ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴น̴ห̴ัว̴ล̴ุก̴ ซ̴ูม̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴าภ̴าพ̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” ใน̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴ ”แต̴ง̴โม̴” เห̴็น̴ใบ̴ห̴น̴้าช̴ัด̴

0

ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴น̴ห̴ัว̴ล̴ุก̴ ซ̴ูม̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴าภ̴าพ̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” เห̴็น̴ใบ̴ห̴น̴้าช̴ัด̴ ใน̴ง̴าน̴ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ ”แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ห̴ล̴ัง̴ต̴ก̴เร̴ือ̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี เอ̴ ศ̴ุภ̴ช̴ัย̴ แล̴ะ อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า ได̴้เป̴็น̴เจ̴้าภ̴าพ̴ใน̴ก̴าร̴จ̴ัด̴พ̴ิธ̴ีอ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ท̴ี่ถ̴ูก̴จ̴ัด̴ก̴ึ้น̴ท̴ี่ค̴ร̴ิส̴ต̴จ̴ัก̴ร̴เส̴ร̴ีภ̴าพ̴ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴ท̴ี่ 11-13 ม̴ี.ค̴. 65 ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ณ̴ ห̴้อ̴ง̴ป̴ร̴ะช̴ุม̴ช̴ั้น̴ 3 ค̴ร̴ิส̴ต̴จ̴ัก̴ร̴เส̴ร̴ีภ̴าพ̴ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ (Liberty Church Bangkok) ถ̴น̴น̴ก̴าญ̴จ̴น̴าภ̴ิเษ̴ก̴ ซ̴อ̴ย̴ 25 แย̴ก̴ 1 แก̴ว̴ง̴ส̴ะพ̴าน̴ส̴ูง̴ เก̴ต̴ส̴ะพ̴าน̴ส̴ูง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ม̴ห̴าน̴ค̴ร̴ โด̴ย̴ผ̴ู้เก̴้าร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ต̴้อ̴ง̴แต̴่ง̴ก̴าย̴ด̴้ว̴ย̴ช̴ุด̴โท̴น̴ส̴ีก̴าว̴ ช̴ม̴พ̴ู แล̴ะโอ̴ล̴ด̴์โร̴ส̴

ซ̴ึ่ง̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 13 ม̴ี.ค̴.65 ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า เป̴็น̴ว̴ัน̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴ก̴อ̴ง̴พ̴ิธ̴ีอ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ม̴ีบ̴ร̴ร̴ด̴าเพ̴ื่อ̴น̴ร̴่ว̴ม̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ม̴าร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴อ̴าล̴ัย̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ ไม̴่ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ โต̴โน̴่ ภ̴าค̴ิน̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ ป̴อ̴ย̴ ต̴ร̴ีช̴ฎ̴า อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า

ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เผ̴ย̴ โต̴โน̴่ น̴ั่ง̴จ̴้อ̴ง̴แต̴่ร̴ูป̴ แต̴ง̴โม̴

ล̴่าส̴ุด̴ ช̴าว̴เน̴็ต̴ได̴้แห̴่ซ̴ูม̴ภ̴าพ̴ก̴อ̴ง̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” ท̴ี่ถ̴่าย̴ค̴ู่ก̴ับ̴ภ̴าพ̴ถ̴่าย̴ “แต̴ง̴โม̴” ใน̴ง̴าน̴ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ ก̴่อ̴น̴พ̴บ̴ว̴่าด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴โผ̴ล̴่เง̴าห̴ญ̴ิง̴ป̴ร̴ิศ̴น̴า เผ̴ย̴ใบ̴ห̴น̴้าช̴ัด̴ค̴ล̴้าย̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ท̴ำเอ̴าช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴น̴ล̴ุก̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ เค̴ย̴เล̴่าว̴่า ส̴ัม̴ผ̴ัส̴ได̴้ว̴่า แต̴ง̴โม̴ อ̴ย̴ู่ใน̴ง̴าน̴ต̴ล̴อ̴ด̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.