ด̴่ว̴น̴ เค̴าะว̴ัน̴เเล̴้ว̴ ม̴ต̴ิเอ̴ก̴ฉ̴ัน̴ท̴์อ̴น̴ุญ̴าต̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴”แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า”ร̴อ̴บ̴2

0

ป̴ร̴ะช̴ุม̴ด̴่ว̴น̴บ̴อ̴ร̴์ด̴ก̴อ̴ง̴ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ล̴่าส̴ุด̴ไฟ̴เก̴ีย̴ว̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ศ̴พ̴”แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า”ร̴อ̴บ̴ท̴ี่ ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 17ม̴ี.ค̴.65น̴ี้

ป̴ร̴ะช̴ุม̴ด̴่ว̴น̴บ̴อ̴ร̴์ด̴ก̴อ̴ง̴ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์  อ̴ัพ̴เด̴ท̴ล̴่าส̴ุด̴ได̴้ผ̴ล̴ล̴ง̴ค̴ะเเน̴น̴ ม̴ีม̴ต̴ิม̴ต̴ิเอ̴ก̴ฉ̴ัน̴ท̴์ 15 เส̴ีย̴ง̴ ไฟ̴เก̴ีย̴ว̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴่าง̴”เเต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า”ค̴ร̴ั้ง̴ท̴ี่2  ว̴ัน̴ท̴ี่17 ม̴ี.ค̴.65 น̴ี้  โด̴ย̴จ̴ะผ̴่าพ̴ิส̴ูจ̴น̴์ใน̴เว̴ล̴า 14.00 น̴. ท̴ี่ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ร̴ัง̴ส̴ิต̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้ท̴าง̴”เน̴ช̴ั่น̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์”เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า แห̴ล̴่ง̴ก̴่าว̴จ̴าก̴ค̴ณ̴ะก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴ก̴ําก̴ับ̴ก̴าร̴ให̴้บ̴ร̴ิก̴าร̴ด̴้าน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ต̴าม̴พ̴ร̴ะร̴าช̴บ̴ัญ̴ญ̴ัต̴ิก̴าร̴ให̴้บ̴ร̴ิก̴าร̴ด̴้าน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์พ̴.ศ̴.2559 ซ̴ึ่ง̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ด̴้ว̴ย̴ 1.ป̴ล̴ัด̴ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะธ̴าน̴ก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴ 2.ผ̴ู้บ̴ัญ̴ช̴าก̴าร̴ต̴ําร̴ว̴จ̴แห̴่ง̴ช̴าต̴ิ 3.อ̴ธ̴ิบ̴ด̴ีก̴ร̴ม̴ว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ก̴าร̴แพ̴ท̴ย̴์ 4.เล̴ก̴าธ̴ิก̴าร̴ส̴ําน̴ัก̴ง̴าน̴ม̴าต̴ร̴ฐ̴าน̴ผ̴ล̴ิต̴ภ̴ัณ̴ฑ̴์อ̴ุต̴ส̴าห̴ก̴ร̴ร̴ม̴ 5.เล̴ก̴าธ̴ิก̴าร̴ค̴ณ̴ะก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴ส̴ิท̴ธ̴ิม̴น̴ุษ̴ย̴ช̴น̴แห̴่ง̴ช̴าต̴ิ 6.น̴าย̴ก̴แพ̴ท̴ย̴ส̴ภ̴า 7.ผ̴ู้บ̴ัญ̴ช̴าก̴าร̴ส̴ําน̴ัก̴ง̴าน̴พ̴ิส̴ูจ̴น̴์ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ต̴ำร̴ว̴จ̴แล̴ะ 8.ผ̴ู้ท̴ร̴ง̴ค̴ุณ̴ว̴ุฒ̴ิซ̴ึ่ง̴ร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ีแต̴่ง̴ต̴ั้ง̴จ̴ําน̴ว̴น̴ไม̴่เก̴ิน̴ 5 ค̴น̴

โด̴ย̴เผ̴ย̴ว̴่าท̴ี่ป̴ร̴ะช̴ุม̴ว̴ัน̴น̴ี้ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 ม̴ีม̴ต̴ิค̴ณ̴ะก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ล̴ง̴ค̴ะแน̴น̴เอ̴ก̴ฉ̴ัน̴ท̴์ 15 เส̴ีย̴ง̴ อ̴น̴ุญ̴าต̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ศ̴พ̴ ด̴าร̴าส̴าว̴”แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ว̴ัน̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ 17 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565

อ̴ัพ̴เด̴ท̴ล̴่าส̴ุด̴ ว̴่าท̴ี่ร̴้อ̴ย̴ต̴ร̴ี ธ̴น̴ก̴ฤต̴ จ̴ิต̴ร̴อ̴าร̴ีย̴์ร̴ัต̴น̴์ เล̴ก̴าน̴ุก̴าร̴ร̴ัฐ̴ม̴น̴ต̴ร̴ีว̴่าก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า เต̴ร̴ีย̴ม̴ก̴าร̴ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴่าง̴แต̴ง̴โม̴ร̴อ̴บ̴ท̴ี่2  ว̴ัน̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ เว̴ล̴า 14.00 น̴. ท̴ี่โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ศ̴ูน̴ย̴์ร̴ัง̴ส̴ิต̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.