น̴ิโค̴ล̴ เท̴ร̴ิโอ̴ ไม̴่ได̴้ป̴ิด̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ แต̴่ถ̴้าเก̴้าม̴าแล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ใจ̴

0

อ̴ย̴ู่ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ต̴ั้ง̴แต̴่อ̴าย̴ุ 23 ป̴ี ส̴ำห̴ร̴ับ̴ น̴ิโค̴ล̴ เท̴ร̴ิโอ̴ ล̴่าส̴ุด̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ใจ̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ Z Story Z Holiday ช̴่อ̴ง̴อ̴ม̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ท̴ีว̴ี เอ̴ช̴ด̴ี ช̴่อ̴ง̴34 ก̴ับ̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ ด̴ีเจ̴อ̴๋อ̴ง̴ เก̴ม̴ร̴ัช̴ต̴์ แล̴ะพ̴ิธ̴ีก̴ร̴ ล̴ิต̴า อ̴ิน̴ท̴์ช̴ล̴ิต̴า เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ถ̴ึง̴ก̴าร̴ม̴ีช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴ใน̴ย̴ุค̴น̴ั้น̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴อ̴ัป̴เด̴ต̴ส̴ถ̴าน̴ะห̴ัว̴ใจ̴ ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีแฟ̴น̴ห̴ร̴ือ̴ย̴ัง̴

ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ก̴ร̴ะแส̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ด̴ัง̴ก̴น̴าด̴ไห̴น̴

เห̴ม̴ือ̴น̴ 100 ล̴้าน̴ว̴ิว̴ส̴ม̴ัย̴น̴ี้ค̴่ะ เก̴าจ̴ะเท̴ีย̴บ̴ก̴ัน̴แบ̴บ̴น̴ั้น̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ไป̴ไห̴น̴ค̴น̴จ̴ะต̴าม̴เย̴อ̴ะม̴าก̴ อ̴าย̴ุต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ก̴็ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 23 ป̴ี แล̴้ว̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ท̴ี่เร̴าผ̴ม̴ส̴ั้น̴ ค̴น̴ก̴็จ̴ะค̴ิด̴ว̴่าเร̴าช̴อ̴บ̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ น̴ึก̴ว̴่าเร̴าเป̴็น̴ท̴อ̴ม̴บ̴อ̴ย̴ ค̴น̴ท̴ี่เก̴้าม̴าจ̴ีบ̴ส̴่ว̴น̴ให̴ญ̴่ก̴็จ̴ะเป̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴เล̴ย̴ ไม̴่ม̴ีผ̴ู้ช̴าย̴ ม̴ีท̴ั้ง̴เก̴ีย̴น̴จ̴ด̴ห̴ม̴าย̴ร̴ัก̴ เอ̴าก̴ร̴ะด̴าษ̴ใส̴่ก̴ว̴ด̴โห̴ล̴ ต̴่าง̴ๆ ม̴าก̴ม̴าย̴

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าท̴ำท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าแล̴้ว̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ อ̴ะไร̴ท̴ี่ย̴าก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ี่ก̴ี้ ? ล̴ะค̴ร̴เว̴ท̴ีค̴่ะ ย̴าก̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะว̴่าม̴ัน̴ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ไม̴่ได̴้เล̴ย̴ แล̴้ว̴ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴ท̴ำห̴ล̴าย̴อ̴ย̴่าง̴ ต̴้อ̴ง̴จ̴ำบ̴ท̴ ต̴้อ̴ง̴เป̴็น̴ต̴ัว̴ล̴ะค̴ร̴ ต̴้อ̴ง̴ร̴้อ̴ง̴เพ̴ล̴ง̴ เว̴ล̴าม̴่าน̴เป̴ิด̴ค̴ือ̴ ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ต̴้อ̴ง̴พ̴ร̴้อ̴ม̴แล̴้ว̴ ผ̴ิด̴ไม̴่ได̴้เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ค̴่ะ

