“แม̴่พ̴น̴ิด̴า” ต̴̴ั̴ด̴̴พ̴้อ̴ “แต̴ง̴โม̴” ม̴าห̴าค̴น̴ใก̴ล̴้ต̴ัว̴ เห̴็น̴ส̴ภ̴าพ̴ช̴ัด̴ แต̴่ไม̴่เค̴ย̴ม̴าห̴าแม̴่

0

“แม̴่พ̴น̴ิด̴า” ต̴̴ั̴ด̴̴พ̴้อ̴ “แต̴ง̴โม̴” ม̴าห̴าค̴น̴ใก̴ล̴้ต̴ัว̴ เห̴็น̴ส̴ภ̴าพ̴ช̴ัด̴ แต̴่ไม̴่เค̴ย̴ม̴าห̴าแม̴่ ห̴ล̴ัง̴ต̴ก̴เร̴ือ̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 14 ม̴ี.ค̴. 65 ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะแล̴ะค̴ุณ̴แม̴่แต̴ง̴โม̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าแถ̴ล̴ง̴ล̴่าส̴ุด̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ศ̴พ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า จ̴าก̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ร̴ะบ̴ุว̴่า ไม̴่ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ต̴ีห̴ัว̴ ฟ̴ัน̴ไม̴่ได̴้ห̴ัก̴แล̴ะไม̴่ม̴ีก̴าร̴ท̴ำร̴้าย̴ร̴่าง̴ก̴าย̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ไป̴ด̴ูร̴่าง̴ก̴าย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ซ̴ึ่ง̴ภ̴าพ̴ห̴ล̴ุด̴ท̴ี่ห̴ล̴ุด̴ต̴อ̴น̴แร̴ก̴อ̴าจ̴จ̴ะเป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ร̴่าง̴ก̴าย̴ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้ท̴ำค̴ว̴าม̴ส̴ะอ̴าด̴เล̴ย̴ท̴ำให̴้ม̴ีร̴อ̴ย̴ต̴่าง̴ๆ

ท̴าง̴ด̴้าน̴ แม̴่แต̴ง̴โม̴ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ต̴น̴เอ̴ง̴ได̴้ค̴ุย̴ก̴ับ̴ ก̴ร̴ะต̴ิก̴ โด̴ย̴ม̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่า ก̴อ̴โท̴ษ̴ ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ค̴ิด̴ถ̴ึง̴น̴้อ̴ง̴โม̴ แม̴่ได̴้ป̴ล̴อ̴บ̴ใจ̴ไป̴ ไม̴่เป̴็น̴ไร̴ ย̴ก̴โท̴ษ̴ให̴้ จ̴ะได̴้ไม̴่ต̴ิด̴ใจ̴ก̴ัน̴ ท̴ี่เห̴ล̴ือ̴ให̴้เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ไป̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ท̴ี่ค̴ุย̴ก̴ัน̴ แล̴ะก̴ร̴ะต̴ิก̴ก̴็ม̴ีส̴าย̴ต̴าอ̴่อ̴น̴โย̴น̴ล̴ง̴ แต̴่ก̴าร̴ท̴ี่ค̴น̴ต̴ก̴น̴้ำท̴ั้ง̴ค̴น̴ ต̴้อ̴ง̴ม̴ีใค̴ร̴เห̴็น̴บ̴้าง̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้ม̴าส̴าร̴ภ̴าพ̴ก̴ับ̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ ห̴น̴ัก̴จ̴ะได̴้เป̴็น̴เบ̴า

ท̴ั้ง̴น̴ี้ แม̴่แต̴ง̴โม̴ เผ̴ย̴อ̴ีก̴ว̴่า แม̴่อ̴ธ̴ิษ̴ฐ̴าน̴ถ̴ึง̴เก̴าท̴ุก̴ว̴ัน̴ ก̴่อ̴น̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴บ̴้าน̴ก̴็บ̴อ̴ก̴เก̴าท̴ุก̴ว̴ัน̴ แม̴่จ̴ะอ̴อ̴ก̴ไป̴ไห̴น̴ท̴ำอ̴ะไร̴ ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ก̴็ช̴ว̴น̴เก̴าก̴ล̴ับ̴ น̴้อ̴ง̴โม̴ไม̴่ม̴าห̴าค̴ุณ̴แม̴่เล̴ย̴ แต̴่ไป̴ห̴าเพ̴ื่อ̴น̴ค̴ุณ̴แม̴่ เก̴้าฝ̴ัน̴พ̴ี่ช̴าย̴ด̴้ว̴ย̴ เก̴าบ̴อ̴ก̴น̴้อ̴ง̴ม̴าใน̴ส̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ส̴ว̴ย̴ง̴าม̴ม̴าก̴เล̴ย̴ ก̴ำล̴ัง̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ช̴ว̴น̴พ̴ี่ช̴าย̴ค̴ุย̴ ม̴าห̴าเพ̴ื่อ̴น̴ค̴ุณ̴แม̴่ก̴็เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ ม̴าใน̴ภ̴าพ̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ส̴ด̴ใส̴ก̴อ̴ง̴เก̴า

ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า แถ̴ล̴ง̴ผ̴ล̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.