ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เเล̴้ว̴ ส̴าเห̴ต̴ุ พ̴ุฒ̴ จ̴ุ๋ย̴ ไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ แต̴ง̴โม̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ด̴ร̴าม̴่า พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ส̴น̴ั่น̴โล̴ก̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ เม̴ื่อ̴ พ̴ุฒ̴ พ̴ุฒ̴ิช̴ัย̴ แล̴ะจ̴ุ๋ย̴ ว̴ร̴ัท̴ย̴า ได̴้ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴ ม̴ด̴ด̴ำ ค̴ช̴าภ̴า พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴แฉ̴ ท̴ี่ได̴้ถ̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴เเต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ก̴่อ̴น̴ท̴ี่ จ̴ุ๋ย̴ จ̴ะพ̴ูด̴ว̴่าไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ไม̴่ได̴้ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ก̴ับ̴เเต̴ง̴โม̴ แต̴่ได̴้แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ด̴้ว̴ย̴ว̴ิธ̴ีอ̴ื่น̴ จ̴น̴เก̴ิด̴ก̴ร̴ะเเส̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴จ̴าก̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴ได̴้ม̴ีค̴ว̴าม̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴จ̴าก̴ท̴าง̴ พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ท̴ี่ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าไล̴ฟ̴์ส̴ด̴เเจ̴ง̴ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴เก̴้าใจ̴ ต̴น̴แล̴ะส̴าม̴ีร̴ู้ส̴ึก̴เส̴ีย̴ใจ̴ต̴่อ̴ก̴าร̴จ̴าก̴ไป̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ แต̴่ส̴าเห̴ต̴ุห̴ล̴ัก̴ท̴ี่ไม̴่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴

จ̴ุ๋ย̴อ̴ย̴ู่ใน̴ก̴ั้น̴ต̴อ̴น̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ด̴ูแล̴เร̴ื่อ̴ง̴ส̴ุก̴ภ̴าพ̴เพ̴ื่อ̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ม̴ีล̴ูก̴ ห̴าก̴ต̴ิด̴ CV-19 ก̴ึ้น̴ม̴าท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ท̴ำม̴าเป̴็น̴ป̴ีจ̴ะส̴ูญ̴เป̴ล̴่า แต̴่ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เจ̴้าต̴ัว̴ไม̴่ได̴้อ̴ธ̴ิบ̴าย̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ต̴อ̴น̴ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴

ล̴่าส̴ุด̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ร̴ับ̴เเล̴้ว̴ ส̴าเห̴ต̴ุ พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ โด̴ย̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ช̴ี้เเจ̴ง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เป̴็น̴ค̴น̴ห̴้าม̴ พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ไม̴่ให̴้ไป̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴

ก̴อ̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴ก̴่าว̴ช̴ี้แจ̴ง̴ท̴ี่ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ท̴่าน̴ ไม̴่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ ค̴ุณ̴โย̴ม̴แต̴ง̴โม̴ จ̴าก̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ เป̴็น̴เพ̴ร̴าะอ̴าต̴ม̴าเอ̴ง̴ เพ̴ร̴าะท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴เป̴็น̴ล̴ูก̴ศ̴ิษ̴ย̴์ได̴้ม̴าป̴ร̴ึก̴ษ̴าเร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ ก̴ับ̴ท̴าง̴อ̴าต̴ม̴าก̴ับ̴ท̴าง̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ซ̴ึ่ง̴ต̴ร̴ง̴ก̴ัน̴พ̴อ̴ด̴ี จ̴ึง̴ได̴้ก̴ำห̴น̴ด̴ว̴ัน̴ไป̴ให̴้ ซ̴ึ่ง̴ก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ต̴ัว̴แล̴ะก̴ัน̴ต̴อ̴น̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴พ̴บ̴แพ̴ท̴ย̴์แล̴้ว̴ผ̴่าน̴ก̴ั้น̴ต̴อ̴น̴ต̴่าง̴ๆม̴าแล̴้ว̴ค̴ิด̴ว̴่าท̴ุก̴ค̴น̴ท̴ี่เป̴็น̴แม̴่ค̴น̴ค̴ง̴เก̴้าใจ̴ท̴ร̴าบ̴ด̴ี ต̴้อ̴ง̴น̴อ̴น̴พ̴ัก̴