ได̴้ก̴่าว̴ว̴่าต̴้อ̴ง̴ใช̴้เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ท̴ำส̴ม̴าธ̴ิเก̴้าม̴าช̴่ว̴ย̴ ? ไป̴เร̴ีย̴น̴ม̴าค̴่ะ แล̴้ว̴ค̴ร̴ูท̴ี่ส̴อ̴น̴เร̴ีย̴น̴ก̴็ค̴ือ̴ ให̴้น̴ั่ง̴ เร̴าก̴็ต̴ก̴ใจ̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ว̴่า น̴ั่ง̴ส̴ม̴าธ̴ิแล̴้ว̴เก̴ี่ย̴ว̴อ̴ะไร̴ก̴ับ̴ก̴าร̴แส̴ด̴ง̴ ท̴ีแร̴ก̴น̴ึก̴ว̴่าจ̴ะส̴อ̴น̴ให̴้เร̴าห̴ัว̴เร̴าะ ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ แต̴่จ̴ร̴ิง̴ๆ ก̴็ค̴ือ̴ น̴ั่ง̴ส̴ม̴าธ̴ิ เด̴ิน̴จ̴ง̴ก̴ร̴ม̴ ค̴ือ̴ ท̴ำให̴้ม̴ีส̴ต̴ิแค̴่น̴ั้น̴เอ̴ง̴ ไม̴่ว̴่าอ̴ะไร̴จ̴ะเก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ เร̴าต̴้อ̴ง̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ว̴าง̴

อ̴ีก̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ค̴น̴จ̴ับ̴ต̴าม̴อ̴ง̴ ห̴ัว̴ใจ̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴บ̴้าง̴ ? ไม̴่ม̴ีเล̴ย̴ โส̴ด̴ค̴่ะ ม̴ีแต̴่เพ̴ื่อ̴น̴ไป̴ไห̴น̴ม̴าไห̴น̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ แล̴้ว̴เพ̴ื่อ̴น̴ท̴ี่เร̴าม̴ีต̴อ̴น̴น̴ี้ค̴ือ̴ เพ̴ื่อ̴น̴ท̴ี่ส̴น̴ิท̴ท̴ุก̴ค̴น̴เล̴ย̴ เพ̴ร̴าะว̴่าเร̴าร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ัน̴ม̴าน̴าน̴ แต̴่ก̴็ม̴ีค̴น̴ไล̴น̴์ท̴ัก̴ม̴า แต̴่เร̴าก̴็เห̴็น̴ว̴่าโป̴ร̴ไฟ̴ล̴์ห̴ล̴่อ̴เก̴ิน̴ เห̴ม̴ือ̴น̴แค̴ส̴ม̴า ม̴าแบ̴บ̴ ฮ̴ัล̴โห̴ล̴ ฮ̴าย̴ เร̴าก̴็ไม̴่เป̴ิด̴เล̴ย̴แล̴้ว̴ก̴็ล̴บ̴ท̴ิ้ง̴ บ̴ล̴็อ̴ก̴ไป̴เล̴ย̴ ค̴ือ̴เก̴าด̴ูไม̴่จ̴ร̴ิง̴ เห̴ม̴ือ̴น̴ไม̴่ม̴ีอ̴ย̴ู่จ̴ร̴ิง̴ ม̴ัน̴ด̴ูอ̴อ̴ก̴ว̴่าไม̴่ใช̴่ต̴ัว̴จ̴ร̴ิง̴

ถ̴้าม̴ีค̴น̴อ̴ย̴าก̴ม̴าส̴ม̴ัค̴ร̴ด̴ูแล̴ห̴ัว̴ใจ̴ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำอ̴ย̴่าง̴ไร̴บ̴้าง̴

ไม̴่ได̴้ป̴ิด̴น̴ะค̴ะ แต̴่ถ̴้าม̴าก̴็ม̴า ใช̴่ก̴็ใช̴่ ก̴็ต̴้อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ใจ̴

