ช̴ัญ̴ญ̴่า ท̴าย̴าท̴อ̴ส̴ัง̴ห̴าฯ ส̴่ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴ให̴้ เบ̴ิร̴์ด̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า

0

เป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่าท̴าง̴ด̴้าน̴ เอ̴ ศ̴ุภ̴ช̴ัย̴-อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า เจ̴้าภ̴าพ̴จ̴ัด̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า โด̴ย̴พ̴ิธ̴ีได̴้ถ̴ูก̴จ̴ัด̴ก̴ึ้น̴ท̴ี่ค̴ร̴ิส̴ต̴จ̴ัก̴ร̴เส̴ร̴ีภ̴าพ̴ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴ท̴ี่ 11-13 ม̴ี.ค̴. 65 จ̴ะเร̴ิ่ม̴ก̴ึ้น̴ต̴ั้ง̴แต̴่เว̴ล̴า 18:30 น̴. – 20:30 น̴. ณ̴ ห̴้อ̴ง̴ป̴ร̴ะช̴ุม̴ช̴ั้น̴ 3 ค̴ร̴ิส̴ต̴จ̴ัก̴ร̴เส̴ร̴ีภ̴าพ̴ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ (Liberty Church Bangkok) ถ̴น̴น̴ก̴าญ̴จ̴น̴าภ̴ิเษ̴ก̴ ซ̴อ̴ย̴ 25 แย̴ก̴ 1 แก̴ว̴ง̴ส̴ะพ̴าน̴ส̴ูง̴ เก̴ต̴ส̴ะพ̴าน̴ส̴ูง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ม̴ห̴าน̴ค̴ร̴

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ ช̴ัญ̴ญ̴่า ท̴าม̴าด̴ะ ท̴าย̴าท̴อ̴ส̴ัง̴ห̴าฯ ช̴าว̴ญ̴ี่ป̴ุ่น̴ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ส̴่ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴ให̴้ เบ̴ิร̴์ด̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴ท̴ี่ท̴ำแท̴น̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ ช̴ัญ̴ญ̴่า ท̴าม̴าด̴ะ ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า พ̴ี่โม̴ น̴้อ̴ง̴ป̴ิด̴จ̴๊อ̴บ̴ให̴้เเล̴้ว̴น̴ะ ห̴ล̴ับ̴ให̴้ส̴บ̴าย̴ ไม̴่ต̴้อ̴ง̴ห̴่ว̴ง̴อ̴ะไร̴เเล̴้ว̴ ค̴ิด̴ถ̴ึง̴ม̴าก̴ๆ ค̴น̴ส̴ว̴ย̴ท̴ี่ส̴ุด̴จ̴ะต̴ล̴ก̴ก̴อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ถ̴ึง̴พ̴ี่เบ̴ิร̴์ด̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.