ห̴น̴ุ่ม̴โร̴ง̴ง̴าน̴ เฮ̴ล̴ั่น̴ ถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 ล̴าก̴าด̴ค̴ว̴าม̴จ̴น̴ส̴ัก̴ท̴ี

0

อ̴อ̴ก̴ไป̴เป̴็น̴ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ก̴าร̴อ̴อ̴ก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ป̴ร̴ะจ̴ำว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 65

ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1

ร̴าง̴ว̴ัล̴ล̴ะ 6,000,000 บ̴าท̴

737867

เล̴ก̴ห̴น̴้า 3 ต̴ัว̴

2 ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 4,000 บ̴าท̴

349 985

เล̴ก̴ท̴้าย̴ 3 ต̴ัว̴

2 ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 4,000 บ̴าท̴

989 788

เล̴ก̴ท̴้าย̴ 2 ต̴ัว̴

ร̴าง̴ว̴ัล̴ๆล̴ะ 2,000 บ̴าท̴

03

ล̴่าส̴ุด̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่ 1 อ̴อ̴ก̴ท̴ี่จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ป̴ร̴าจ̴ีน̴บ̴ุร̴ีอ̴ีก̴แล̴้ว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ห̴น̴ุ่ม̴โร̴ง̴ง̴าน̴ โด̴ย̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า แต̴ก̴อ̴ีก̴แล̴้ว̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ท̴ี่1 6 ล̴้าน̴ ง̴ว̴ด̴ป̴ร̴ะจ̴ำว̴ัน̴ท̴ี่ 16/03/65 ท̴ี่บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ อ̴าร̴์เซ̴ล̴ิก̴ ฮ̴ิต̴าช̴ิ โฮ̴ม̴ แอ̴พ̴พ̴ล̴าย̴แอ̴น̴ซ̴์ (ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ไท̴ย̴) จ̴ำก̴ัด̴ ต̴.ห̴น̴อ̴ง̴ก̴ี่ อ̴.ก̴บ̴ิน̴ท̴ร̴์บ̴ุร̴ี จ̴.ป̴ร̴าจ̴ีน̴บ̴ุร̴ี ก̴อ̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีด̴้ว̴ย̴น̴ะค̴ร̴ับ̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ย̴ิน̴ด̴ร̴ก̴ับ̴ค̴น̴ท̴ี่ถ̴ูก̴ร̴าง̴ว̴ัล̴ด̴้ว̴ย̴น̴ะค̴ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.