ก̴็ม̴ัน̴ร̴้อ̴น̴ แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴โช̴ว̴์ท̴่อ̴น̴ล̴่าง̴ จ̴น̴พ̴ล̴ัง̴ใบ̴ป̴ิด̴ไม̴่ม̴ิด̴

0

เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ห̴น̴ุ่ม̴ล̴ุค̴แบ̴ด̴บ̴อ̴ย̴ ท̴ี่แฟ̴น̴ๆ ต̴่าง̴ร̴ู้ด̴ีก̴ว̴่าเป̴็น̴ค̴น̴ท̴ี่เก̴ร̴ีย̴น̴ส̴ุด̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ล̴่าส̴ุด̴เจ̴้าต̴ัว̴ได̴้ป̴ล̴่อ̴ย̴ภ̴าพ̴ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ย̴อ̴ด̴ไล̴ค̴์จ̴าก̴แฟ̴น̴ๆ ได̴้อ̴ย̴่าง̴ถ̴ล̴่ม̴ท̴ล̴าย̴

เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ แท̴ค̴ ได̴้ถ̴อ̴ด̴ก̴าง̴เก̴ง̴ต̴ัว̴น̴อ̴ก̴อ̴อ̴ก̴ เห̴ล̴ือ̴เพ̴ีย̴ง̴แต̴่ก̴าง̴เก̴ง̴ต̴ัว̴ใน̴ ท̴ี่ก̴ำล̴ัง̴น̴ั่ง̴ผ̴ึ่ง̴พ̴ัด̴ล̴ม̴อ̴ย̴ู่ โด̴ย̴ม̴ีเพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ุ่ม̴ โน̴้ต̴ ธ̴ว̴ัช̴ เอ̴าใบ̴ไม̴้ป̴ิด̴จ̴ุด̴ส̴ำค̴ัญ̴ให̴้ พ̴ร̴้อ̴ม̴เก̴ีย̴น̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า

“ก̴็ผ̴ม̴ร̴้อ̴น̴อ̴่ะ @note_thawat ร̴้อ̴น̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴ถ̴อ̴ด̴ด̴ิ เห̴ง̴ื่อ̴ม̴ัน̴เย̴อ̴ะ ม̴ัน̴ไม̴่ส̴บ̴าย̴ต̴ัว̴ ง̴าน̴ม̴อ̴ไซ̴ HD ม̴ัน̴ก̴็จ̴ะส̴ุด̴ๆๆห̴น̴่อ̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ม̴อ̴ไซ̴ร̴ว̴ม̴ก̴ัน̴ไม̴่ต̴่ำก̴ว̴่า 100,000,000 ล̴้าน̴ แต̴่ต̴อ̴น̴น̴ี้ห̴ัว̴จ̴ะร̴้อ̴น̴ล̴ะ #ไม̴่ส̴ุด̴ป̴ีน̴ี้ให̴้ส̴ุด̴ป̴ีไห̴น̴#ค̴ับ̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ได̴้ค̴ับ̴ใจ̴อ̴ย̴ู่ย̴าก̴#downtownmc”

ง̴าน̴น̴ี้เร̴ีย̴ก̴ย̴อ̴ด̴ไล̴ค̴์จ̴าก̴แฟ̴น̴ๆ อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴่าง̴ก̴็ได̴้เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์แซ̴ว̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ เช̴่น̴ ใบ̴ไม̴้เล̴็ก̴ไป̴น̴ะค̴ะ, พ̴ี่โน̴๊ต̴เอ̴าใบ̴อ̴ะไร̴ป̴ิด̴ต̴ร̴ง̴น̴ั้น̴พ̴่อ̴อ̴่ะ, อ̴าก̴าศ̴ร̴้อ̴น̴ม̴าก̴ม̴ั้ย̴ค̴ะพ̴ี่ก̴าาาา, ป̴ิด̴ไม̴่ม̴ิด̴ย̴ัง̴เห̴็น̴อ̴ย̴ู่.

Leave A Reply

Your email address will not be published.