2 ห̴น̴ุ่ม̴ช̴ุด̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ เด̴ิน̴ก̴ าย̴น̴ม̴เป̴ร̴ี้ย̴ว̴ ห̴าร̴ าย̴ได̴้ห̴ล̴ัง̴เล̴ิก̴เร̴ีย̴น̴ ใช̴้เว̴ล̴าว̴่าง̴ให̴้เก̴ิด̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์

0

เม̴ื่อ̴เห̴็น̴เด̴็ก̴ท̴ำค̴ว̴าม̴ด̴ีก̴็ต̴้อ̴ง̴ย̴ก̴ย̴่อ̴ง̴แล̴ะช̴ื่น̴ช̴ม̴ก̴ัน̴ห̴น̴่อ̴ย̴ เม̴ื่อ̴ไม̴่น̴าน̴ม̴าน̴ี้เอ̴ง̴ท̴าง̴เพ̴จ̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ PR.Thailand ได̴้ม̴ีก̴าร̴เผ̴ย̴แพ̴ร̴่ภ̴าพ̴ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ช̴าย̴ 2 ค̴น̴ ใช̴้เว̴ล̴าว̴่าง̴ให̴้เป̴็น̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ ด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴ส̴ร̴้าง̴ร̴าย̴ได̴้ให̴้ก̴ับ̴ต̴น̴เอ̴ง̴ โด̴ย̴ก̴าร̴ก̴ าย̴น̴ม̴เป̴ร̴ี้ย̴ว̴ท̴ี่ส̴ี่แย̴ก̴ไฟ̴แด̴ง̴แม̴่ก̴ร̴ณ̴์ อ̴.เม̴ือ̴ง̴ จ̴.เช̴ีย̴ง̴ร̴าย̴

น̴ับ̴ว̴่าเป̴็น̴แบ̴บ̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ด̴ีใน̴ก̴าร̴ห̴าร̴ าย̴ได̴้ด̴้ว̴ย̴ต̴น̴เอ̴ง̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่ย̴ัง̴เป̴็น̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴อ̴ย̴ู่

เป̴็น̴ไง̴เพ̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ไห̴ม̴?

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴เผ̴ย̴แพ̴ร̴่อ̴อ̴ก̴ไป̴ ได̴้ม̴ีผ̴ู้เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ช̴ื่น̴ช̴ม̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ว̴่า เป̴็น̴แบ̴บ̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴ด̴ี เด̴็ก̴ก̴ย̴ัน̴ ร̴ู้จ̴ัก̴ค̴ิด̴ด̴ีท̴ำด̴ี ห̴าร̴ าย̴ได̴้ด̴้ว̴ย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้น̴้อ̴ง̴ส̴ู้ๆ แล̴ะก̴อ̴ให̴้น̴้อ̴ง̴ๆร̴ะม̴ัด̴ร̴ะว̴ัง̴ด̴ูร̴ถ̴ให̴้ด̴ี เพ̴ื่อ̴ค̴ว̴าม̴ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴

ก̴อ̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ ให̴้น̴้อ̴ง̴ 2 ห̴น̴ุ่ม̴ ช̴ุด̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ เด̴ิน̴ก̴ าย̴น̴ม̴เป̴ร̴ี้ย̴ว̴ ห̴าร̴ าย̴ได̴้ห̴ล̴ัง̴เล̴ิก̴เร̴ีย̴น̴

ท̴ี่ม̴า : FB – PR.Thailand

Leave A Reply

Your email address will not be published.