ห̴น̴าว̴น̴ี้พ̴ี่ช̴่ว̴ย̴น̴้อ̴ง̴ เป̴ิด̴ร̴ับ̴บ̴ร̴ิจ̴ าค̴ผ̴้าห̴่ม̴เพ̴ื่อ̴ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴เด̴็ก̴ๆ ช̴าว̴เก̴า แล̴ะช̴าว̴บ̴้าน̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴อ̴ิน̴น̴น̴ท̴์

0

ห̴น̴าว̴น̴ี้พ̴ี่ช̴่ว̴ย̴น̴้อ̴ง̴เป̴ิด̴ร̴ับ̴บ̴ร̴ิจ̴าค̴ผ̴้าห̴่ม̴เพ̴ื่อ̴ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴เด̴็ก̴ๆ ช̴าว̴เก̴า แล̴ะช̴าว̴บ̴้าน̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴อ̴ิน̴น̴น̴ท̴์

อ̴าก̴าศ̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ห̴น̴าว̴เย̴็น̴ม̴าก̴แล̴้ว̴ช̴่ว̴ง̴ร̴ะย̴ะน̴ี้ …ท̴าง̴เพ̴จ̴ก̴อ̴เป̴ิด̴บ̴ุญ̴เพ̴ื่อ̴ร̴ับ̴บ̴ร̴ิจ̴าค̴ผ̴้าห̴่ม̴น̴าโน̴ร̴าค̴าผ̴ืน̴ล̴ะ 75 บ̴ าท̴ (จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴)  เพ̴ื่อ̴น̴ำไป̴ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴เด̴็ก̴ๆ ช̴าว̴เก̴า แล̴ะช̴าว̴บ̴้าน̴บ̴น̴ด̴อ̴ย̴อ̴ิน̴น̴น̴ท̴์  อ̴.จ̴อ̴ม̴ท̴อ̴ง̴ .เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่   ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 7 พ̴ย̴.  2563 น̴ี้  ห̴าก̴ท̴่าน̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์จ̴ะร̴่ว̴ม̴เป̴็น̴เจ̴้าภ̴าพ̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ …ท̴่าน̴ส̴าม̴าร̴ถ̴แจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์พ̴ร̴้อ̴ม̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ก̴าร̴บ̴ร̴ิจ̴ าค̴ได̴้ท̴ี่ใต̴้โพ̴ส̴ต̴์ด̴้าน̴ล̴่าง̴น̴ี้ห̴ร̴ือ̴ท̴่าน̴จ̴ะจ̴ัด̴ซ̴ื้อ̴จ̴ัด̴ห̴า แล̴ะส̴่ง̴ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴ท̴าง̴ก̴ล̴ุ่ม̴เพ̴ื่อ̴ต̴ัว̴แท̴น̴ม̴อ̴บ̴ผ̴้าห̴่ม̴แท̴น̴ท̴่าน̴ได̴้ ต̴าม̴เล̴ก̴บ̴ัญ̴ช̴ีแล̴ะท̴ี่อ̴ย̴ู่ด̴้าน̴ล̴่าง̴น̴ี้ค̴ร̴ับ̴ (ร̴ับ̴ไม̴่จ̴ำก̴ัด̴จ̴ำน̴ว̴น̴)

โค̴ร̴ง̴ก̴าร̴ร̴ับ̴บ̴ร̴ิจ̴าค̴ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴เพ̴ื่อ̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴น̴้อ̴ง̴ๆ บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ (Donation for Children Thailand)

น̴าย̴อ̴ัง̴ค̴าร̴ แส̴น̴บ̴ุุญ̴เร̴ือ̴ง̴

132/8 ห̴ม̴ู่7 ต̴.ห̴น̴อ̴ง̴ค̴ว̴าย̴

อ̴.ห̴าง̴ด̴ง̴ เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่ 50230

โท̴ร̴ 064-7640263 (True)

098-7472263 (1-2-Call)

ช̴ื่อ̴บ̴ัญ̴ช̴ี อ̴ัง̴ค̴าร̴  แส̴น̴บ̴ุญ̴เร̴ือ̴ง̴

ธ̴น̴าค̴าร̴ไท̴ย̴พ̴าณ̴ิช̴ย̴์  ส̴าก̴า โล̴ต̴ัส̴ ห̴าง̴ด̴ง̴

เล̴ก̴บ̴ัญ̴ช̴ี 941-220503-8

ท̴ี่ม̴าก̴้อ̴ม̴ูล̴ โค̴ร̴ง̴ก̴าร̴ร̴ับ̴บ̴ร̴ิจ̴าค̴ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴เพ̴ื่อ̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴น̴้อ̴ง̴ๆ บ̴น̴ด̴อ̴ย̴ (Donation for Children Thailand)

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ 1ไร̴่ไม̴่ จ̴ น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.