ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ต̴ก̴ใจ̴ร̴้อ̴ง̴อ̴ุ๊ย̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ เป̴็น̴อ̴ร̴ิเก̴่าห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีเม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ี.ค̴ ต̴าม̴ก̴ำห̴น̴ด̴ ท̴ั้ง̴ป̴อ̴ แล̴ะโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ จ̴ะต̴้อ̴ง̴เก̴้าพ̴ิธ̴ีบ̴ว̴ช̴ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ แต̴่บ̴ร̴ร̴ย̴าก̴าศ̴ท̴ี่ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ เป̴็น̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴เง̴ีย̴บ̴ส̴ง̴บ̴ ไม̴่ม̴ีก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีใด̴ๆ แล̴ะไม̴่พ̴บ̴ว̴่าท̴ั้ง̴ป̴อ̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ม̴าป̴ร̴าก̴ฎ̴ต̴ัว̴ท̴ี่ว̴ัด̴ต̴าม̴ท̴ี่ม̴ีก̴่าว̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้

ต̴่อ̴ม̴าม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴จ̴าก̴แห̴ล̴่ง̴ก̴่าว̴ว̴่า ป̴อ̴ ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ได̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ไป̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ ใน̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ส̴าก̴าก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ โด̴ย̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ แม̴้จ̴ะม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴ะ แต̴่เป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์เท̴่าน̴ั้น̴

ล̴่าส̴ุด̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴โห̴น̴ก̴ร̴ะแส̴ ท̴ี่ด̴ำเน̴ิน̴ร̴าย̴ก̴าร̴โด̴ย̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ก̴ำเน̴ิด̴พ̴ล̴อ̴ย̴ เป̴็น̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ ได̴้ม̴ีก̴าร̴เช̴ิญ̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ แล̴ะ พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴่าน̴ (ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่แซ̴ม̴) ม̴าอ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ เพ̴ื่อ̴ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴ส̴ัง̴ค̴ม̴ ว̴่าร̴ับ̴เง̴ิน̴บ̴ว̴ช̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าไม̴่ม̴ีก̴าร̴ร̴ับ̴เง̴ิน̴

แต̴่ท̴ว̴่าม̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ห̴น̴ึ่ง̴ ท̴ี่ท̴ำเอ̴าห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ต̴ก̴ใจ̴ เม̴ื่อ̴พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์เผ̴ย̴ว̴่า เม̴ื่อ̴ห̴ล̴าย̴ป̴ีก̴่อ̴น̴เค̴ย̴ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ก̴ับ̴ ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ ใน̴ต̴อ̴น̴ท̴ี่ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้บ̴ว̴ช̴ ซ̴ึ่ง̴พ̴อ̴เห̴็น̴ห̴น̴้าก̴็จ̴ำได̴้ท̴ัน̴ท̴ี แต̴่เม̴ื่อ̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะแล̴้ว̴ ท̴าง̴ด̴้าน̴ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ ก̴็ย̴อ̴ม̴ก̴้ม̴ก̴ร̴าบ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.