ช̴ื่น̴ช̴ม̴ค̴ุณ̴ต̴า”ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴” ก̴ับ̴ Grap Food

0

ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่ช̴ื่น̴ช̴ม̴ “ค̴ุณ̴ต̴ า” ส̴ู้ช̴ี ว̴ิ ต̴ก̴ับ̴ส̴่ง̴อ̴าห̴าร̴ เป̴ิด̴ใจ̴ “ไม̴่อ̴ย̴ าก̴เป̴็น̴ภ̴าร̴ะล̴ูก̴ห̴ล̴าน̴” ก̴ล̴ัว̴ย̴ าย̴เห̴ง̴าช̴ว̴น̴ม̴าเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า ผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ค̴ช̴ื่อ̴ว̴่า Phakhanut Blackbox โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ค̴ว̴าม̴น̴่าร̴ัก̴ก̴อ̴ง̴พ̴ี่ Grap ว̴ัน̴น̴ี้. ม̴าเป̴็น̴ค̴ู่เล̴ย̴

“ล̴ุง̴ไม̴่อ̴ย̴ าก̴เป̴็น̴ภ̴าร̴ะล̴ูก̴ห̴ล̴าน̴ ย̴ัง̴ม̴ีแร̴ง̴ก̴็ท̴ำไป̴(ห̴ัว̴เร̴าะ) ป̴้าแก̴อ̴ย̴ู่บ̴้าน̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ล̴ัว̴แก̴เห̴ง̴าช̴ว̴น̴ม̴าเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴” อ̴าย̴ุเป̴็น̴เพ̴ีย̴ง̴ต̴ัว̴เล̴ก̴ ล̴ุง̴แก̴ว̴่าง̴ี้ น̴่าร̴ัก̴ท̴ี่ส̴ุด̴ ร̴้าน̴ HOMuSushi ก̴อ̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้น̴ะค̴ร̴ับ̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ม̴ีผ̴ู้ม̴าก̴ด̴แช̴ร̴์โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ม̴าก̴ก̴ว̴่า 1.7 พ̴ัน̴ค̴ร̴ั้ง̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ค̴ุณ̴ต̴ าค̴ุณ̴ย̴ าย̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ อ̴าท̴ิ ก̴ับ̴ก̴ี่ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴น̴ะค̴ะ , น̴่าร̴ัก̴ม̴าก̴ค̴่ะ ก̴ับ̴ร̴ถ̴ร̴ะม̴ัด̴ร̴ะว̴ัง̴น̴ะค̴่ะค̴ุณ̴ล̴ุง̴ , ส̴ู้ๆน̴ะค̴ะค̴ุณ̴ล̴ุง̴ ก̴ับ̴ก̴ี่ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴น̴ะค̴ะ , ส̴ูง̴ว̴ัย̴อ̴ย̴่าง̴ม̴ีค̴ุณ̴ภ̴าพ̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ค̴น̴ก̴ย̴ัน̴แบ̴บ̴น̴ี้จ̴ะแก̴็ง̴แร̴ง̴ , ล̴ุง̴ก̴ับ̴ป̴้าน̴่าร̴ัก̴ค̴่ะเค̴ย̴ใช̴้บ̴ร̴ิก̴าร̴ก̴ับ̴ล̴ุง̴พ̴ูด̴จ̴าไพ̴เร̴าะม̴าก̴ๆ เล̴ย̴เห̴็น̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴แล̴้ว̴ช̴อ̴บ̴ม̴าก̴ๆค̴่ะ , อ̴ว̴ย̴พ̴ร̴ให̴้ค̴ุณ̴ต̴ าค̴ุณ̴ย̴ าย̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴ส̴ุก̴ภ̴าพ̴แก̴็ง̴แร̴ง̴น̴ะค̴ะ

ค̴ุณ̴ต̴าส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ก̴ับ̴Grap Food

Leave A Reply

Your email address will not be published.