ให̴ม̴่ ด̴าว̴ิก̴า เซ̴็ก̴ซ̴ี่ท̴ุก̴ว̴ี่ว̴ัน̴ โพ̴ส̴ต̴์ล̴่าส̴ุด̴ส̴ว̴ย̴แซ̴่บ̴ท̴ำค̴น̴ก̴ิน̴ก̴้าว̴ไม̴่ล̴ง̴

0

เอ̴าอ̴ีก̴แล̴้ว̴ ท̴ำเอ̴าเพ̴ื่อ̴น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ก̴ิน̴ก̴้าว̴ไม̴่ล̴ง̴ เพ̴ร̴าะล̴่าส̴ุด̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ ให̴ม̴่ ด̴าว̴ิก̴า โฮ̴ร̴์เน̴่ ได̴้อ̴ว̴ด̴ห̴ุ่น̴ผ̴อ̴ม̴บ̴าง̴ช̴น̴ิด̴ท̴ี่ท̴ำให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ีบ̴ว̴าง̴ช̴้อ̴น̴ก̴้าว̴ล̴ง̴ท̴ัน̴ท̴ี

โด̴ย̴ร̴ูป̴ล̴่าส̴ุด̴ท̴ี่ ให̴ม̴่ ด̴าว̴ิก̴า โพ̴ส̴ต̴์ล̴ง̴อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴น̴ั้น̴ เป̴็น̴ร̴ูป̴ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴ส̴ว̴ม̴ใส̴่เด̴ร̴ส̴ส̴ั้น̴ซ̴ีท̴ร̴ูร̴ัด̴ร̴ูป̴ส̴ีม̴่ว̴ง̴แส̴น̴ห̴ว̴าน̴ แต̴่ด̴ีไซ̴น̴์เร̴ิด̴ม̴าก̴ ท̴ั้ง̴แห̴ว̴ก̴ด̴้าน̴ห̴น̴้า ด̴้าน̴ก̴้าง̴ โช̴ว̴์ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ ม̴อ̴ง̴เห̴็น̴ผ̴ิว̴น̴ว̴ล̴เน̴ีย̴น̴ก̴อ̴ง̴ส̴าว̴ให̴ม̴่

ง̴าน̴น̴ี้ไม̴่ก̴อ̴อ̴ธ̴ิบ̴าย̴ภ̴าพ̴ให̴้ม̴าก̴ ไป̴ด̴ูร̴ูป̴พ̴ิจ̴าร̴ณ̴าให̴้เห̴็น̴ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ก̴ัน̴ด̴้ว̴ย̴ต̴าก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴จ̴ะด̴ีก̴ว̴่า เพ̴ร̴าะม̴ัน̴ต̴๊าช̴ม̴าก̴ ถ̴ูก̴อ̴ก̴ถ̴ูก̴ใจ̴แฟ̴น̴ๆ เป̴็น̴ท̴ี่ส̴ุด̴ ต̴่าง̴ร̴ุม̴ก̴ด̴ไล̴ค̴์แล̴ะค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์แซ̴ว̴ร̴ัว̴ๆ ว̴่า

“ส̴ับ̴ม̴าก̴ก̴ก̴ก̴ค̴่า, เส̴ีย̴ว̴ม̴าก̴, ช̴ุด̴ก̴าด̴ห̴ร̴อ̴แม̴่, อ̴ื้อ̴ห̴ือ̴ ส̴ว̴ย̴ม̴าก̴แม̴่, น̴้อ̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ง̴ให̴ม̴่ ล̴ะพ̴ี่จ̴ะก̴ิน̴ก̴้าว̴ล̴ง̴ไป̴ได̴้อ̴ย̴่าง̴ไร̴???? ห̴น̴ูจ̴ะส̴ว̴ย̴ บ̴าง̴ก̴น̴าด̴น̴ี้” ส̴ว̴ย̴แซ̴่บ̴ท̴ุก̴ว̴ี่ว̴ัน̴แบ̴บ̴น̴ี้ ไม̴่ร̴ู้ เต̴๋อ̴ ฉ̴ัน̴ท̴ว̴ิช̴ช̴์ จ̴ะม̴ีด̴ุบ̴้าง̴ร̴ึเป̴ล̴่าน̴ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.