ค̴ุณ̴ย̴าย̴ว̴ัย̴ 83 ป̴ี ถ̴ูก̴ล̴ูก̴แท̴้ๆ ฟ̴้อ̴ง̴ด̴ำเน̴ิน̴ค̴ด̴ี

0

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ ท̴ี่น̴่าเห̴็น̴ใจ̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ค̴ุณ̴ย̴าย̴ว̴ัย̴ 83 ป̴ี ถ̴ูก̴ล̴ูก̴แท̴้ๆฟ̴้อ̴ง̴ด̴ำเน̴ิน̴ค̴ด̴ี อ̴าญ̴าแล̴ะแพ̴่ง̴ใน̴ก̴้อ̴ห̴า ย̴ัก̴ย̴อ̴ก̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์, แจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴เท̴็จ̴ แต̴่ค̴ด̴ีอ̴าญ̴าศ̴าล̴ย̴ก̴ฟ̴้อ̴ง̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴าม̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ฟ̴้อ̴ง̴บ̴ุพ̴ก̴าร̴ีแท̴้ๆได̴้

แต̴่ป̴ร̴าก̴ฎ̴ล̴ูก̴ช̴าย̴ก̴อ̴ง̴ค̴ุณ̴ย̴าย̴เส̴าว̴น̴ิจ̴ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่ย̴อ̴ม̴เล̴ิก̴ล̴าเด̴ิน̴ห̴น̴้าฟ̴้อ̴ง̴แม̴่ใน̴ค̴ด̴ีแพ̴่ง̴ซ̴ึ่ง̴จ̴ะต̴้อ̴ง̴ก̴ึ้น̴ศ̴าล̴แก̴ว̴ง̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 5 เม̴ษ̴าย̴น̴ 65 น̴ี้ ท̴ำให̴้ค̴ุณ̴ย̴าย̴เส̴าว̴น̴ิจ̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ก̴ิน̴ไม̴่ได̴้น̴อ̴น̴ไม̴่ห̴ล̴ับ̴ ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ไม̴่ค̴ิด̴ว̴่าล̴ูก̴ท̴ี่เล̴ี้ย̴ง̴ม̴าก̴ับ̴ม̴ือ̴จ̴น̴โต̴แล̴ะส̴่ง̴เส̴ีย̴ให̴้ได̴้เล̴่าเร̴ีย̴น̴จ̴น̴ส̴ูง̴ๆก̴ับ̴ต̴อ̴บ̴แท̴น̴บ̴ุญ̴ค̴ุณ̴ผ̴ู้เป̴็น̴แม̴่ได̴้ก̴น̴าด̴น̴ี้

ค̴ุณ̴ย̴าย̴เส̴าว̴น̴ิจ̴ บ̴อ̴ก̴ว̴่า เส̴ีย̴ใจ̴ม̴าก̴ๆส̴่ง̴เส̴ีย̴เล̴ี้ย̴ง̴ด̴ูจ̴น̴เก̴าเต̴ิบ̴ให̴ญ̴่ได̴้ง̴าน̴ได̴้ก̴าร̴ด̴ีๆ ก̴น̴าด̴ว̴่าต̴อ̴น̴ป̴่ว̴ย̴ เก̴าร̴ับ̴ร̴าช̴ก̴าร̴ย̴ัง̴ไม̴่ย̴อ̴ม̴ม̴าเซ̴็น̴เบ̴ิก̴ให̴้ ห̴ม̴ด̴เง̴ิน̴เป̴็น̴ล̴้าน̴เพ̴ื่อ̴ร̴ัก̴ษ̴าต̴ัว̴ โช̴ค̴ย̴ัง̴ด̴ีท̴ี่ย̴ัง̴ม̴ีล̴ูก̴ส̴าว̴ค̴น̴โต̴แล̴ะห̴ล̴าน̴ม̴าช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ด̴ูแล̴ ส̴่ว̴น̴ล̴ูก̴ท̴ี่เห̴ล̴ือ̴ไม̴่เค̴ย̴ม̴าส̴น̴ใจ̴ ย̴าย̴ห̴ว̴ัง̴ว̴่าส̴ัก̴ว̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴ล̴ูก̴ท̴ี่เห̴ล̴ือ̴อ̴ีก̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴จ̴ะม̴าก̴ร̴าบ̴เท̴้าก̴อ̴โท̴ษ̴ย̴าย̴ท̴ี่เป̴็น̴แม̴่ 9 ป̴ีก̴ว̴่าแล̴้ว̴ท̴ี่ย̴าย̴ร̴อ̴ค̴อ̴ย̴ แต̴่ไม̴่ม̴ีเล̴ย̴ก̴ับ̴เป̴็น̴ห̴ม̴าย̴ศ̴าล̴ม̴าแท̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.