เสียใจสามีเป็นมะเร็ง ครอบครัวยากจน ภรรยาร้องไห้สะอึกสะอื้นขอความช่วยเหลือ : กินข้าวกับเกลือ

0

กินข้าวคลุกเกลือก็ยอมขอแค่มีกิน

เฟซบุ๊กเพจ “นางฟ้าซาลอน” ได้โพสต์เรื่องขอความช่วยเหลือ หลังเดินทางไปที่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 4 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อยู่หลังบริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของ นายอภิเดช ชุมศรี อายุ 54 ปี

ที่ป่ว ยเป็นม ะเ ร็งร ะย ะสุด ท้าย มีแ ผลที่ค อข นาดให ญ่ และแผ ลม ะเ ร็งลุ กลามร ะเบิ ดมีแ ต่เลื อดแ ล้วก็หน องต้อ งล้ างแผ ลวันละ 2 ถึง 3 ครั้งต่อวัน

 

 

ทราบว่าขณะนี้ลำบ ากมา กกิ นก็ไม่ ค่อ ยได้ ค อตี บ และเดือ ดร้อ นมา กคื อผ้ าก๊ อตที่จะปิดแผ ลก็ไม่มี เพราะครอบครัวยา กจ นมาก

มีเพียงนางสำลี ทองไพแจง ผู้เป็นภรรยาคอยดูแ ลอยู่ไม่ห่าง นางสำลี เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวตนลำบา กมากๆ ตั้งแต่สามีเป็น ม ะเร็ งก็ต้องเดินท างไปรั กษ าตามโรงพยาบาลต่างๆ

ทั้งที่หัวหิน และราชบุรี แต่การไปรักษ าแต่ ละครั้ง พวกตนไม่มีเงิ นที่จะใช้ซื้ ออยู่ ซื้ อกิน จึงตัดสินใจพากันกลับมาตา ยที่บ้าน ตามสภาพที่เห็น

จนสามีเคยชวนไปข อท านเพื่อจะได้มีข้าวกินป ระ ทังชีวิ ตอีกอย่างยังมีลู กสาวอายุ 7 ขวบ ที่ป่วยด้วยเป็นถึง 6 โรค

คือต่ อมอา นีน อย, ต่อ ม น้ำเหลื อง, ต่ อม ทอ ลซิ ลโต, หัวใ จโ ตและ รั่ ว, ไ ตข้างซ้ ายทำงานผิ ดป กติ ต้องไปหาหมอที่ศิริราชเดือนนึงหลายครั้ง

ตอนนี้เดือ ดร้ อนเรื่องผ้าก๊อตและอุปกรณ์ล้ างแผ ล อาทิตย์นึงประมาน 3 ถึง 4 ร้อยบาท ถ้าซื้อ จนปัจจุบันไม่มีเงิ นซื้ อผ้ าปิดแผ ล

ทำได้เพียงใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดแผลไว้เท่านั้น ที่ดินที่อยู่นี้ก็ไม่ใช่ของตัวเอง เป็นที่ดินที่ทางวัดให้อาศัยอยู่มา 24 ปีแล้ว พอน้ำท่วมก็ต้องขึ้นไปอาศัยศาลาวัด

เพราะเป็นที่ลุ่ มติ ดเ ขื่อ นปร าณบุรีซึ่งใครมีจิตศรัทธาสามารถส่ ง คว ามช่ว ยเหลื อ เป็นอุ ปกรณ์ทำแผ ลเช่น

ผ้าปิดแผล, เทป 3M, น้ำเกลือ, แอลกอฮอลล์, สำลีก้าน, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, อาหารกระป๋อง, น้ำดื่ม

มาที่บ้านเลขที่109 หมู่ 4 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 (อยู่หลังบริเวณโรงเรียน ตชด บ้านเขาจ้าว)

Leave A Reply

Your email address will not be published.