แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ ช̴ว̴น̴ โม̴ อ̴ม̴ีน̴า เล̴่น̴เป̴็น̴แฟ̴น̴ 1 ค̴ืน̴ ว̴ัน̴เด̴ีย̴ว̴ค̴น̴ด̴ูล̴้าน̴ว̴ิว̴ (ค̴ล̴ิป̴)

0

เร̴ีย̴ก̴ว̴่าจ̴ัด̴เต̴็ม̴เพ̴ื่อ̴เพ̴ื่อ̴น̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴าง̴ร̴้าย̴ส̴ุด̴ฮ̴อ̴ต̴ โม̴ อ̴ม̴ีน̴า พ̴ิน̴ิจ̴ ท̴ี่ล̴่าส̴ุด̴ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ย̴ูท̴ูบ̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴-พ̴ิธ̴ีก̴ร̴อ̴าร̴ม̴ณ̴์ด̴ี แจ̴็ค̴ แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ ง̴าน̴น̴ี้บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าฮ̴อ̴ต̴จ̴ร̴ิง̴ เพ̴ร̴าะห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ค̴ล̴ิป̴ผ̴่าน̴ย̴ูท̴ูบ̴เพ̴ีย̴ง̴แค̴่ว̴ัน̴เด̴ีย̴ว̴ ย̴อ̴ด̴ว̴ิว̴ก̴็พ̴ุ่ง̴ท̴ะล̴ุล̴้าน̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ แล̴ะต̴ิด̴ #4 ON TRENDING ก̴อ̴ง̴ย̴ูท̴ูบ̴อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴

โด̴ย̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴ “แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴ 1 ค̴ืน̴ – EP.9 โม̴ อ̴ม̴ีน̴าจ̴ัด̴ให̴้ช̴ุด̴ให̴ญ̴่” ท̴าง̴ย̴ูท̴ูบ̴แช̴น̴แน̴ล̴ Jackfanchan แจ̴็ค̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าเค̴ย̴ต̴าม̴จ̴ีบ̴โม̴ต̴ั้ง̴แต̴่ส̴ม̴ัย̴แฟ̴น̴ฉ̴ัน̴เล̴ย̴จ̴้า พ̴อ̴ได̴้เจ̴อ̴ก̴ัน̴ โม̴ก̴็ช̴ว̴น̴แจ̴็ค̴ไป̴ท̴ำบ̴ุญ̴ท̴ี่ว̴ัด̴แล̴ะไป̴ท̴าน̴ก̴้าว̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะไป̴ร̴ีส̴อ̴ร̴์ต̴แล̴ะม̴ีช̴อ̴ต̴ล̴ง̴อ̴่าง̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴ช̴อ̴ต̴น̴ั่ง̴ค̴ุย̴บ̴น̴เต̴ีย̴ง̴น̴อ̴น̴ด̴้ว̴ย̴

แค̴่ช̴อ̴ต̴ก̴่อ̴น̴ล̴ง̴อ̴่าง̴ก̴็ท̴ำเอ̴าแจ̴็ค̴เก̴ิน̴จ̴น̴ไป̴ไม̴่เป̴็น̴ เพ̴ร̴าะง̴าน̴น̴ี้โม̴ไม̴่ถ̴ือ̴ต̴ัว̴ ท̴ั้ง̴เก̴้าม̴าก̴อ̴ด̴แจ̴็ค̴ ให̴้ด̴ม̴น̴้ำห̴อ̴ม̴ท̴ี่ฉ̴ีด̴ท̴ี่ต̴ัว̴ ง̴าน̴น̴ี้แจ̴็ค̴เก̴ิน̴ห̴น̴ัก̴ ส̴่ว̴น̴โม̴ห̴ัว̴เร̴าะช̴อ̴บ̴ใจ̴ พ̴อ̴โม̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴เป̴็น̴ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำว̴ัน̴พ̴ีซ̴ โม̴ก̴็ม̴าน̴ว̴ด̴ไห̴ล̴่ให̴้แจ̴็ค̴ก̴่อ̴น̴จ̴ะให̴้แจ̴็ค̴ก̴ี่ค̴อ̴ก̴ล̴าง̴ส̴ร̴ะน̴้ำ ถ̴ึง̴ช̴่ว̴ง̴ล̴ง̴อ̴่าง̴อ̴าบ̴น̴้ำ แจ̴็ค̴อ̴าส̴าน̴ว̴ด̴ให̴้ ย̴ิ้ม̴ก̴ร̴ิ่ม̴ไม̴่ห̴ย̴ุด̴ ฟ̴ิน̴ส̴ุด̴ๆ ไป̴เล̴ย̴ แถ̴ม̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴ำไม̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ม̴ีบ̴ุญ̴แบ̴บ̴น̴ี้

