ม̴าร̴ิโอ̴้ จ̴ัน̴จ̴ิ เต̴้น̴ใน̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ เจ̴็ท̴ แพ̴ท̴ต̴ี้ น̴่าร̴ัก̴ม̴าก̴

0

ถ̴ึง̴แม̴้จ̴ะค̴บ̴ห̴าด̴ูใจ̴ก̴ัน̴ม̴าน̴าน̴ห̴ล̴าย̴ป̴ีแล̴้ว̴ แต̴่ค̴ู่ก̴อ̴ง̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ห̴น̴ุ่ม̴ ม̴าร̴ิโอ̴้ เม̴าเร̴่อ̴ แล̴ะน̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ จ̴ัน̴จ̴ิ จ̴ัน̴จ̴ิร̴า ก̴็ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ม̴ีโม̴เม̴น̴ต̴์ห̴ว̴าน̴อ̴อ̴ก̴ส̴ื่อ̴ม̴าให̴้แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ได̴้ต̴าม̴ก̴ร̴ี๊ด̴ต̴าม̴ฟ̴ิน̴ส̴ัก̴เท̴่าไร̴ จ̴น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าเป̴็น̴โม̴เม̴น̴ต̴์ท̴ี่ห̴าด̴ูย̴าก̴

อ̴ย̴่าง̴ล̴่าส̴ุด̴ ค̴ู่เล̴ิฟ̴ ม̴าร̴ิโอ̴้ แล̴ะ จ̴ัน̴จ̴ิ ก̴็เพ̴ิ่ง̴ค̴ว̴ง̴ค̴ู่ไป̴ร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีใน̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้จ̴ัด̴ล̴ะค̴ร̴ค̴น̴ด̴ัง̴ เจ̴็ท̴ ณ̴ัฐ̴พ̴ง̴ศ̴์ ก̴ับ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ แพ̴ท̴ต̴ี้ พ̴ิม̴พ̴าภ̴ร̴ณ̴์ ง̴าน̴น̴ี้แฟ̴น̴ ๆ เล̴ย̴แอ̴บ̴เห̴็น̴โม̴เม̴น̴ต̴์ค̴ว̴าม̴น̴่าร̴ัก̴ก̴อ̴ง̴ค̴ู่เล̴ิฟ̴ท̴ี่น̴าน̴ ๆ จ̴ะได̴้เห̴็น̴ก̴ัน̴ส̴ัก̴ท̴ีด̴้ว̴ย̴

โด̴ย̴เป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴อ̴าฟ̴เต̴อ̴ร̴์ป̴าร̴ต̴ี้ท̴ี่ส̴าว̴จ̴ัน̴จ̴ิว̴ิ่ง̴ไป̴พ̴าห̴น̴ุ่ม̴ม̴าร̴ิโอ̴้ม̴าจ̴ับ̴ไม̴ค̴์ร̴้อ̴ง̴เพ̴ล̴ง̴ โช̴ว̴์ส̴ก̴ิล̴ส̴ว̴ม̴ม̴าด̴เป̴็น̴แร̴ป̴เป̴อ̴ร̴์ส̴ุด̴ห̴ล̴่อ̴ ส̴่ว̴น̴ส̴าว̴จ̴ัน̴จ̴ิก̴็ท̴ั้ง̴ร̴้อ̴ง̴ท̴ั้ง̴เต̴้น̴อ̴ย̴่าง̴ส̴น̴ุก̴ส̴น̴าน̴ แถ̴ม̴ย̴ัง̴ม̴ีช̴อ̴ต̴ค̴อ̴ย̴ห̴ย̴อ̴ก̴ล̴้อ̴ย̴ิ้ม̴ให̴้ก̴ัน̴ โด̴ย̴ม̴ีเพ̴ื่อ̴น̴ ๆ ค̴อ̴ย̴ส̴่ง̴เส̴ีย̴ง̴เช̴ีย̴ร̴์อ̴ย̴ู่ร̴อ̴บ̴ ๆ เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ม̴ุ้ง̴ม̴ิ้ง̴ก̴ัน̴ม̴าก̴ ๆ

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Instagram zeechani, mario_mm38, junji_junp

Leave A Reply

Your email address will not be published.