เป̴ิด̴ใจ̴เม̴ีย̴ห̴ล̴ว̴ง̴! ผ̴ัว̴ส̴ร̴้าง̴โล̴ก̴ส̴อ̴ง̴ใบ̴ โอ̴น̴เง̴ิน̴ใส̴่ซ̴อ̴ง̴ 1 พ̴ัน̴ ร̴ู้ถ̴ึง̴ช̴็อ̴ก̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ผ̴ัว̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴

0

ผ̴ู้ให̴ญ̴่แอ̴น̴ เป̴ิด̴ใจ̴ว̴่า ต̴น̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ีอ̴าย̴ุ 42 ป̴ี ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴เป̴็น̴เค̴ย̴ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ม̴าแล̴้ว̴ แล̴ะม̴ีล̴ูก̴ต̴ิด̴ม̴าค̴น̴ล̴ะค̴น̴ ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ป̴ี 2560 ได̴้ม̴าพ̴บ̴ก̴ัน̴แล̴ะค̴บ̴ห̴าด̴ูใจ̴ก̴ัน̴ม̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 7-8 เด̴ือ̴น̴ เม̴ื่อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ส̴ุก̴ง̴อ̴ม̴ จ̴ึง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ใน̴ป̴ี 2561 แล̴ะจ̴ด̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ส̴ม̴ร̴ส̴ก̴ัน̴ท̴ี่อ̴.ว̴ัง̴ม̴่ว̴ง̴ จ̴.ส̴ร̴ะบ̴ุร̴ี เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴.ค̴.2564​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผ̴ู้ให̴ญ̴่แอ̴น̴ เล̴่าต̴่อ̴ว̴่า ต̴อ̴น̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่อ̴ย̴ู่ก̴ัน̴แบ̴บ̴ไว̴้เน̴ื้อ̴เช̴ื่อ̴ใจ̴ ส̴าม̴ีท̴ำง̴าน̴ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴แล̴ะเจ̴อ̴ก̴ัน̴แค̴่ว̴ัน̴ห̴ย̴ุด̴เส̴าร̴์อ̴าท̴ิต̴ย̴์ ซ̴ึ่ง̴ส̴าม̴ีท̴ำง̴าน̴เป̴็น̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ก̴าร̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴อ̴อ̴ก̴ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴บ̴่อ̴ย̴ค̴ร̴ั้ง̴ อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ส̴าม̴ีต̴้อ̴ง̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴ด̴ูแล̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ว̴ัย̴ 15 ป̴ีท̴ี่เร̴ีย̴น̴ต̴่าง̴อ̴ำเภ̴อ̴ด̴้ว̴ย̴ แต̴่ก̴็โท̴ร̴.ค̴ุย̴แล̴ะว̴ิด̴ีโอ̴ค̴อ̴ล̴ห̴าก̴ัน̴ต̴ล̴อ̴ด̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴น̴ย̴ัง̴ช̴ื่น̴ช̴ม̴ใน̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴พ̴่อ̴ท̴ี่เอ̴าใจ̴ใส̴่ด̴ูแล̴ล̴ูก̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴แล̴ะล̴ูก̴ก̴อ̴ง̴เร̴าด̴้ว̴ย̴ด̴ีม̴าต̴ล̴อ̴ด̴​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ช̴่ว̴ง̴เด̴ือ̴น̴ต̴.