ส̴ม̴ีเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ โด̴น̴อ̴่ว̴ม̴ 5 ก̴้อ̴ห̴า เส̴พ̴ย̴าบ̴้า-ฝ̴่าไฟ̴แด̴ง̴ ไร̴้ญ̴าต̴ิเย̴ี่ย̴ม̴

0

ต̴ำร̴ว̴จ̴ ส̴ภ̴.น̴ิค̴ม̴ค̴ำส̴ร̴้อ̴ย̴ แจ̴้ง̴ก̴้อ̴ห̴าอ̴ด̴ีต̴พ̴ร̴ะเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ 5 ก̴้อ̴ก̴ล̴่าว̴ห̴า เต̴ร̴ีย̴ม̴น̴ำต̴ัว̴ฝ̴าก̴ก̴ัง̴ท̴ี่ศ̴าล̴ช̴่ว̴ง̴บ̴่าย̴ ท̴ั้ง̴ล̴ูก̴ศ̴ิษ̴ย̴์ ญ̴าต̴ิห̴าย̴ห̴ม̴ด̴ ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ม̴าเย̴ี่ย̴ม̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ก̴ร̴ณ̴ีเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ได̴้ไล̴่จ̴ับ̴ร̴ถ̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ห̴น̴้าต̴ล̴าด̴บ̴้าน̴ค̴ำอ̴าฮ̴ว̴น̴ ต̴.ค̴ำอ̴าฮ̴ว̴น̴ จ̴.ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ ค̴น̴ก̴ับ̴ท̴ร̴าบ̴ต̴่อ̴ม̴าค̴ือ̴ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴พ̴ร̴ะห̴ล̴ัก̴ช̴ัย̴ ส̴ร̴้าง̴ส̴ุร̴ะ อ̴าย̴ุ 62 ป̴ี ต̴ร̴ว̴จ̴ค̴้น̴ภ̴าย̴ใน̴ร̴ถ̴ พ̴บ̴อ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์ก̴าร̴เส̴พ̴ย̴̴า̴เ̴ส̴̴พ̴̴ต̴̴ิ̴ด̴̴ถ̴ูก̴ซ̴่อ̴น̴ไว̴้ใน̴ก̴ล̴่อ̴ง̴ล̴ูก̴อ̴ม̴ ต̴ร̴ว̴จ̴ว̴ัด̴ป̴ร̴ิม̴าณ̴แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ค̴น̴ก̴ับ̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴พ̴ร̴ะม̴ีป̴ร̴ิม̴าณ̴แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ใน̴ร̴่าง̴ก̴าย̴ถ̴ึง̴ 215 ม̴ิล̴ล̴ิก̴ร̴ัม̴เป̴อ̴ร̴์เซ̴็น̴ต̴์

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ จ̴าก̴ก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ค̴้น̴ใน̴ก̴ร̴ะเป̴๋าอ̴ัง̴ส̴ะ พ̴บ̴ย̴าบ̴้า 37 เม̴็ด̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴ ส̴ภ̴.น̴ิค̴ม̴ค̴ำส̴ร̴้อ̴ย̴ จ̴.ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ จ̴ึง̴น̴ำต̴ัว̴ไป̴ส̴ึก̴ท̴ี่ว̴ัด̴ส̴ุร̴ัต̴น̴าร̴าม̴ โด̴ย̴ม̴ี พ̴ร̴ะค̴ร̴ูว̴ีร̴ธ̴ร̴ร̴ม̴บ̴ร̴ร̴ห̴าร̴ เจ̴้าค̴ณ̴ะอ̴ำเภ̴อ̴น̴ิค̴ม̴ค̴ำส̴ร̴้อ̴ย̴ เป̴็น̴ผ̴ู้ท̴ำก̴าร̴ส̴ึก̴ โด̴ย̴ต̴ั้ง̴แต̴่เม̴ื่อ̴ค̴ืน̴จ̴น̴ถ̴ึง̴ว̴ัน̴น̴ี้ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีญ̴าต̴ิ ห̴ร̴ือ̴ล̴ูก̴ศ̴ิษ̴ย̴์ม̴าเย̴ี่ย̴ม̴อ̴ด̴ีต̴ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ ท̴ี่ ส̴ภ̴.น̴ิค̴ม̴ค̴ำส̴ร̴้อ̴ย̴ เล̴ย̴

ร̴.ต̴.อ̴.บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ ค̴ำไพ̴ ร̴อ̴ง̴ส̴ว̴.(ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴)  เป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่า ต̴ั้ง̴แต̴่เม̴ื่อ̴ว̴าน̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ำก̴าร̴ส̴ึก̴อ̴ด̴ีต̴พ̴ร̴ะเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴แล̴้ว̴ ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้ส̴อ̴บ̴ป̴าก̴ค̴ำผ̴ู้ต̴้อ̴ง̴ห̴าเล̴ย̴เพ̴ร̴าะผ̴ู้ต̴้อ̴ง̴ห̴าไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ให̴้ก̴าร̴ได̴้ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴อ̴ย̴ู่ใน̴อ̴าก̴าร̴เม̴าพ̴ูด̴จ̴าไม̴่ร̴ู้เร̴ื่อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ว̴ัน̴น̴ี้จ̴ะท̴ำก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ให̴้เส̴ร̴็จ̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ส̴่ง̴ต̴ัว̴ไป̴ฝ̴าก̴ก̴ัง̴ท̴ี่ศ̴าล̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ โด̴ย̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴แจ̴้ง̴ ได̴้ก̴้อ̴ก̴ล̴่าว̴ห̴า 5 ก̴้อ̴ห̴า 1.ม̴ีย̴̴า̴เ̴ส̴̴พ̴̴ต̴̴ิ̴ด̴̴ป̴ร̴ะเภ̴ท̴1 (ย̴าบ̴้า)ไว̴้ใน̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴อ̴ง̴โด̴ย̴ไม̴่ได̴้ร̴ับ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴ 2.เส̴พ̴ย̴̴า̴เ̴ส̴̴พ̴̴ต̴̴ิ̴ด̴̴ป̴ร̴ะเภ̴ท̴1 (ย̴าบ̴้า) 3.ก̴ับ̴ร̴ถ̴เส̴พ̴ส̴าร̴ต̴ิด̴ป̴ร̴ะเภ̴ท̴1 (ย̴าบ̴้า) 4.เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ 5.ฝ̴่าฝ̴ืน̴ส̴ัญ̴ญ̴าณ̴ไฟ̴จ̴ร̴าจ̴ร̴ ซ̴ึ่ง̴อ̴ัต̴ร̴าโท̴ษ̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ร̴ว̴ม̴ก̴ัน̴ ไม̴่ต̴่ำก̴ว̴่า 15 ป̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.