“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴ให̴ม̴่ ง̴าน̴น̴ี้ต̴ำร̴ว̴จ̴ม̴ีส̴ับ̴ก̴าห̴ล̴อ̴ก̴ ล̴ั่น̴ห̴น̴ัก̴ ถ̴ึง̴พ̴ว̴ก̴ห̴น̴ีไป̴บ̴ว̴ช̴

0

ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์ ห̴ัว̴ห̴น̴้าท̴ีม̴ท̴น̴าย̴ก̴อ̴ง̴แม̴่แต̴ง̴โม̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเผ̴ย̴ค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้าค̴ด̴ีด̴าร̴าส̴าว̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴

ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า ก̴ิต̴ต̴ิว̴ิท̴ย̴าน̴ัน̴ท̴์ ห̴ัว̴ห̴น̴้าท̴ีม̴ท̴น̴าย̴ แม̴่แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่เก̴้าม̴าท̴ำค̴ด̴ี ด̴าร̴าส̴าว̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ ล̴่าส̴ุด̴ อ̴อ̴ก̴ม̴าไล̴ฟ̴์ส̴ด̴ พ̴ูด̴ใน̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ต̴่าง̴ๆ บ̴าง̴ช̴่ว̴ง̴บ̴าง̴ต̴อ̴น̴ไว̴้ด̴ัง̴น̴ี้

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴ให̴ม̴่ ง̴าน̴น̴ี้ต̴ำร̴ว̴จ̴ม̴ีส̴ับ̴ก̴าห̴ล̴อ̴ก̴ ล̴ั่น̴ห̴น̴ัก̴ ถ̴ึง̴พ̴ว̴ก̴ห̴น̴ีไป̴บ̴ว̴ช̴

ท̴น̴าย̴เด̴ช̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่า ผ̴ม̴ไม̴่เป̴ล̴ี่ย̴น̴ไป̴ ย̴ัง̴ร̴ัก̴ FC ร̴ัก̴แต̴ง̴โม̴ อ̴ุด̴ม̴ก̴าร̴ณ̴์เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴ อ̴ย̴่าไป̴ห̴ล̴ง̴เช̴ื่อ̴พ̴ว̴ก̴โก̴ห̴ก̴ต̴อ̴แห̴ล̴ เป̴้าห̴ม̴าย̴ใน̴ก̴าร̴เก̴้าม̴าท̴ำค̴ด̴ี ค̴ือ̴เอ̴าค̴น̴ร̴้าย̴เก̴้าค̴ุก̴ จ̴ะห̴น̴ีไป̴บ̴ว̴ช̴ ไป̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ ผ̴ม̴เอ̴าเก̴้าค̴ุก̴ห̴ม̴ด̴ถ̴้าท̴ำผ̴ิด̴ ถ̴้าฟ̴ัง̴อ̴ย̴ู่ต̴ร̴ง̴น̴ี้ร̴ู้ไว̴้เล̴ย̴ว̴่า ผ̴ม̴เอ̴าต̴ิด̴ค̴ุก̴ห̴ม̴ด̴

“ท̴น̴าย̴เด̴ช̴า”เป̴ิด̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴ให̴ม̴่ ง̴าน̴น̴ี้ต̴ำร̴ว̴จ̴ม̴ีส̴ับ̴ก̴าห̴ล̴อ̴ก̴ ล̴ั่น̴ห̴น̴ัก̴ ถ̴ึง̴พ̴ว̴ก̴ห̴น̴ีไป̴บ̴ว̴ช̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ไท̴ย̴เค̴้าฉ̴ล̴าด̴ เค̴้าส̴ับ̴ก̴าห̴ล̴อ̴ก̴ ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴เค̴้าแน̴่น̴ ก̴อ̴ให̴้ส̴บ̴าย̴ใจ̴เค̴้าท̴ำง̴าน̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ไม̴่ม̴ีว̴ัน̴ห̴ย̴ุด̴ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴เค̴าร̴พ̴ พ̴ี่น̴้อ̴ง̴อ̴ย̴าก̴ร̴ู้ว̴่าใค̴ร̴ท̴ำให̴้แต̴ง̴โม̴ต̴̴า̴ย̴̴ ค̴น̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ก̴็ค̴ือ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ต̴้อ̴ง̴ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴เก̴าบ̴้าง̴ ไม̴่ใช̴่เอ̴าแต̴่ไป̴ด̴่า ผ̴ม̴ ก̴ับ̴ ท̴น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ต̴ำร̴ว̴จ̴ โด̴น̴ด̴่าท̴ุก̴ว̴ัน̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.