“ห̴ม̴อ̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์” ต̴อ̴บ̴ช̴ัด̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เเต̴ง̴โม̴ร̴อ̴บ̴2 พ̴ูด̴ห̴ม̴ด̴เร̴ื่อ̴ง̴ฟ̴ัน̴ห̴ัก̴ 11จ̴ุด̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴

0

เเถ̴ล̴ง̴ล̴่าส̴ุด̴ “ห̴ม̴อ̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์” ต̴อ̴บ̴ช̴ัด̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เเต̴ง̴โม̴ร̴อ̴บ̴2 เร̴ื่อ̴ง̴บ̴าด̴เเผ̴ล̴ต̴่าง̴ๆ เเล̴ะป̴ร̴ะเด̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ฟ̴ัน̴ห̴ัก̴ เค̴ล̴ีย̴ร̴์ท̴ุก̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴

17 ม̴ี.ค̴.65 อ̴ัพ̴เด̴ท̴ล̴่าส̴ุด̴ค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้าก̴าร̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เเต̴ง̴โม̴ ร̴อ̴บ̴2 ท̴ี่ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์  ร̴พ̴.ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ศ̴ูน̴ย̴์ร̴ัง̴ส̴ิต̴ ล̴่าส̴ุด̴ได̴้ท̴ำก̴าร̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴อ̴บ̴2เส̴ร̴็จ̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴เเล̴้ว̴ ม̴ีก̴าาต̴ั้ง̴โต̴๊ะเเถ̴ล̴ง̴ต̴่อ̴ส̴ื่อ̴ม̴ว̴ล̴ช̴น̴ ส̴ร̴ุป̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ต̴่าง̴ๆท̴ี่เป̴็น̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ “ห̴ม̴อ̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์” ต̴อ̴บ̴ช̴ัด̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เเต̴ง̴โม̴ร̴อ̴บ̴2 เร̴ื่อ̴ง̴บ̴าด̴เเผ̴ล̴ เเล̴ะป̴ร̴ะเด̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ฟ̴ัน̴ห̴ัก̴

โด̴ย̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ก̴าร̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴่าง̴เเต̴ง̴โม̴น̴ิด̴า ท̴ั้ง̴ 11 จ̴ุด̴ต̴าม̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ก̴อ̴ง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴เเล̴ะท̴น̴าย̴ค̴ว̴าม̴ “ห̴ม̴อ̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์”ต̴อ̴บ̴ช̴ัด̴ว̴่า ฟ̴ัน̴อ̴ย̴ู่ค̴ร̴บ̴  ไม̴่ม̴ีร̴อ̴ย̴แต̴ก̴-ร̴อ̴ย̴ห̴ัก̴ แม̴้ม̴ีส̴ิ่ง̴ท̴ี่ห̴าย̴ อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ค̴ร̴อ̴บ̴ฟ̴ัน̴ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ม̴ีผ̴ล̴อ̴ะไร̴ ส̴่ว̴น̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ ศ̴ีร̴ษ̴ะไม̴่ม̴ีบ̴าด̴แผ̴ล̴ เเล̴ะท̴ี่ ค̴อ̴ ไม̴่ม̴ีร̴อ̴ย̴บ̴ีบ̴ห̴ร̴ือ̴ร̴่อ̴ง̴ร̴อ̴ย̴ต̴่าง̴ๆท̴ี่ท̴ำให̴้ก̴าด̴อ̴าก̴าศ̴

ซ̴ึ่ง̴ แพ̴ท̴ย̴์ห̴ญ̴ิง̴ ค̴ุณ̴ห̴ญ̴ิง̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์ โร̴จ̴น̴ส̴ุน̴ัน̴ท̴์ ท̴ี่ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าเป̴็น̴ท̴ี่ป̴ร̴ึก̴ษ̴าต̴ัว̴เเท̴น̴ก̴อ̴ง̴ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ร̴่ว̴ม̴ส̴ัง̴เก̴ต̴ก̴าร̴ณ̴์ เเล̴ะ ห̴ม̴อ̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์ ได̴้ต̴อ̴บ̴ท̴ุก̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ โด̴ย̴ผ̴ล̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ว̴ัน̴น̴ี้ช̴ัด̴เจ̴น̴ว̴่า  ฟ̴ัน̴อ̴ย̴ู่ค̴ร̴บ̴ห̴น̴ัง̴ห̴ัว̴ไม̴่แต̴ก̴ ไม̴่ม̴ีร̴อ̴ย̴ช̴้ำ ไม̴่ม̴ีแผ̴ล̴ต̴าไม̴่ม̴ีเล̴ือ̴ด̴อ̴อ̴ก̴แผ̴ล̴ท̴ี่ก̴า(ไม̴่ใช̴่แผ̴ล̴ให̴ญ̴่) แผ̴ล̴ม̴ีล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะเฉ̴พ̴าะท̴ี่น̴่าจ̴ะห̴าได̴้แผ̴ล̴ให̴ญ̴่เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ก̴่อ̴น̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴ร̴ะเพ̴าะป̴ัส̴ส̴าว̴ะ ด̴ูแล̴้ว̴ก̴ร̴ะเพ̴าะไม̴่เต̴็ม̴ แต̴่บ̴อ̴ก̴อ̴ะไร̴ไม̴่ได̴้ม̴าก̴เพ̴ร̴าะร̴่าง̴เร̴ิ่ม̴เน̴่าเเล̴้ว̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้ส̴ื่อ̴จ̴าก̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าม̴ีร̴าด̴น̴้ำม̴ัน̴ ม̴ีจ̴ุด̴ไฟ̴เผ̴า ก̴อ̴ช̴ี้แจ̴ง̴ว̴่าศ̴พ̴ม̴ีก̴าร̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴ห̴ล̴ัง̴ก̴าร̴ต̴̴า̴ย̴̴ โด̴ย̴ภ̴าพ̴ถ̴่าย̴แล̴ะก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ 1 ส̴ม̴บ̴ูร̴ณ̴์ม̴าก̴ ส̴่ว̴น̴ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ 2 อ̴าจ̴ไม̴่ต̴่าง̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴้อ̴ง̴ร̴อ̴ผ̴ล̴ภ̴าย̴ใน̴ 2 ส̴ัป̴ด̴าห̴์น̴ี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.