ต̴าม̴โบ̴ร̴าณ̴ก̴่อ̴ว̴่าไม̴่ให̴้บ̴อ̴ก̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴าร̴ต̴ั้ง̴ค̴ร̴ร̴ภ̴์ห̴ร̴ือ̴ม̴ีจ̴ะเร̴ิ่ม̴ล̴ูก̴ต̴้อ̴ง̴ร̴อ̴ 3 เด̴ือ̴น̴ก̴่อ̴น̴จ̴ึง̴ไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ไป̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ี ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ค̴ุณ̴โย̴ม̴แต̴ง̴โม̴ได̴้ อ̴าต̴ม̴าเห̴็น̴ก̴่าว̴ จ̴ึง̴ได̴้ช̴ี้แจ̴้ง̴ม̴า ถ̴้าผ̴ิด̴อ̴าต̴ม̴าผ̴ิด̴เอ̴ง̴น̴ะล̴ูก̴ อ̴าต̴ม̴าบ̴อ̴ก̴เอ̴ง̴ช̴่ว̴ง̴ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ก̴อ̴ว̴่าอ̴ย̴่าพ̴ึ่ง̴ไป̴ง̴าน̴เล̴ย̴ ให̴้ต̴ั้ง̴จ̴ิต̴ก̴ร̴ว̴ด̴น̴ำแผ̴่เม̴ต̴ต̴าส̴ว̴ด̴ม̴น̴ต̴์ใส̴่บ̴าต̴ร̴อ̴ุท̴ิศ̴บ̴ุญ̴ไป̴ให̴้ก̴็ถ̴ึง̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴

ท̴ั้ง̴พ̴ี่พ̴ุฒ̴ิพ̴ี่จ̴ุ๋ย̴เป̴็น̴ค̴น̴จ̴ิต̴ใจ̴ด̴ีม̴าก̴ๆ ง̴ด̴ง̴าม̴ม̴าก̴ๆ อ̴าต̴ม̴า ก̴อ̴โท̴ษ̴แท̴น̴เก̴้าส̴อ̴ง̴ค̴น̴แล̴ะท̴ุก̴ท̴่าน̴ด̴้ว̴ย̴ท̴ุก̴ค̴น̴ด̴้ว̴ย̴ เห̴็น̴ก̴่าว̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴เส̴ีย̴ใจ̴ม̴าก̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ น̴่าส̴ง̴ส̴าร̴ม̴าก̴ๆ อ̴าต̴ม̴าโท̴ร̴ค̴ุย̴ป̴ล̴อ̴บ̴ใจ̴ให̴้ธ̴ร̴ร̴ม̴ ให̴้ส̴ต̴ิ ถ̴้าอ̴าต̴ม̴าไม̴่ห̴้าม̴ไป̴ไม̴่ห̴้าม̴พ̴ูด̴ค̴ง̴ไม̴่เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ เก̴้าใจ̴ผ̴ิด̴บ̴าน̴ป̴ล̴าย̴ก̴น̴าด̴น̴ี้

แล̴ะท̴ี่ส̴ำค̴ัญ̴ค̴ือ̴ด̴ีเจ̴พ̴ุฒ̴พ̴ึ่ง̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุเฉ̴ีย̴ด̴ช̴ีว̴ิต̴ม̴า ย̴ัง̴ม̴ีอ̴าก̴าร̴ท̴ี่ห̴ล̴ัง̴ห̴ล̴ัง̴อ̴ย̴ู่พ̴ึ่ง̴เอ̴็ก̴ซ̴เร̴ย̴์ แต̴่ป̴ิด̴ก̴่าว̴ไว̴้ ถ̴้าท̴ุก̴ค̴น̴เห̴็น̴ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴์น̴ั้น̴ท̴ุก̴ค̴น̴ต̴้อ̴ง̴น̴ึก̴ว̴่าไม̴่ร̴อ̴ด̴แน̴่ๆ อ̴าต̴ม̴าเห̴็น̴ย̴ัง̴ต̴ก̴ใจ̴ป̴ิด̴ต̴าห̴น̴ีเล̴ย̴ แต̴่เก̴าเก̴็บ̴ฝ̴ืน̴อ̴าก̴าร̴ไว̴้ ไม̴่ย̴อ̴ม̴บ̴อ̴ก̴ใค̴ร̴ แอ̴บ̴ไป̴โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ด̴้ว̴ย̴ส̴ัจ̴จ̴ร̴ิง̴

อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ร̴ับ̴เเล̴้ว̴ ส̴าเห̴ต̴ุ พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ โด̴ย̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ช̴ี้เเจ̴ง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เป̴็น̴ค̴น̴ห̴้าม̴พ̴ุฒ̴-จ̴ุ๋ย̴ ไม̴่ให̴้ไป̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.