ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ป̴ล̴ง̴ผ̴ม̴บ̴ว̴ช̴แล̴้ว̴

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ เพ̴จ̴ Thairath – ไท̴ย̴ร̴ัฐ̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ ได̴้เผ̴ย̴ภ̴าพ̴ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ป̴ล̴ง̴ผ̴ม̴บ̴ว̴ช̴แล̴้ว̴ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ เม̴ื่อ̴เช̴้าท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ณ̴ ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ช̴ย̴ัน̴โต̴ โพ̴ธ̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ร̴ัง̴ส̴ี ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ว̴ัด̴ส̴าก̴าก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ป̴ล̴ง̴ผ̴ม̴บ̴ว̴ช̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴ โด̴ย̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ เป̴ิด̴ใจ̴ส̴ั้น̴ๆ ต̴่อ̴ร̴าย̴ก̴าร̴ Thairath Talk ท̴ี่แร̴ก̴ว̴่า ท̴ั้ง̴ 2 บ̴ว̴ช̴เป̴็น̴โย̴ค̴ี ถ̴ือ̴ศ̴ีล̴ 8 น̴าน̴อ̴ย̴่าง̴น̴้อ̴ย̴ 15 ว̴ัน̴ แล̴ะเย̴็น̴น̴ี้จ̴ะน̴ำ ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ ก̴ร̴ร̴ม̴ฐ̴าน̴ด̴้ว̴ย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴อ̴ย̴่าง̴เค̴ร̴่ง̴ค̴ร̴ัด̴

ป̴ล̴ง̴ผ̴ม̴แล̴้ว̴ ป̴อ̴แล̴ะโร̴เบ̴ิร̴์ต̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ก̴่าว̴แล̴ะภ̴าพ̴จ̴าก̴ ไท̴ย̴ร̴ัฐ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.