น̴้ำต̴าแห̴่ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ค̴ุณ̴ป̴้าฝ̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ร̴ิง̴ถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 ร̴ับ̴ 18 ล̴้าน̴-ป̴ี2565

0

อ̴อ̴ก̴ไป̴เป̴็น̴ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ก̴าร̴อ̴อ̴ก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ป̴ร̴ะจ̴ำว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 65

ร̴าง̴ว̴ัล̴ล̴ะ 6,000,000 บ̴าท̴

737867

เล̴ก̴ห̴น̴้า 3 ต̴ัว̴

2 ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 4,000 บ̴าท̴

349 985

เล̴ก̴ท̴้าย̴ 3 ต̴ัว̴

2 ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 4,000 บ̴าท̴

989 788

เล̴ก̴ท̴้าย̴ 2 ต̴ัว̴

ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 2,000 บ̴าท̴

03

ล̴่าส̴ุด̴ท̴ำเอ̴าฮ̴ือ̴ฮ̴าห̴น̴ัก̴ห̴ล̴ัง̴ม̴ีค̴น̴ถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 8 ใบ̴ ก̴ับ̴ก̴อ̴ง̴ส̴ล̴าก̴พ̴ล̴ัส̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴เง̴ิน̴ 48 ล̴้าน̴ ซ̴ึ่ง̴ค̴น̴ท̴ี่ถ̴ูก̴น̴ั้น̴ อ̴ย̴ู่จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ป̴ร̴าจ̴ีน̴บ̴ุร̴ีน̴ั่น̴เอ̴ง̴

VDO น̴้ำต̴าแห̴่ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ค̴ุณ̴ป̴้าฝ̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ร̴ิง̴ถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 ร̴ับ̴ 18 ล̴้าน̴-ป̴ี2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.