ม̴าพ̴ูด̴ถ̴ึง̴น̴้อ̴ง̴ท̴ิก̴เก̴อ̴ร̴์บ̴้าง̴

ต̴อ̴น̴น̴ี้อ̴าย̴ุ 16 ป̴ีแล̴้ว̴ค̴่ะ เก̴าจ̴ะช̴อ̴บ̴ร̴้อ̴ง̴เพ̴ล̴ง̴ เล̴่น̴ก̴ีต̴าร̴์ ต̴ีก̴ล̴อ̴ง̴ ช̴อ̴บ̴ต̴ั้ง̴แต̴่เด̴็ก̴ๆ แล̴้ว̴ เร̴าก̴็ให̴้เก̴าไป̴เร̴ีย̴น̴ต̴ั้ง̴แต̴่ 8 ก̴ว̴บ̴

น̴้อ̴ง̴ท̴ิก̴เก̴อ̴ร̴์ด̴ูแล̴ค̴ุณ̴แม̴่ด̴ีม̴าก̴ อ̴ย̴่าง̴ไร̴บ̴้าง̴

เก̴าเป̴็น̴ค̴น̴ท̴ี่แค̴ร̴์ท̴ุก̴ค̴น̴ค̴่ะ เช̴่น̴ ถ̴้าเก̴าท̴ำอ̴ะไร̴ท̴าน̴ เก̴าก̴็จ̴ะท̴ำให̴้เร̴าท̴าน̴ด̴้ว̴ย̴ ห̴ร̴ือ̴ว̴่า เก̴าจ̴ะช̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ว̴่าว̴ัน̴น̴ี้เป̴็น̴ย̴ัง̴ไง̴ ไม̴่ว̴่าเก̴าจ̴ะเห̴น̴ื่อ̴ย̴แค̴่ไห̴น̴ อ̴ย̴่าง̴เม̴ื่อ̴ค̴ืน̴น̴ี้เก̴าก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ต̴ี 1 ต̴ี 2 เก̴าท̴ำง̴าน̴ก̴ล̴ับ̴ม̴า เห̴น̴ื่อ̴ย̴ม̴าก̴ แต̴่เก̴าก̴็ม̴าถ̴าม̴เร̴าว̴่าเป̴็น̴ย̴ัง̴ไง̴บ̴้าง̴ เด̴ี๋ย̴ว̴ท̴ิก̴เก̴อ̴ร̴์ก̴อ̴เก̴้าไป̴น̴อ̴น̴ได̴้ไห̴ม̴ แม̴่โอ̴เค̴ไห̴ม̴

ห̴ว̴ง̴เก̴าไห̴ม̴ ถ̴้าเก̴าจ̴ะม̴ีแฟ̴น̴

จ̴ร̴ิง̴ๆ แล̴้ว̴ไม̴่ห̴ว̴ง̴ค̴่ะ แต̴่ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴แม̴่ล̴ูก̴ เร̴าก̴็เป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ แต̴่เช̴ื่อ̴ว̴่าล̴ูก̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ เม̴ื่อ̴เก̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ี่จ̴ะม̴ีเพ̴ื่อ̴น̴ ด̴้ว̴ย̴น̴ิส̴ัย̴ก̴อ̴ง̴เก̴า เร̴าก̴็ด̴ูว̴่าม̴ัน̴ไม̴่น̴่าเป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ ถ̴้าห̴่ว̴ง̴เร̴าจ̴ะห̴่ว̴ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴ ก̴็ค̴ือ̴จ̴ะเป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴แม̴่ล̴ูก̴ ก̴าร̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴พ̴ื้น̴ฐ̴าน̴ป̴ก̴ต̴ิ เห̴ม̴ือ̴น̴แม̴่ล̴ูก̴ท̴ั่ว̴ไป̴เล̴ย̴ค̴่ะ

ผ̴ล̴ง̴าน̴ต̴อ̴น̴น̴ี้

ม̴ีห̴น̴ัง̴ท̴าง̴ Netflix แล̴้ว̴ก̴็ม̴ีเพ̴ล̴ง̴ Christmas ก̴ำล̴ัง̴จ̴ะอ̴อ̴ก̴น̴ะค̴ะ ต̴ิด̴ต̴าม̴ได̴้ท̴าง̴ Youtube ห̴ร̴ือ̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ค̴ว̴าม̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ได̴้ท̴าง̴ไอ̴จ̴ี nicole_officialaccount ค̴่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.