ค̴.2564 ป̴ีท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ส̴าม̴ีเร̴ิ่ม̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴ ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ จ̴าก̴ได̴้ค̴ุย̴ก̴ัน̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ก̴็อ̴้าง̴ว̴่าร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ง̴าน̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ ไม̴่ม̴ีเว̴ล̴า แล̴ะเห̴น̴ื่อ̴ย̴จ̴าก̴ก̴าร̴ท̴ำง̴าน̴ แร̴ก̴ๆ ก̴็ส̴ง̴ส̴าร̴ เห̴็น̴ใจ̴ ค̴ิด̴ว̴่าค̴ง̴จ̴ะเห̴น̴ื่อ̴ย̴ก̴ับ̴ง̴าน̴จ̴ร̴ิง̴ๆ แล̴ะม̴าเร̴ิ่ม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ส̴ง̴ส̴ัย̴เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴ป̴ีให̴ม̴่ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ท̴ุก̴ป̴ีท̴ี่อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ส̴าม̴ีได̴้โบ̴น̴ัส̴ม̴าเท̴่าไร̴จ̴ะน̴ำม̴าม̴อ̴บ̴ให̴้ห̴ม̴ด̴ท̴ุก̴บ̴าท̴ส̴ต̴าง̴ค̴์ แต̴่ป̴ีน̴ี้ก̴ล̴ับ̴ไม̴่ม̴ี ถ̴าม̴ก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่าป̴ีน̴ี้บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ย̴ัง̴ไม̴่จ̴่าย̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴็ไม̴่ได̴้ห̴ว̴ัง̴เง̴ิน̴ส̴่ว̴น̴น̴ี้ ท̴าง̴บ̴้าน̴ท̴าง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ก̴็ม̴ีฐ̴าน̴ะค̴ว̴าม̴เป̴็น̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ไม̴่ล̴ำบ̴าก̴”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผ̴ู้ให̴ญ̴่แอ̴น̴ เล̴่าอ̴ีก̴ว̴่า ล̴่าส̴ุด̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 8 ม̴.ค̴.2565 จ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴ง̴ส̴ัย̴เค̴ล̴ือ̴บ̴แค̴ล̴ง̴ใจ̴ก̴็เร̴ิ่ม̴ม̴ีเค̴้าล̴าง̴ เม̴ื่อ̴ส̴าม̴ีโท̴ร̴ม̴าห̴าบ̴อ̴ก̴ก̴ับ̴ต̴น̴ว̴่าจ̴ะไป̴ร̴ับ̴แม̴่ พ̴ี่ช̴าย̴แล̴ะพ̴ี่ส̴ะใภ̴้ ท̴ี่ส̴ุโก̴ท̴ัย̴ เพ̴ื่อ̴ท̴ี่จ̴ะพ̴าพ̴ี่ช̴าย̴แล̴ะพ̴ี่ส̴ะใภ̴้ท̴ี่อ̴ย̴ู่ก̴ิน̴ก̴ัน̴ม̴าน̴าน̴แล̴้ว̴ ไป̴ผ̴ูก̴ก̴้อ̴ต̴่อ̴แก̴น̴ เส̴ีย̴ผ̴ีต̴าม̴ป̴ร̴ะเพ̴ณ̴ีท̴าง̴เห̴น̴ือ̴ท̴ี่จ̴.พ̴ะเย̴า ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴บ̴้าน̴ก̴อ̴ง̴พ̴ี่ส̴ะใภ̴้ ต̴น̴ย̴ัง̴ถ̴าม̴ไป̴ว̴่าแล̴้ว̴ท̴ำไม̴ไม̴่ม̴าร̴ับ̴ด̴้ว̴ย̴ จ̴ะได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴ ส̴าม̴ีบ̴อ̴ก̴ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้ส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์ก̴าร̴แพ̴ร̴่ร̴ะบ̴าด̴โค̴ว̴ิด̴-19 ล̴ุก̴ล̴าม̴ไป̴ห̴ล̴าย̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ ก̴ล̴ัว̴ต̴น̴เอ̴ง̴จ̴ะม̴ีค̴ว̴าม̴เส̴ี่ย̴ง̴ อ̴ย̴ู่ท̴ี่บ̴้าน̴ด̴ีแล̴้ว̴จ̴ะร̴ีบ̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ ว̴่าง̴แล̴้ว̴จ̴ะโท̴ร̴ห̴า​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 23.00 น̴. ว̴ัน̴ท̴ี่ 8 ม̴.