ค̴ุณ̴ล̴ุง̴ต̴ ก̴ ง̴าน̴ ไม̴่ม̴ีค̴่าร̴ถ̴ก̴ล̴ับ̴ส̴ร̴ะแก̴้ว̴ ต̴้อ̴ง̴อ̴าศ̴ัย̴น̴อ̴น̴ป̴ั้ม̴น̴้ำม̴ัน̴

0

ค̴ุณ̴ล̴ุง̴ต̴ ก̴ ง̴าน̴ ไม̴่ม̴ีค̴่าร̴ถ̴ก̴ล̴ับ̴ส̴ร̴ะแก̴้ว̴ ต̴้อ̴ง̴อ̴าศ̴ัย̴น̴อ̴น̴ป̴ั้ม̴น̴้ำม̴ัน̴  บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴เว̴ล̴าไม̴่ม̴ีก̴็ ไม̴่ม̴ีจ̴ร̴ิง̴ๆแม̴้แต̴่เง̴ิ น̴ จ̴ะก̴ิ น̴ก̴้าว̴

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴อ̴ีก̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴เศ̴ร̴้าใจ̴ให̴้ก̴ับ̴ผ̴ู้ค̴น̴ท̴ี่พ̴บ̴เห̴็น̴แล̴ะช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ เม̴ื่อ̴ได̴้ม̴ีผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ค̴ เร̴ีย̴ก̴ก̴้าว̴่า เท̴พ̴ส̴าย̴เห̴น̴ือ̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ล̴ุง̴เเก̴ม̴าจ̴าก̴เก̴าให̴ญ̴่ค̴ร̴ับ̴ม̴าร̴ับ̴จ̴้าง̴ฝ̴น̴ต̴ ก̴ ง̴าน̴ไร̴่ไม̴่ม̴ีท̴ำเเก̴ห̴าง̴าน̴ค̴ร̴ับ̴ห̴ร̴ือ̴ห̴าร̴ถ̴ ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ท̴ี่ส̴ร̴ะเเก̴้ว̴ใค̴ร̴ช̴่ว̴ย̴ได̴้ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ค̴ร̴ับ̴ส̴ง̴ส̴าร̴เเก̴น̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่ป̴ั้ม̴บ̴าง̴จ̴าก̴ว̴ช̴ิร̴าอ̴าก̴าศ̴ก̴ำล̴ัง̴เย̴็น̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ค̴ุณ̴ล̴ุง̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ค̴ว̴าม̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴

น̴ั่ง̴อ̴ย̴่าง̴โด̴ด̴เด̴ี่ย̴ว̴ท̴ี่ป̴ั้ม̴น̴้ำม̴ัน̴ ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ท̴ี่จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ส̴ร̴ะแก̴้ว̴

ว̴่าก̴ัน̴ว̴่าช̴ีว̴ิต̴ก̴อ̴ง̴ค̴น̴เร̴าน̴ั้น̴ต̴้อ̴ง̴พ̴บ̴เจ̴อ̴แต̴่ก̴อ̴ง̴ท̴ี่ม̴าค̴ู่ก̴ัน̴ เช̴่น̴ ค̴ว̴าม̴ม̴ืด̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ส̴ว̴่าง̴ ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ท̴ุ ก̴ก̴์ ค̴ว̴าม̴เร̴็ว̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ช̴้า เส̴ีย̴ง̴ด̴ัง̴แล̴ะเส̴ีย̴ง̴เบ̴า ค̴ว̴าม̴ร̴่ำร̴ว̴ย̴แล̴ะ ค̴ว̴าม̴ย̴ าก̴ จ̴น̴ ม̴ีป̴ร̴าช̴ญ̴์ใน̴อ̴ด̴ีต̴ ก̴ ล̴่าว̴ไว̴้ว̴่าเม̴ื่อ̴ย̴าม̴ส̴ำเร̴็จ̴ก̴็ไม̴่ค̴ว̴ร̴ห̴ล̴ง̴ร̴ะเร̴ิง̴ เม̴ื่อ̴ย̴ าม̴ต̴ ก̴ ย̴ าก̴ ก̴็ไม̴่ค̴ว̴ร̴ท̴้อ̴ถ̴อ̴ย̴ เพ̴ร̴าะห̴ล̴าย̴ ๆ ค̴ร̴ั้ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ำเร̴็จ̴อ̴าจ̴จ̴ะต̴ าม̴ม̴าด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ไม̴่ส̴ม̴ห̴ว̴ัง̴ห̴ร̴ือ̴ ค̴ว̴าม̴ย̴ าก̴ จ̴น̴ ได̴้ห̴าก̴ป̴ร̴ะม̴าท̴ ก̴ล̴่าว̴อ̴ย̴่าง̴น̴ี้แล̴้ว̴อ̴าจ̴จ̴ะก̴ัด̴ใจ̴ค̴น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ท̴ี่อ̴ย̴ าก̴ ได̴้ย̴ิน̴แต̴่ค̴ำว̴่าส̴ำเร̴็จ̴ ไม̴่อ̴ย̴ าก̴ ได̴้ย̴ิน̴ค̴ำว̴่าย̴ าก̴ จ̴น̴ห̴ร̴ือ̴ต̴ ก̴ ย̴ าก̴ ให̴้ร̴ะค̴าย̴ห̴ู

ท̴ี่ม̴า siamstreet

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ 1ไร̴่ไม̴่จ̴ น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.