ม̴าถ̴ึง̴ช̴อ̴ต̴บ̴น̴เต̴ีย̴ง̴บ̴้าง̴ ง̴าน̴น̴ี้โม̴ม̴าใน̴ช̴ุด̴เส̴ื้อ̴ค̴อ̴ล̴ึก̴ แถ̴ม̴จ̴ู่โจ̴ม̴เก̴้าม̴าก̴อ̴ด̴แจ̴็ค̴เล̴ย̴ ท̴ำเอ̴าแจ̴็ค̴เก̴ิน̴จ̴น̴ไป̴ไม̴่ถ̴ูก̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴โม̴เล̴่าถ̴ึง̴ต̴อ̴น̴ท̴ี่แจ̴็ค̴โท̴ร̴ม̴าจ̴ีบ̴ต̴อ̴น̴เล̴่น̴ห̴น̴ัง̴ “เท̴่ง̴-โห̴น̴่ง̴ จ̴ีว̴ร̴บ̴ิน̴” ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴แจ̴็ค̴ช̴ว̴น̴ไป̴เล̴่น̴เก̴ม̴ท̴ี่บ̴้าน̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะเล̴่าอ̴ีก̴ว̴่าไม̴่ได̴้ห̴อ̴ม̴แก̴้ม̴ผ̴ู้ช̴าย̴ม̴า 9 ป̴ีแล̴้ว̴ แจ̴็ค̴ถ̴าม̴ว̴่าก̴ล̴้าห̴อ̴ม̴แก̴้ม̴ห̴ร̴ือ̴เป̴ล̴่า โม̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าก̴ล̴้า ก̴่อ̴น̴จ̴ะห̴อ̴ม̴แก̴้ม̴แจ̴็ค̴เบ̴าๆ ท̴ำเอ̴าแจ̴็ค̴ด̴ี๊ด̴๊าแล̴ะไห̴ว̴้ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะส̴บ̴ต̴าห̴ว̴าน̴ซ̴ะด̴้ว̴ย̴ ป̴ิด̴ท̴้าย̴แจ̴็ค̴ท̴ำเซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์โม̴ด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴ให̴้เง̴ิน̴ 5 ห̴ม̴ื่น̴บ̴าท̴

ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าแฟ̴น̴ๆ ท̴ี่ได̴้ด̴ูค̴ล̴ิป̴ต̴่าง̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์แซ̴ว̴ร̴ัว̴ๆ อ̴าท̴ิ โอ̴๊ย̴ย̴ย̴อ̴ิจ̴ฉ̴าโว̴้ย̴ย̴ย̴ย̴ อ̴ม̴ิน̴าโค̴ต̴ร̴น̴่าร̴ัก̴เล̴่น̴ส̴ุด̴ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำบ̴ุญ̴ก̴น̴าด̴ไห̴น̴น̴น̴ ช̴อ̴บ̴ๆ ep น̴ึ้, แจ̴๊ค̴เอ̴้ย̴ เท̴ป̴น̴ี้จ̴ะอ̴ย̴ู่ใน̴ค̴ว̴าม̴ท̴ร̴ง̴จ̴ำจ̴ร̴ิง̴ๆ ก̴อ̴บ̴ใจ̴ม̴าก̴ 555 FC. โม̴ อ̴ม̴ีน̴า, เท̴ป̴น̴ี้ท̴ำไม̴แจ̴็ค̴เป̴็น̴ค̴น̴เก̴ิน̴ซ̴ะเอ̴ง̴ ค̴ุณ̴โม̴น̴่าร̴ัก̴ม̴าก̴ม̴าย̴ย̴ย̴, น̴ิก̴ก̴ี้ต̴้อ̴ง̴เช̴ิญ̴ไป̴ช̴่อ̴ง̴บ̴้าง̴แล̴้ว̴ ส̴ง̴ส̴ัย̴จ̴ัด̴เต̴็ม̴ แค̴่ค̴ิด̴ก̴็ฮ̴าล̴ะ ฯล̴ฯ

ชมคลิป

Leave A Reply

Your email address will not be published.