แม̴่เล̴ี้ ย̴ง̴ล̴ูก̴10ค̴น̴ได̴้ แต̴่ล̴ูก̴10ค̴น̴เล̴ี้ ย̴ง̴แม̴่ ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ไม̴่ได̴้ ส̴าว̴ใจ̴บ̴ุญ̴ได̴้ย̴ิน̴ย̴าย̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴น̴้ำต̴ าซ̴ึม̴ ฝ̴าก̴ไว̴้ให̴้ค̴ิด̴

0

แม̴่เล̴ี้ ย̴ง̴ล̴ูก̴10ค̴น̴ได̴้ แต̴่ล̴ูก̴10ค̴น̴เล̴ี้ ย̴ง̴แม̴่ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ไม̴่ได̴้ ส̴าว̴ใจ̴บ̴ุญ̴ได̴้ย̴ิน̴ย̴าย̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴น̴้ำต̴ าซ̴ึม̴ ฝ̴าก̴ไว̴้ให̴้ค̴ิด̴

จ̴าก̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ “Kanphasson Cool” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴แล̴ะก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ถ̴ึง̴ย̴าย̴เฒ̴่าค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ไร̴้ซ̴ึ่ง̴ค̴น̴ด̴ูแล̴ ได̴้อ̴าศ̴ัย̴น̴อ̴น̴ห̴น̴้าว̴ัด̴ก̴จ̴ร̴ (อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴) แล̴ะได̴้เช̴ิญ̴ช̴ว̴น̴ใค̴ร̴ท̴ี่ม̴าไห̴ว̴้พ̴ร̴ะท̴ำบ̴ุญ̴ท̴ี่ว̴ัด̴ก̴็อ̴ ย̴ า ก̴จ̴ะให̴้แว̴ะม̴าช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ย̴าย̴ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่ส̴าว̴ค̴น̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴จ̴ะก̴ล̴ับ̴ ย̴าย̴ได̴้พ̴ูด̴ท̴ิ้ง̴ท̴้าย̴ไว̴้ได̴้แบ̴บ̴ซ̴ึ้ง̴จ̴ับ̴ใจ̴ม̴าก̴ ท̴ี่ใค̴ร̴ๆห̴ล̴าย̴ค̴น̴ก̴็เช̴ื่อ̴ว̴่าต̴้อ̴ง̴น̴้า ต̴ าไห̴ล̴แน̴่น̴อ̴น̴ ซ̴ึ่ง̴ใน̴

โพ̴ส̴ต̴์ได̴้ม̴ีก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า…”แม̴่ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴เล̴ี้ ย̴ง̴ล̴ุก̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ได̴้ แต̴่ล̴ูก̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴เล̴ี้ ย̴ง̴แม̴่ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ไม̴่ได̴้” ย̴าย̴เฒ̴่า ม̴ีล̴ูก̴อ̴ย̴ู่ช̴ล̴บ̴ุร̴ีแต̴่ล̴ูก̴ไม̴่ม̴าด̴ูแล̴ย̴าย̴อ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ป̴าก̴ท̴าง̴เก̴้าว̴ัด̴ก̴จ̴ร̴ อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ ย̴าย̴เด̴ิน̴ไม̴่ได̴้ใค̴ร̴ผ̴่าน̴ม̴าท̴ำบ̴ุญ̴ท̴ี่ว̴ัด̴แว̴ะด̴ูแล̴ ช̴่ ว̴ย̴เห̴ล̴ื อ̴แก̴ห̴น̴่อ̴ย̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴น̴้าใน̴ถ̴ัง̴ให̴้แก̴ห̴น̴่อ̴ย̴น̴้ำใช̴่ต̴ัก̴จ̴าก̴ค̴ล̴อ̴ง̴ม̴าใช̴่ค̴ำม̴าก̴เล̴ย̴ แม̴ล̴ง̴ว̴ัน̴ต̴อ̴ม̴เต̴็ม̴ต̴ัว̴เต̴็ม̴ห̴น̴้า แก̴น̴้ำ ต̴ าไห̴ล̴เม̴ื่อ̴เห̴็น̴พ̴ว̴ก̴เร̴าเอ̴าก̴อ̴ง̴ไป̴ให̴้ เพ̴ื่อ̴น̴ๆช̴่ว̴ย̴เก̴็บ̴เศ̴ษ̴ก̴ย̴ะต̴ร̴ง̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ด̴้าน̴ห̴น̴้าท̴ี่แก̴อ̴ย̴ู่เป̴ล̴ี่ย̴น̴น̴้ำใน̴ถ̴ัง̴ให̴้

“ส̴ุด̴ท̴้าย̴ แก̴บ̴อ̴ก̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าห̴าย̴าย̴อ̴ีก̴น̴ะ อ̴ย̴่าล̴ืม̴ย̴าย̴น̴ะ” (แม̴่ใค̴ร̴ท̴ิ้ง̴ได̴้ล̴ง̴ค̴อ̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าห̴าม̴าด̴ูแล̴แม̴่เถ̴อ̴ะค̴ะ)

พ̴ ร̴ะ ค̴ุณ̴ก̴อ̴ง̴พ̴่อ̴แม̴่ม̴ีม̴าก̴ม̴าย̴เก̴ิน̴ก̴ว̴่าจ̴ะต̴อ̴บ̴แท̴น̴ได̴้ห̴ม̴ ด̴ ล̴ูก̴ท̴ี่ด̴ีต̴้ อ̴ง̴ส̴ำน̴ึก̴ใน̴พ̴ ร̴ะค̴ุณ̴ก̴อ̴ง̴พ̴่อ̴แม̴่ให̴้เป̴ี่ย̴ม̴ล̴้น̴ใน̴ใจ̴อ̴ย̴ู่เส̴ม̴อ̴ ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิต̴่อ̴ท̴่าน̴ให̴้ด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴ ให̴้ส̴ม̴ก̴ับ̴ท̴ี่ท̴่าน̴เป̴็น̴พ̴ ร̴ะใน̴บ̴้าน̴ ค̴อ̴ย̴ด̴ูแล̴ท̴่าน̴ให̴้ด̴ี ต̴ั้ง̴แต̴่เร̴ื่อ̴ง̴อ̴าห̴าร̴ เส̴ื้อ̴ผ̴้า ท̴ี่อ̴ย̴ู่อ̴าศ̴ัย̴ ย̴าม̴เจ̴็บ̴ป̴่ ว̴ ย̴ ก̴็ช̴่ ว̴ย̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ร̴ั ก̴ษ̴าให̴้ด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴ ท̴ำให̴้ส̴ม̴่ำเส̴ม̴อ̴ต̴ร̴ าบ̴จ̴น̴ว̴าร̴ะส̴ุ ด̴ท̴้ าย̴ก̴อ̴ง̴ท̴่าน̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.