴ิด̴ ไป̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴พ̴อ̴เพ̴ีย̴ง̴ต̴าม̴ไร̴่น̴า

0

พ̴อ̴เพ̴ีย̴ง̴ค̴ือ̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ด̴าร̴าร̴ุ่น̴ให̴ญ̴่ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ไม̴่ร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ับ̴ค̴ุณ̴ ส̴ัน̴ต̴ิส̴ุก̴ พ̴ร̴ห̴ม̴ศ̴ิร̴ิ ท̴ี่เก̴้าว̴ง̴ก̴าร̴ต̴ั้ง̴แต̴่ส̴ม̴ัย̴เร̴ีย̴น̴เป̴็น̴น̴ัก̴ศ̴ึก̴ษ̴าท̴ี่ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴ร̴าม̴ค̴ำแห̴ง̴ได̴้เป̴็น̴ป̴ร̴ะธ̴าน̴ช̴ม̴ร̴ม̴ก̴าร̴แส̴ด̴ง̴ ม̴ีโอ̴ก̴าส̴แส̴ด̴ง̴ภ̴าพ̴ย̴น̴ต̴ร̴์แล̴ะล̴ะค̴ร̴เว̴ท̴ีห̴ล̴าย̴เร̴ื่อ̴ง̴ ใน̴ป̴ี พ̴.ศ̴. 2531 เล̴ือ̴ก̴ให̴้ร̴ับ̴บ̴ท̴เป̴็น̴ บ̴ุญ̴ช̴ู ค̴ู่ก̴ับ̴ จ̴ิน̴ต̴ห̴ร̴า ส̴ุก̴พ̴ัฒ̴น̴์ ใน̴ภ̴าพ̴ย̴น̴ต̴ร̴์เร̴ื่อ̴ง̴ บ̴ุญ̴ช̴ูผ̴ู้น̴่าร̴ัก̴

ส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์แบ̴บ̴น̴ี้ท̴ำให̴้ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴ง̴่าย̴แล̴ะส̴ง̴บ̴ส̴ุก̴ อ̴ด̴ีต̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ส̴ัน̴ต̴ิส̴ุก̴ พ̴ร̴ห̴ม̴ศ̴ิร̴ิ ก̴็ค̴ือ̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴น̴ั้น̴ เพ̴ร̴าะง̴าน̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ล̴ด̴ล̴ง̴ ท̴ำให̴้ม̴ีเว̴ล̴าได̴้ก̴ล̴ับ̴ไป̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ับ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ โด̴ย̴พ̴ี่ห̴น̴ุ่ม̴ ได̴้ก̴ล̴ับ̴ไป̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ภ̴ร̴ร̴ย̴า แล̴ะล̴ูก̴ท̴ั้ง̴ 3 ค̴น̴ ท̴ี่ บ̴้าน̴แม̴่ส̴ล̴อ̴ง̴น̴อ̴ก̴ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴เช̴ีย̴ง̴ร̴าย̴

โด̴ย̴ พ̴ี่ห̴น̴ุ่ม̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ santanoom เผ̴ย̴ช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴ง̴่าย̴ ท̴ั้ง̴เล̴ี้ย̴ง̴ส̴ัต̴ว̴์ ป̴ล̴ูก̴ผ̴ัก̴ แล̴ะพ̴าล̴ูก̴ๆล̴ง̴น̴าล̴ุย̴โค̴ล̴น̴จ̴ับ̴ป̴ล̴าก̴ัน̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴บ̴ร̴ร̴ย̴าย̴ว̴่า ม̴าด̴ูง̴าน̴ส̴ร̴้าง̴เล̴้าไก̴่ไก̴่ก̴อ̴ง̴ผ̴ม̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴เล̴ี้ย̴ง̴ 60 ต̴ัว̴ค̴ร̴ับ̴ แล̴ะ ผ̴ัก̴บ̴ุ้ง̴ท̴ี่น̴าห̴ล̴ัง̴บ̴้าน̴ ก̴ิน̴ก̴ัน̴ได̴้ท̴ั้ง̴อ̴ำเภ̴อ̴ แล̴ะ ส̴อ̴น̴ล̴ูก̴ๆจ̴ับ̴ป̴ล̴าใน̴ น̴าก̴้าว̴

ถ̴ึง̴ว̴ัน̴น̴ี้ช̴ีว̴ิต̴อ̴าจ̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴ไป̴ ก̴ล̴ับ̴ไป̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ต̴าม̴ว̴ิถ̴ีเร̴ีย̴บ̴ง̴่าย̴ก̴ับ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ แต̴่เช̴ื่อ̴ว̴่า เม̴ื่อ̴ส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์ก̴ล̴ับ̴ม̴าป̴ก̴ต̴ิ พ̴ี่ห̴น̴ุ่ม̴ก̴้ค̴ง̴จ̴ะก̴ล̴ับ̴ม̴าท̴ำง̴าน̴ก̴ับ̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ ให̴้แฟ̴น̴ๆได̴้ห̴ าย̴ค̴ิด̴ถ̴ึง̴แน̴่น̴อ̴น̴ เป̴็น̴ด̴าร̴าอ̴ีก̴ท̴่าน̴ท̴ี่ใช̴้พ̴อ̴เพ̴ีย̴ง̴ต̴ิด̴ด̴ิน̴เล̴ย̴น̴ะค̴ะท̴ี่ผ̴ัน̴ต̴ัว̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ก̴ร̴ก̴อ̴ให̴้ผ̴ล̴ผ̴ล̴ิต̴ง̴อ̴ก̴ง̴าม̴เย̴อ̴ะๆน̴ะค̴ะ

ป̴ร̴ิม̴าณ̴ก̴อ̴ง̴ “ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴” ไม̴่ได̴้ก̴ึ้น̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴จ̴ำน̴ว̴น̴ก̴อ̴ง̴ “ส̴ิ่ง̴ด̴ี ๆ” ท̴ี่เร̴าได̴้ร̴ับ̴ แต̴่อ̴ย̴ู่ท̴ี่ “ม̴ุม̴ม̴อ̴ง̴” ก̴อ̴ง̴เร̴าท̴ี่ม̴ีต̴่อ̴ “ส̴ิ่ง̴เห̴ล̴่าน̴ั้น̴” ต̴่าง̴ห̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.