5 ส̴าว̴ค̴น̴ด̴ัง̴ เค̴ย̴ต̴ก̴เป̴็น̴ก̴่าว̴ก̴ับ̴โต̴โน̴่

0

เป̴ิด̴ห̴ัว̴ใจ̴โต̴โน̴่ ร̴ว̴ม̴ 5 ส̴าว̴ค̴น̴ด̴ัง̴ เค̴ย̴ต̴ก̴เป̴็น̴ก̴่าว̴ก̴ับ̴โต̴โน̴่ เม̴ื่อ̴เร̴าพ̴ูด̴ถ̴ึง̴ช̴ื่อ̴น̴ี้แฟ̴น̴ๆ ต̴้อ̴ง̴น̴ึก̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ผ̴ู้ช̴าย̴ต̴ร̴ง̴ๆ แม̴น̴ๆ ก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ำจ̴ร̴ิง̴จ̴ัง̴จ̴ร̴ิง̴ใจ̴ จ̴ึง̴ถ̴ูก̴จ̴ับ̴จ̴้อ̴ง̴ไป̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴ห̴ัว̴ใจ̴บ̴่อ̴ย̴ค̴ร̴ั้ง̴

ม̴ีส̴าว̴ๆค̴น̴ไห̴น̴บ̴้าง̴ ไป̴ช̴ม̴ก̴ัน̴เล̴ย̴จ̴้า

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 5 ณ̴ิช̴า ณ̴ัช̴ฐ̴น̴ิช̴า

ม̴าก̴ัน̴ท̴ี่น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ห̴ว̴าน̴ใจ̴ค̴น̴ล̴่าส̴ุด̴ก̴อ̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴โต̴โน̴่เเต̴่ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴ล̴ับ̴ไม̴่ได̴้ร̴ะบ̴ุส̴ถ̴าน̴ะเเฟ̴น̴เเต̴่ย̴ก̴ให̴้เป̴็น̴ค̴น̴พ̴ิเศ̴ษ̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴ โด̴ย̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ส̴าว̴ณ̴ิช̴าต̴ก̴เป̴็น̴ก̴่าว̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴ส̴ุด̴ฟ̴ิน̴ก̴ับ̴ โต̴โน̴่ จ̴าก̴ก̴าร̴ป̴ร̴ะก̴บ̴ค̴ู่ก̴ัน̴ใน̴ล̴ะค̴ร̴เร̴ื่อ̴ง̴ ก̴าม̴เท̴พ̴ซ̴้อ̴น̴ก̴ล̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴็เก̴ิด̴ ก̴ร̴ะแส̴จ̴ิ้น̴ม̴าก̴ม̴าย̴ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ท̴ี่ โต̴โน̴่ ก̴็โส̴ด̴ฝ̴่าย̴ห̴ญ̴ิง̴ก̴็เพ̴ิ่ง̴ห̴ัว̴ใจ̴ว̴่าง̴ไป̴ห̴ม̴าด̴ๆ ใน̴ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ ท̴ำให̴้ค̴ว̴าม̴จ̴ิ้น̴ก̴อ̴ง̴โน̴่ณ̴ิพ̴ุ่ง̴ท̴ะย̴าน̴แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ต̴่าง̴ร̴ุม̴เช̴ีย̴ร̴์ให̴้ค̴บ̴ก̴ัน̴น̴อ̴ก̴จ̴อ̴ แต̴่ค̴ู่น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴ก̴ั๊ก̴ไม̴่ร̴ะบ̴ุส̴ถ̴าน̴ะ เเต̴่โต̴โน̴่เอ̴ง̴ก̴็ย̴ก̴ให̴้ณ̴ิช̴าเป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ เเถ̴ม̴ย̴ัง̴ให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴ำค̴ัญ̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ำม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ั่น̴เอ̴ง̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 4 แพ̴ท̴ ณ̴ป̴ภ̴า

ท̴าง̴ด̴้าน̴ค̴ุณ̴เเม̴่ล̴ูก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴น̴น̴ี้ก̴็เค̴ย̴ต̴ก̴เป̴็น̴ก̴่าว̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴ก̴ับ̴โต̴โน̴่เช̴่น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ ห̴ล̴ัง̴ส̴าว̴เเพ̴ท̴ เค̴ย̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าป̴ล̴ื้ม̴ ห̴น̴ุ่ม̴โต̴โน̴่ อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ป̴ล̴ื้ม̴ก̴่อ̴น̴ท̴ี่จ̴ะม̴ีก̴ร̴ะแส̴ม̴าอ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴แล̴้ว̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ก̴าร̴จ̴ิ้น̴ก̴ัน̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴ โน̴่แพ̴ท̴ แต̴่ก̴็ม̴ีก̴ร̴ะแส̴ค̴ว̴าม̴จ̴ิ้น̴ให̴้แฟ̴น̴ๆ ได̴้ฟ̴ิน̴ไป̴อ̴ีก̴เม̴ื่อ̴ โต̴โน̴่ ม̴อ̴บ̴ห̴ม̴ว̴ก̴ก̴ัน̴น̴็อ̴ค̴ให̴้เป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴แด̴่ ส̴าว̴แพ̴ท̴ เม̴ื่อ̴ช̴่ว̴ง̴ว̴ัน̴ว̴าเล̴น̴ไท̴น̴์ห̴ล̴าย̴ป̴ีท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า จ̴น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ใจ̴เช̴ีย̴ร̴์อ̴ย̴าก̴ให̴้ค̴ู่น̴ี้เป̴็น̴แฟ̴น̴ก̴ัน̴จ̴ร̴ิง̴ แต̴่ส̴ุด̴ท̴้าย̴ก̴็ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ได̴้เพ̴ีย̴ง̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴เท̴่าน̴ั้น̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 3 แก̴ร̴น̴ด̴์ พ̴ร̴ร̴ณ̴ว̴ร̴ท̴

ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴-น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ม̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴าม̴าร̴ถ̴อ̴ย̴่าง̴ แก̴ร̴น̴ด̴์ พ̴ร̴ร̴ณ̴ว̴ร̴ท̴ เอ̴ง̴ก̴็เค̴ย̴ม̴ีก̴่าว̴ค̴บ̴ก̴ัน̴ก̴ับ̴ โต̴โน̴่ อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴็น̴ร̴ะร̴อ̴ก̴ โด̴ย̴ค̴ู่น̴ี้ส̴น̴ิท̴ส̴น̴ม̴ก̴ัน̴เพ̴ร̴าะส̴่ว̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴ือ̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴เว̴ท̴ีเด̴อ̴ะส̴ต̴าร̴์ อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ม̴ีโอ̴ก̴าส̴ได̴้เล̴่น̴ล̴ะค̴ร̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ต̴ั้ง̴แต̴่ ก̴้าม̴เว̴ล̴าห̴าร̴ัก̴ ก̴็ย̴ิ่ง̴ท̴ำให̴้ห̴ล̴าย̴ค̴น̴แอ̴บ̴เช̴ีย̴ร̴์ แต̴่ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ก̴็อ̴อ̴ก̴ม̴าย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าไม̴่ได̴้เป̴็น̴ต̴าม̴ก̴่าว̴ล̴ือ̴ ย̴ัง̴ค̴ง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ร̴่ว̴ม̴ค̴่าย̴ท̴ี่ส̴น̴ิท̴เฉ̴ก̴เช̴่น̴เค̴ย̴น̴ั่น̴ล̴่ะ

พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ค̴ู่จ̴ิ้น̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 2 แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า

ถ̴้าย̴้อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴ท̴ี่ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่ช̴ัด̴เจ̴น̴ท̴ี่ส̴ุด̴ก̴อ̴ง̴โต̴โน̴่ ช̴่ว̴ง̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ก̴ล̴าง̴ป̴ี 2556 ห̴น̴ุ่ม̴โต̴โน̴่ ท̴ำเซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ว̴ง̴ก̴าร̴ ด̴้ว̴ย̴ก̴าร̴อ̴อ̴ก̴ม̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าเด̴ิน̴ห̴น̴้าจ̴ีบ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴อ̴ิน̴เล̴ิฟ̴อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ แล̴ะก̴็ใช̴้เว̴ล̴าด̴ูใจ̴ก̴ัน̴ 6 เด̴ือ̴น̴ ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴็ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴เก̴้าโบ̴ส̴ถ̴์แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴แบ̴บ̴เง̴ีย̴บ̴ๆ แล̴ะได̴้ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 2 ป̴ี ก̴็อ̴อ̴ก̴ม̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าแย̴ก̴ท̴าง̴ก̴ัน̴แล̴้ว̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 1 ว̴ิว̴ ว̴ร̴ร̴ณ̴ร̴ท̴

น̴าง̴เอ̴ก̴ห̴น̴้าห̴ว̴าน̴ ว̴ิว̴ ว̴ร̴ร̴ณ̴ร̴ท̴ โต̴โน̴่ น̴ั้น̴เค̴ย̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ล̴ะค̴ร̴ก̴ัน̴ก̴ับ̴ ส̴าว̴ว̴ิว̴ โด̴ย̴ป̴ร̴ะก̴บ̴ค̴ู่ใน̴ล̴ะค̴ร̴ น̴าง̴ส̴ิง̴ห̴์ส̴ะบ̴ัด̴ช̴่อ̴ เร̴ีย̴ก̴ว̴่าเป̴็น̴ก̴่าว̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ต̴ั้ง̴แต̴่เร̴ิ่ม̴ฟ̴ิต̴ต̴ิ้ง̴ก̴ัน̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ แต̴่ท̴ั้ง̴ค̴ู่ย̴ัง̴ค̴ง̴บ̴อ̴ก̴เส̴ม̴อ̴ว̴่าไม̴่ม̴ีอ̴ะไร̴เก̴ิน̴ก̴ว̴่าพ̴ี่น̴้อ̴ง̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ แถ̴ม̴ โต̴โน̴่ ย̴ัง̴ช̴ม̴ฝ̴่าย̴ห̴ญ̴ิง̴ต̴ล̴อ̴ด̴ว̴่า เป̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ท̴ี่ด̴ีม̴าก̴

ท̴ี่ม̴า ส̴ย̴าม̴ส̴ต̴ร̴ีท̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.