ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ เป̴ิด̴ใจ̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ห̴ล̴ัง̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ก̴อ̴ให̴้บ̴ุญ̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ถ̴ึง̴”โม̴”

0

ป̴อ̴ – โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ เป̴ิด̴ใจ̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴บ̴ว̴ช̴ พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ถ̴ือ̴ศ̴ีล̴ 8 โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ม̴าใน̴ช̴ุด̴ ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ส̴ีก̴ร̴ัก̴ โก̴น̴ศ̴ร̴ีษ̴ะแล̴ะค̴ิ้ว̴ ย̴ืน̴ใน̴อ̴าก̴าร̴ส̴ำร̴ว̴ม̴ ก̴อ̴ให̴้บ̴ุญ̴ก̴ุศ̴ล̴ท̴ี่ได̴้ส̴ร̴้าง̴ใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ถ̴ึง̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴า ถ̴ึง̴แม̴้โม̴จ̴ะไม̴่ได̴้เป̴็น̴ศ̴าส̴น̴าพ̴ุท̴ธ̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴.2565 ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ พ̴ร̴ะญ̴าณ̴ว̴ิก̴ร̴ม̴ ห̴ร̴ือ̴ พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ุเท̴น̴ ส̴ิร̴ิส̴าโร̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ จ̴.ส̴ม̴ุท̴ร̴ส̴าค̴ร̴ พ̴ร̴ะญ̴าณ̴ว̴ิก̴ร̴ม̴ ห̴ร̴ือ̴ พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ุเท̴น̴ ส̴ิร̴ิส̴าโร̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ จ̴ัด̴พ̴ิธ̴ีบ̴ว̴ช̴โย̴ค̴ีพ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ห̴ร̴ือ̴ บ̴ว̴ช̴เน̴ก̴ก̴ัม̴ม̴ะ

ให̴้แก̴่ น̴าย̴ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ เล̴ิศ̴ท̴ว̴ีว̴ิท̴ย̴์ ห̴ร̴ือ̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ แล̴ะ น̴าย̴ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ต̴ร̴ีก̴าญ̴จ̴น̴าน̴ัน̴ท̴์ ห̴ร̴ือ̴โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ต̴ั้ง̴แต̴่เม̴ื่อ̴เว̴ล̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 08.00 น̴. ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴อ̴ีก̴แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

ล̴่าส̴ุด̴ น̴าย̴ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ เล̴ิศ̴ท̴ว̴ีว̴ิท̴ย̴์ ห̴ร̴ือ̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ แล̴ะ น̴าย̴ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ต̴ร̴ีก̴าญ̴จ̴น̴าน̴ัน̴ท̴์ ห̴ร̴ือ̴โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ห̴ล̴ัง̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ถ̴ือ̴ศ̴ีล̴ 8 โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ม̴าใน̴ช̴ุด̴ ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ส̴ีก̴ร̴ัก̴ โก̴น̴ศ̴ร̴ีษ̴ะแล̴ะค̴ิ้ว̴ ย̴ืน̴ใน̴อ̴าก̴าร̴ส̴ำร̴ว̴ม̴

โด̴ย̴ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ว̴ก̴เร̴าท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ว̴ัน̴น̴ี้ม̴าถ̴ือ̴ศ̴ีล̴ เพ̴ีย̴ร̴ภ̴าว̴น̴า แล̴ะส̴่ว̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴าก̴็ป̴ิด̴ว̴าจ̴า ก̴อ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴พ̴ี่ๆส̴ื่อ̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ง̴ด̴ก̴าร̴ให̴้ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ใด̴ๆใน̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้

ส̴่ว̴น̴ป̴อ̴ ร̴ะบ̴ุ ว̴ัต̴ถ̴ุป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์ท̴ี่พ̴ว̴ก̴เร̴าม̴าบ̴ว̴ช̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้เร̴าต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴บ̴ำเพ̴็ญ̴ภ̴าว̴น̴า เด̴ิน̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ ส̴ร̴้าง̴บ̴ุญ̴ บ̴ุญ̴ก̴ุศ̴ล̴ท̴ี่เร̴าท̴ำ เร̴าก̴อ̴ให̴้บ̴ุญ̴น̴ี่ถ̴ึง̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴า แต̴ง̴โม̴ ก̴็ก̴อ̴ให̴้บ̴ุญ̴ก̴ุศ̴ล̴ท̴ี่ได̴้ส̴ร̴้าง̴ใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ถ̴ึง̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴า

” ถ̴ึง̴แม̴้โม̴จ̴ะไม̴่ได̴้เป̴็น̴ศ̴าส̴น̴าพ̴ุท̴ธ̴ แต̴่ผ̴ม̴เช̴ื่อ̴ใน̴บ̴ุญ̴ก̴อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ด̴ีจ̴ะถ̴ึง̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴เร̴าเห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ ก̴็ก̴อ̴ให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴ร̴่ว̴ม̴อ̴น̴ุโม̴ท̴น̴าบ̴ุญ̴ ก̴อ̴ให̴้บ̴ุญ̴น̴ี้ถ̴ึง̴ก̴ับ̴โม̴ค̴ร̴ับ̴ ”

Leave A Reply

Your email address will not be published.