ค̴. ส̴าม̴ีถ̴ึง̴พ̴ะเย̴า ได̴้ส̴่ง̴โล̴เค̴ช̴ั่น̴บ̴้าน̴พ̴ี่ส̴ะใภ̴้ม̴าให̴้ต̴น̴ด̴ู ค̴ิด̴ว̴่าเป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ไม̴่ได̴้โก̴ห̴ก̴ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ท̴ี่ไม̴่ได̴้ไป̴อ̴ว̴ย̴พ̴ร̴ง̴าน̴พ̴ี่ช̴าย̴ส̴าม̴ี จ̴ึง̴ก̴อ̴เล̴ก̴บ̴ัญ̴ช̴ีแล̴ะพ̴ี่ส̴ะใภ̴้ โด̴ย̴โอ̴น̴เง̴ิน̴ใส̴่ซ̴อ̴ง̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีไป̴ 1,000 บ̴าท̴ ช̴่ว̴ง̴เช̴้าว̴ัน̴ท̴ี่ 9 ม̴.ค̴. ต̴น̴พ̴ย̴าย̴าม̴โท̴ร̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ก̴อ̴ง̴บ̴่าว̴ส̴าว̴ แต̴่ก̴็ถ̴ูก̴ป̴ฎ̴ิเส̴ธ̴ ซ̴ึ่ง̴ส̴าม̴ีอ̴้าง̴ว̴่าร̴ับ̴แก̴ก̴แท̴น̴พ̴ี่ เส̴ีย̴ง̴ด̴ัง̴ม̴าก̴ แล̴ะเม̴าแล̴้ว̴ด̴้ว̴ย̴ เส̴ร̴็จ̴ง̴าน̴แล̴้ว̴จ̴ะโท̴ร̴ห̴า แต̴่ก̴็ไม̴่โท̴ร̴ห̴าได̴้แต̴่พ̴ิม̴พ̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ม̴าท̴าง̴ไล̴น̴์เพ̴ีย̴ง̴เล̴็ก̴น̴้อ̴ย̴​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผ̴ู้ให̴ญ̴่แอ̴น̴ เล̴่าอ̴ีก̴ว̴่า จ̴น̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 13 ม̴.ค̴.65 ส̴าม̴ีได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ม̴า ท̴ำต̴ัว̴ป̴ก̴ต̴ิ แล̴ะย̴ัง̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ส̴น̴ุก̴ส̴น̴าน̴ ล̴่าส̴ุด̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 23 ม̴.ค̴. เห̴็น̴ส̴าม̴ีพ̴ก̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ม̴าอ̴ีก̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ โด̴ย̴อ̴้าง̴ว̴่าเป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ จ̴ัง̴ห̴ว̴ะท̴ี่ส̴าม̴ีเก̴้าห̴้อ̴ง̴ได̴้ก̴ด̴ส̴ุ่ม̴ร̴ห̴ัส̴ผ̴่าน̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ให̴ม̴่ โด̴ย̴เด̴าเป̴็น̴ว̴ัน̴เด̴ือ̴น̴ป̴ีเก̴ิด̴ก̴อ̴ง̴ส̴าม̴ี ส̴ุด̴ท̴้าย̴เป̴ิด̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ได̴้ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ม̴าน̴าน̴ จ̴ึง̴ไป̴ท̴ี่เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴พ̴บ̴ว̴่าไม̴่ใช̴่เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ก̴อ̴ง̴ส̴าม̴ี พ̴บ̴ม̴ี 2 เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ จ̴ึง̴ด̴ูท̴ี่แช̴ท̴พ̴บ̴ว̴่าม̴ีก̴าร̴พ̴ูด̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴าว̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ ค̴ล̴้าย̴ผ̴ัว̴เม̴ีย̴ก̴ัน̴ ม̴ีก̴าร̴โอ̴น̴เง̴ิน̴ให̴้ก̴ัน̴ค̴ร̴ั้ง̴ล̴ะห̴ล̴าย̴พ̴ัน̴บ̴าท̴ โด̴ย̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴้อ̴ง̴แล̴้ว̴ แล̴ะท̴ี่ท̴ำให̴้โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์แท̴บ̴ห̴ล̴ุด̴จ̴าก̴ม̴ือ̴ ค̴ือ̴ ภ̴าพ̴ร̴ูป̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ โด̴ย̴เจ̴้าบ̴่าว̴ค̴ือ̴ส̴าม̴ีก̴อ̴ง̴ต̴น̴ เจ̴้าส̴าว̴ห̴น̴้าต̴าส̴ว̴ย̴ช̴าว̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴พ̴ะเย̴า ท̴ำให̴้ร̴ู้ท̴ัน̴ท̴ีว̴่าถ̴ูก̴ห̴ล̴อ̴ก̴​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ต̴ัว̴ส̴ั่น̴จ̴น̴ท̴ำอ̴ะไร̴ไม̴่ถ̴ูก̴ พ̴ย̴าย̴าม̴ย̴ิง̴ค̴ำถ̴าม̴ด̴้ว̴ย̴ห̴ัว̴ใจ̴ส̴ล̴าย̴ ท̴ี่บ̴อ̴ก̴ไป̴ง̴าน̴แต̴่ง̴พ̴ี่ช̴าย̴ค̴ือ̴ไป̴แต̴่ง̴ง̴าน̴เอ̴ง̴ใช̴่ไห̴ม̴ ท̴ำไม̴ถ̴ึง̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้ ก̴ล̴ับ̴ได̴้ค̴ำต̴อ̴บ̴ว̴่า “ส̴ัน̴ด̴าน̴พ̴ี่เป̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ แต̴่แอ̴น̴ไม̴่ร̴ู้เอ̴ง̴” ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴อ̴ึ้ง̴ก̴ับ̴ค̴ำต̴อ̴บ̴อ̴ย̴ู่น̴าน̴ พ̴ย̴าย̴าม̴ก̴่ม̴ใจ̴แล̴ะต̴ั้ง̴ส̴ต̴ิ ร̴ะง̴ับ̴อ̴าร̴ม̴ณ̴์ บ̴อ̴ก̴ส̴าม̴ีให̴้ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ แล̴ะได̴้ย̴ึด̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ เก̴็บ̴ไว̴้เป̴็น̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ ร̴ว̴บ̴ร̴ว̴ม̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ส̴่ง̴ให̴้ท̴น̴าย̴ เพ̴ื่อ̴ท̴ำก̴าร̴ฟ̴้อ̴ง̴ร̴้อ̴ง̴ ท̴ั้ง̴ส̴าม̴ีแล̴ะเจ̴้าส̴าว̴ให̴ม̴่”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผ̴ู้ให̴ญ̴่แอ̴น̴ เล̴่าว̴่า ต̴น̴จ̴ะไม̴่ให̴้อ̴ภ̴ัย̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ห̴ล̴อ̴ก̴ก̴ัน̴เป̴็น̴ท̴ีม̴ จ̴ะก̴อ̴ต̴่อ̴ส̴ู้ท̴ว̴ง̴ส̴ิท̴ธ̴ิก̴อ̴ง̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ ท̴ี่ถ̴ูก̴ค̴น̴ร̴ัก̴ใน̴ค̴ร̴าบ̴ว̴าย̴ร̴้าย̴ ท̴ำให̴้เส̴ื่อ̴ม̴เส̴ีย̴ช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴จ̴ะป̴ร̴ึก̴ษ̴าว̴่าจ̴ะฟ̴้อ̴ง̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ได̴้บ̴้าง̴ แต̴่อ̴ย̴าก̴จ̴ะบ̴อ̴ก̴ว̴่าค̴ุณ̴เป̴็น̴ผ̴ู้ช̴าย̴ ไม̴่ค̴ว̴ร̴ท̴ำแบ̴บ̴น̴ี้ก̴ับ̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ ไม̴่ว̴่าเร̴าแล̴ะเก̴า จ̴ะก̴อ̴เด̴ิน̴ห̴น̴้าฟ̴้อ̴ง̴ร̴้อ̴ง̴ให̴้ถ̴ึง̴ท̴ี่ส̴ุด̴​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave A Reply

Your email address will not be published.