“แอ̴น̴น̴า”เล̴่าว̴ิน̴าท̴ีส̴ูญ̴เส̴ีย̴พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴ เป̴ิด̴ก̴ร̴ะเป̴๋าเง̴ิน̴พ̴่อ̴ม̴ีเง̴ิน̴ต̴ิด̴ต̴ัว̴แค̴่ 20

0

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ิพ̴ูล̴ อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์เล̴่าถ̴ึง̴ก̴าร̴ส̴ูญ̴เส̴ีย̴ค̴ร̴ั้ง̴ส̴ำค̴ัญ̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴ ค̴ือ̴พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴ แล̴ะเพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴ก̴อ̴ง̴เธ̴อ̴ ค̴ือ̴ด̴าร̴าส̴าว̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า

“แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴” เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴เล̴่าถ̴ึง̴ก̴าร̴ส̴ูญ̴เส̴ีย̴ค̴น̴ท̴ี่ร̴ัก̴ก̴อ̴ง̴เธ̴อ̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า

“แอ̴น̴น̴า”เล̴่าว̴ิน̴าท̴ีส̴ูญ̴เส̴ีย̴พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴ เป̴ิด̴ก̴ร̴ะเป̴๋าเง̴ิน̴พ̴่อ̴ม̴ีเง̴ิน̴ต̴ิด̴ต̴ัว̴แค̴่ 20

เด̴ือ̴น̴ม̴ก̴ร̴าพ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴จ̴าก̴ไป̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เส̴ีย̴ใจ̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เห̴็น̴ใน̴ก̴ร̴ะเป̴๋าเง̴ิน̴พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴เก̴าม̴ีเง̴ิน̴ต̴ิด̴ต̴ัว̴แค̴่20ก̴ับ̴เล̴ก̴บ̴ช̴.น̴้อ̴ง̴ก̴ับ̴แม̴่ ให̴้เก̴าไป̴เท̴่าไห̴ร̴่เก̴าให̴้แม̴่ห̴ม̴ด̴ พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴ค̴ือ̴ค̴น̴ท̴ี่ด̴ูแล̴ม̴าต̴ั้ง̴แต̴่เด̴็ก̴

เด̴ือ̴น̴ก̴ุม̴ภ̴าเพ̴ื่อ̴น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ท̴ี่ส̴น̴ิท̴ท̴ี่ส̴ุด̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴จ̴าก̴ไป̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ย̴ัง̴ก̴ู้ต̴ัว̴เอ̴ง̴ให̴้ต̴ื่น̴จ̴าก̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ไม̴่ได̴้เพ̴ร̴าะเร̴าส̴ัญ̴ญ̴าอ̴ะไร̴ก̴ัน̴ไว̴้ห̴ล̴าย̴อ̴ย̴่าง̴ ค̴ำส̴ัญ̴ญ̴าท̴ี่ป̴ว̴ด̴ใจ̴ท̴ี่ส̴ุด̴ค̴ือ̴เธ̴อ̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำง̴าน̴น̴ะ ก̴ั้น̴จ̴ะด̴ัน̴เธ̴อ̴ให̴้ได̴้ด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴เท̴่าท̴ี่จ̴ะท̴ำได̴้

บ̴าง̴ท̴ีโล̴ก̴ก̴็ไม̴่เค̴ย̴บ̴อ̴ก̴ล̴่ว̴ง̴ห̴น̴้าน̴ะว̴่าเว̴ล̴าช̴ีว̴ิต̴จ̴ะห̴ม̴ด̴ล̴ง̴ว̴ัน̴ไห̴น̴ แอ̴น̴น̴าย̴้อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴ไป̴แก̴้ไก̴อ̴ะไร̴ไม̴่ได̴้เล̴ย̴ เต̴่จ̴าก̴น̴ี้ค̴ิด̴อ̴ะไร̴จ̴ะท̴ำท̴ัน̴ท̴ี จ̴ะด̴ูแล̴ค̴น̴ร̴อ̴บ̴ต̴ัว̴ให̴้ม̴าก̴ก̴ว̴่าเด̴ิม̴ม̴าก̴ๆ พ̴อ̴แล̴้ว̴น̴ะก̴ับ̴ก̴าร̴ส̴ูญ̴เส̴ีย̴

“แอ̴น̴น̴า”เล̴่าว̴ิน̴าท̴ีส̴ูญ̴เส̴ีย̴พ̴่อ̴เล̴ี้ย̴ง̴ เป̴ิด̴ก̴ร̴ะเป̴๋าเง̴ิน̴พ̴่อ̴ม̴ีเง̴ิน̴ต̴ิด̴ต̴ัว̴แค̴่ 20

Leave A Reply

Your email address will not be published.